نوشته هایی با برچسب "رنگ ھای گرم"

چگونه یک خانه امن داشته باشیم؟


دکوراسیون داخلی رامسین: خانه شما باﯾد تنھا نقطه امید شما و تنھا مکانی باشد که پس از ﯾک روز خسته کننده در آن احساس آرامش کنید. مطمئناً قبول دارﯾد که فضاسازی و دکوراسیون تاثیر زﯾادی در اﯾجاد اﯾن آرامش دارد. درخشش شمع...

ادامه بیشتر ...

رنگ ها و خاصیت آنها در دکوراسیون داخلی


دکوراسیون داخلی رامسین: حضور و وجود ھنر در ماھیت دکوراسیون داخلی انکارناپذﯾر بوده و جاﯾگاه و تاثیری تعیین کننده دارد، تا آنجا که پرداختن به مقوله دکوراسیون بدون وجود آن امری بیھوده و حرکتی به بیراھه است. تصوﯾر...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه