نوشته هایی با برچسب "رنگھای سرد"

دکوراسیون داخلی یک اتاق خواب راحت!


دکوراسیون داخلی رامسین: وقتی از ھیاھو و تنش ھای زندگی روزمره فرار می کنید و به دنبال ﯾک لحظه خواب به رختخواب پناه می برﯾد، اتاق خواب شما باﯾد آرام ترﯾن، و راحت ترﯾن مکان خانه باشد. اما فقط قرار گرفت در جایی که...

ادامه بیشتر ...

تأثیر رنگ در دیزاین و چیدمان خانه


طراحی دکوراسیون داخل رامسین: خیلی از ما به اھمیت رنگ  در دکوراسیون داخلی و زندگی پی برده ایم. این عنصر مهم در دیزاین و چیدمان خانه نقش بسیار زیادی دارد. با بھره مندی از رنگ می توان خانه ای دل انگیز و امن داشت. به ھمین...

ادامه بیشتر ...