نوشته هایی با برچسب "آشپزخانه ایده آل"

ابتکار عمل برای یک آشپزخانه ایده آل!


دکوراسیون رامسین: همان طور که قبلا گفتیم آشپزخانه قلب خانه به حساب می آید و خانم ھای خوش سلیقه و خانه دار ایرانی اکثر اوقات روزشان را در اﯾن فضا سپری می کنند. باید توجه کردکه آشپزخانه هم جای کافی برای قرار دادن وساﯾل...

ادامه بیشتر ...

داشتن یک آشپزخانه ایده آل


دکوراسیون رامسین: آشپزخانه در ميان  دیگر فضاھای  خانه  بيشترﯾن  استفاده  را پس  از اتاق نشيمن دارد و در قلمرو خانم خانه است. این فضا علاوه  بر رفع  نيازھای  تغذیه به  لحاظ  روانشناسی  نيز می بایست محيطی  مطبوع  و...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه