نوشته هایی با برچسب "اشرافیت فرانسه"

ھنر دکوراسیون و مبلمان در پنج قرن گذشته!


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: فرانسه در پانصد سال پیش با اشرافیت عجیبی حکم فرما بود. شاید به خاطر همین تجملگرایی افراد ثروتمند بود که ھنر دکوراسیون و مبلمان که نام و نشانی تا به آن روز نداشت به یکباره به اوج شکوفایی...

ادامه بیشتر ...