نوشته هایی با برچسب "آنا وﯾنتر"

تناقض فضا و رنگ در دکوراسیون!


طراحی دکوراسیون رامسین: ھمچنان که پیش می رویم تغییر و تحولات اساسی در جھان ھنر معاصر در حال رخ دادن است. بیش از ھمه اﯾن خصیصه در عرصه ھای معماری و طراحی دکوراسیون جلوه می نماﯾد. با نگاه به سبک ھای به کار رفته در انواع...

ادامه بیشتر ...