نوشته هایی با برچسب "سالن پذیرایی"

لطفا سالن پذیرایی شلخته ای نداشته باشید!


دکوراسیون رامسین: توصیه می کنیم وسایل را روی سر ھم سوار نکنيد؛ اوضاع را خلوت  کنيد و به سالن پذیرایی سر و سامانی بدھيد.  اگر پول کمی دارﯾد و بین خرﯾد فرش و رنگ کردن دﯾوار تردید دارید، توجه کنید که روی قالی دستباف...

ادامه بیشتر ...