نوشته هایی با برچسب "باغ باستانشناسی"

رویکرد معماری ایرانی در گالری های هنری!


دکوراسیون رامسین: بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده، شهر مشهد با شرایط و موقعیت حاضر فاقد گالری هنری دائمی است. تعداد اندکی گالری موجود است که مختص به ارگانهای خاص است ودرزمانی محدود برپا می شودو سایر مواردمانند...

ادامه بیشتر ...