نوشته هایی با برچسب "سبک امروزی"

سبک امروزی در اجرای دکوراسیون


شرکت دکوراسیون داخلی رامسین: با استفاده از دو رنگ با زمینه ھای مختلف که بر جزئیات طرح تاکید و آن ھا را برجسته می کنند، می توان ﯾک طراحی خنثی در اتاق نشیمن را از حالت سادگی محض در آورد. رنگ آمیزی تک رنگ، بیشتر سبک شرقی را...

ادامه بیشتر ...