نوشته هایی با برچسب "ساخت مُھر با ميوه جات"

آیا رنگ آمیزی دیوار نیاز به تکنیک دارد؟


طراحی دکوراسیون رامسین: استفاده از مُھر ﯾکی از تکنیک ھای چاپ بر روی دﯾوار است. معمولا این نوع مهره ها  طور قالب ھای برجسته و بافت داری ھستند که در شکل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. راﯾج ترﯾن آنها از جنس...

ادامه بیشتر ...