نوشته هایی با برچسب "طراحی داخلی حمام"

چند نکته در مورد توالت فرنگی حمام


طراحی دکوراسیون رامسین: در حال حاضر در اغلب حمام ھای اﯾرانی ﯾک توالت فرنگی در دو نوع قدﯾمی و بزرگ ﯾا مدرن و ساده نصب شده اند. محل نشستن در دستشویی های فرنگی مھم ترﯾن قسمت آن است. معمولا محل نشستن آن یا به صورت گرد است...

ادامه بیشتر ...