صنایع دستی ۱

تزئین دکوراسیون با صنایع دستی

دکوراسیون رامسین: شاید شما هم از آن دسته افراد باشید که علاقه داشته باشید که دکوراسیون داخلی خود را با صنایع دستی تزئین کنید. ولی نمی دانید از چه وسایل و اشیایی و در کجا استفاده شود.

نکته ای که حائز اهمیت است این است که محصولات صنایع دستی را تنها افرادی می پسندند که به ارزش والای هنر پی برده باشند.

صناﯾع دستی محصول مشترک عشق و ھنر است که در این میان تکنیک هایی هم در آن به کار رفته است. و باید دانست که همیشه صنایع دستی بر تولیدات ماشینی  ارجحیت داشته اند.

این هنر بی بدیل در هر گوشه از ایران و جهان، مضمون پیامی از سنت ها و آداب و رسوم آن فرهنگ است. شما وقتی به شهری مسافرت می کنید بازارهای آن شهر صنایع دستی خود را در معرض نمایش و فروش گذاشته اند.

در واقع زیبایی و تنوع هر شهری به این حصولات است و به نحوی این صنایع نماد فرهنگ آن قوم و یا جامعه است. به همین خاطر زمانی که به ارزش غنی این محصولات پی بردیم می توانیم از آنها برای آذین بخشیدن به خانه خود استفاده کنیم.

در گذشته دستیابی به محصولات و سوغات ھر کشوری به واسطه دوری راه ھا و نبود امکانات سفر تقرﯾباً ناممکن می نمود. اما امروزه در بازارھای ھر شھری می توان مجموعه متنوعی از صناﯾع دستی و محصولات سنتی مربوط به شھرھا و حتی کشورھای دﯾگر را ﯾک جا ﯾافت و در بسیاری از کشورھا برای خرﯾد محصولات مربوط به شھری در آن سوی کره زمین حتی نیازی به خروج از منزل نیست و به راحتی می توان از طرﯾق اﯾنترنت اشیا و لوازم مورد نیاز را خرﯾداری کرده و در محل تحوﯾل گرفت.

حال که با وجود تکنولوژی دنیا اﯾن چنین کوچک شده است ما می توانیم از اصول و شیوه ھای گوناگون زﯾباﯾی شناسی که در اقصی نقاط جھان متداول ھستند برای زﯾنت بخشیدن به منزلمان سود ببرﯾم. بی آنکه نگران بودجه ﯾا مساحت منزل خود باشید.

فراموش نکنید که در بازار وسیع صناﯾع دستی حتماً وساﯾلی زﯾبا و در عین حال کاربردی که متناسب با بودجه و فضای منزل شما باشند خواھید ﯾافت. بھره گیری از صناﯾع دستی و محصولات سنتی در دکوراسیون منزل ممکن است تنھا به استفاده از چند کوزه سفالین ھمدان ﯾا چند مجسمه و ماسک چوبی آفرﯾقاﯾی و ﯾا قراردادن ﯾک پاراوان چینی در گوشه ای از ﯾک اتاق محدود باشد و ﯾا به کلی رنگ آمیزی دﯾوارھا، پوشش کف اتاق و مبلمان را نیز تحت تاثیر قرار دھد و ھمچنین صناﯾع دستی مورد استفاده ما ممکن است کوزه ای گلی، فرشی ابرﯾشمی و ﯾا مبلی عتیقه باشد.

استفاده بجا از محصولات صناﯾع دستی در منزل به عنوان لوازم دکوراتیو و ﯾا کاربردی فضاﯾی متفاوت و خاص را در منزل شما می آفرﯾند اما به کارگیری اشیای گوناگون از مناطق مختلف در کنار ھم باﯾد توأم با ھوشیاری و بر مبنای وجه اشتراکی در میان آنھا باشد تا در پاﯾان با منظره ای شلوغ و نابسامان مواجه نشوﯾم.

در این مطلب منظور از به کارگیری صناﯾع دستی در دکوراسیون منزل در واقع جاﯾگزﯾن کردن برخی از لوازم ماشین ساز معمولی منزل با صناﯾع دست ساز است که از ارزش ھنری برخوردار بوده و از آنجا که با ماشین و به صورت انبوه ساخته نشده اند گاه منحصر به فرد و گاھی نیز در تعداد بسیار محدودی ساخته شده و کمتر در منازل به چشم می خورند. راه ھای بسیاری برای استفاده از محصولات صناﯾع دستی در دکوراسیون منزل وجود دارد. ﯾکی از اﯾن راه ھا افزودن تزئینات کوچک به ھر ﯾک از اتاق ھای منزل است. به عنوان مثال می توانیم چند کوسن آﯾنه دوزی شده ھندی را به مبلمان اتاق پذﯾراﯾی بیفزاﯾیم، در اتاق خواب از روتختی ھای قلم کار اصفھان استفاده کنیم و ﯾا گوشه ای از اتاق نشیمن را با ﯾک مفرش عشاﯾری که رختخواب ھای اضافی را نیز در خود جای داده است بیاراﯾیم.

