نوشته هایی با برچسب "سقف رنگ آمیزی"

ارتفاع سقف در دکوراسیون داخلی!


دکوراسیون داخلی رامسین: تغییر و تحول در فضاھای شھری و تبدﯾل ساختمان ھای ویلایی به آپارتمان ھا و برج ھای چند طبقه، باعث شده است بسیاری از وﯾژگی ھای ساختاری ساختمان ھا نیز دچار تغییرات عمده شوند. کاھش فاصله میان کف تا سقف...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه