نوشته هایی با برچسب "اشعه ھای شفابخش"

استفاده از نور طبیعی در فضای خانه!


طراحی دکوراسیون رامسین: میزان بھره مندی ﯾک فضا از نور طبیعی از جمله مھم ترﯾن مواردی است که در انتخاب مکان می باﯾست مورد توجه قرار گیرد. اگرچه اﯾن روزھا با وجود تنوع موجود در تولید منابع نورزای مصنوعی نور کافی برای...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه