نوشته هایی با برچسب "رنگ اتاق کودک"

مهمترین نکته درباره تزئین اتاق کودک


تزئین اتاق کودک برای هر یک از ما لذت بخش و ھیجان انگیز است. ولی در آراستن چنین مکانی که می تواند در شکل گیری شخصیت او تاثیرگذار باشد نکات مهمی وجود دارد. مھمترﯾن نکته اﯾن است که در قدم نخست سن کودک را در نظر بگیرﯾم....

ادامه بیشتر ...

ترفندهایی در مورد اتاق کودک و دکوراسیون آن!


دکوراسیون رامسین: در چیدمان و دکوراسیون داخلی اتاق کودک روشھای متفاوتی باﯾد مدنظر قرار داد. چرا که اتاق بچه ھا قرار نیست معرف شخصیت والدین باشد بلکه فضایی است برای رشد خصوصیات کودک برای بسياری از کودکان و نوجوانان،...

ادامه بیشتر ...