نوشته هایی با برچسب "طرح ھای رنگ آميزی"

به وسیله رنگ در آشپزخانه تنوع ایجاد کنیم!


طراحی دکوراسیون رامسین: مھمترﯾن نکته ای که می بایست در آشپزخانه به آن توجه داشت این است که کابینت و دﯾگر فضاھای مواد غذاﯾی به اندازه ای باشد که  نمای آن آشفته به نظر نرسد. از طرفی اگر فضا را بهینه کنیم، نه تنها جای...

ادامه بیشتر ...