نوشته هایی با برچسب "دیوارهای متحرک"

دیوارهای متحرک و نوع استفاده آنها


دکوراسیون داخلی رامسین: در حال حاضر دیوارهای متحرک بھترﯾن سیستم  دﯾوارھای انعطاف پذیر ھستند. و جالب تر اینکه این دیوارهای متحرک به خوبی قادر هستند ضمن تفکیک فضا که مهمترین رسالت آنهاست از بروز هر گونه صدایی به خارج از...

ادامه بیشتر ...