نوشته هایی با برچسب "بازسازی و طراحی داخلی"

چند نکته در مورد توالت فرنگی حمام


طراحی دکوراسیون رامسین: در حال حاضر در اغلب حمام ھای اﯾرانی ﯾک توالت فرنگی در دو نوع قدﯾمی و بزرگ ﯾا مدرن و ساده نصب شده اند. محل نشستن در دستشویی های فرنگی مھم ترﯾن قسمت آن است. معمولا محل نشستن آن یا به صورت گرد است...

ادامه بیشتر ...

چه رنگی در دکوراسیون داخلی منزل استفاده کنیم؟


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: اﯾده ھاﯾی زیادی در مورد استفاده از رنگ ھا در دکوراسیون داخلی وجود دارد. ولی بیش از ھر چیز رنگ بستگی به سلیقه و روحیات ساکنین مربوط می شود و انتخاب هر رنگ، ذوق افراد را از هم متمایز می...

ادامه بیشتر ...