نوشته هایی با برچسب "رنگ ھای ھارمونی"

چند نکته مهم در مورد تغییر دکوراسیون!


طراحی دکوراسیون رامسین: همان طور که می دانید تغییر مبلمان به طور معمول پرھزﯾنه است. از طرفی می بینیم رنگ آمیزی و نقاشی دیوارها و یا پوشش ھای دﯾگر مانند کاغذ دﯾواری به نسبت ھزﯾنه کمی در برخواهد داشت. ضمن اینکه با این...

ادامه بیشتر ...