نوشته هایی با برچسب "شيوه ی زندگی"

عواملی مهم در دکوراسیون منزل!


پنج عامل بسيار مھم، در طراحی داخلی ھمواره مد نظر قرار می گيرد: فضا، رنگ، بافت، روشنایی، و جزﯾيات . دکوراسیون رامسین: در چند دهه اخیر ورود اجتناب ناپذﯾر انبوھی از رسانه ھای دﯾداری و شنيداری، مانند روزنامه، مجله،...

ادامه بیشتر ...