نوشته هایی با برچسب "طراحی ميز و صندلی"

قرن بیستم و سبک دکوراسیون مدرن!


طراحی دکوراسیون رامسین:  تغییرات حاصل در قرن بیستم در سراسر جھان به دنبال دو جنگ جھانی و پیشرفت ھای چشمگیر در تکنولوژی طی اﯾن قرن آھنگ زندگی را سرعت بخشید. حدود دوﯾست سال پیش ده ھا سال طول می کشید تا ﯾک سبک...

ادامه بیشتر ...