ھمچنین با استفاده از رنگ ھا و بافت نیز می توان در منزل فضای رنگ سنتی آفرﯾد. ھر ﯾک از رنگ ھا را می توان نشانه و سمبلی از ﯾک تمدن خاص دانست که انتقال دھنده باورھای عمیق ﯾک ملت ھستند. مثلا قرمز در چین نشانه قدرت و خوشبختی است اما در ھند سمبلی از عشق و محبت است. از اﯾن رو می توان برای اﯾجاد فضای سنتی مربوط به ھر ﯾک از فرھنگ ھا از رنگ نیز بھره فراوان برد. چنانچه به مطالعه درباره صناﯾع دستی و فضای سنتی در ھر شھر و کشور بپردازﯾد پس از مدتی ھر ﯾک از رنگ ھا و ﯾا بافت ھای خاص در نظر شما ﯾادآور ﯾک فرھنگ و تمدن خاص خواھند بود.

 کاغذھای ساخته شده از الیاف برنج نماﯾنده ژاپن، ترکیبی از قرمزھا، سرخابی و نارنجی ھای درخشان ﯾادآور ھند و سفید و آبی نشانه ای از چینی ھای طرح دار چین خواھند بود. بھتر است کلیه رنگ ھای مورد استفاده را با تنالیته ھای خاکی مانند قھوه ای، کرم و بژ ترکیب کنید تا به ترکیبات رنگی طبیعی نزدﯾک شوند.

 با بهره گرفتن از بافته ھا و پارچه ھای مختلف از  پته دوزی ھا و گلیم ھای ظرﯾف گرفته تا  کیمونوھای ژاپنی و آﯾنه دوزی ھای ھندی نیز می توان دﯾوارھا و مبلمان ھر ﯾک از اتاق ھا را آذﯾن کرد.در آخر برای نتیجه بھتر ھنگام طراحی ﯾک دکوراسیون سنتی ترجیحاً زمینه خاصی را که به ﯾک محدوده جغرافیایی خاص مربوط می شود انتخاب کنید و اشیای زﯾنتی مربوط به آن را در ﯾک اتاق با رنگ و بافت ھای مرتبط با آن به کار ببرﯾد و به خاطر داشته باشید استفاده از رنگ ھای متعدد و طرح ھای گوناگون بدون ھوشیاری و اﯾجاد ھماھنگی در میان آنھا موجب آزار چشم می شود.

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.45.42

معرفی چند ابزار کاربردی حمام و دستشویی

ابزار کاربردی حمام و دستشویی آینه

ابزار کاربردی حمام و دستشویی

همان طور که می دانید شیر آب که به منبعی وصل است به طور معمول برای کنترل آب و میزان مصرف آن استفاده می شود. ولی شیرهای دوش و وان که در حمام و دستشویی مورد استفاده قرار می گیرند از تکنولوژی بیشتری برخوردار هستند.

توسط این ابزار نه تنها می توان میزان آب را مدیریت و کنترل کرد بلکه وجود حالت فورانی بیشتر در آنھا باعث شست و شوی بھتر و احساس لذت بیشتری از استحمام می گردد.

از طرفی می توان  از شیر آب ھایی که دارای تصفیه کننده ھستند استفاده نماﯾید و مطمئن باشید که اب پاکیزه تری را به خصوص برای شستن دھان مصرف می کنید.    

ابزار کاربردی حمام و دستشویی سرویس فرنگی و حوله خشک کن

ابزار کاربردی حمام و دستشویی

بھتر است از شیرھاﯾی که ھمزمان اب گرم و سرد را تامین می کنند استفاده کنید و استفاده از شیرھای اتوماتیک نیز به دلیل کاھش چکه توصیه می شود .

امروزه مدل ھا و عملکردھای شیرھا بسیار متنوع شده و برای اثبات اﯾن حرف کافیست سری به بازار بزنید تا بینید انواع شیرالات در قیمت ھای مختلف با امکانات مختلف موجود می باشند . علاوه بر کارایی به ظاھر شیر و ھماھنگی ان با ساﯾر لوازم نیز دقت کنید .

در صورت محدود بودن بودجه انتخاب شیر مناسب را در اولوﯾت کار قرار دھید . دقت کنید دکور حمام شما سنتی است ﯾا مدرن ، جنس کمدھا و وان چیست ، نقش و رنگ دﯾوارھا و سقف چیست ، سپس شیر مورد نظر خود را انتخاب کنید .

ابزار کاربردی حمام و دستشویی آینه و چوب ترموود

معمولا دوش و شیر آن را به صورت دﯾواری نصب می کنند ولی برخی نیز مایل هستند بر روی سقف نصب شود تا احساس رﯾزش باران به آنھا دست دھد . بعضی نیز ترجیح می دھند که شیرھا داری شلنگی باشد که بتوان آن را با دست حرکت داد.

 به این نکته دقت کنید تا جنسی مقاوم و ھماھنگ با دکور انتخاب نماﯾید. از بھترﯾن انواع شیر برای حمام می توان به نوع کرومی و برنجی اشاره کرد. زمان انتخاب شیر حتما با افراد متخصص مشورت نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوسازی قسمت های مختلف خانه پیشنهاد میکنیم مقاله بازسازی منزل را مطالعه کنید.

دکوراسیون رامسین

تزئین شومینه

روش های آسان برای زیباسازی دکوراسیون

شرکت دکوراسیون داخلی رامسین: در منزل هریک از ما لوازم و وسایلی وجود دارند که با وجود اینکه کاربردی هستند ولی برای استفاده از آنها شاید محدودیت هایی وجود داشته باشد.

در حقیقت به طور معمول وسایل کاربردی در فضای خانه به دو گروه تقسیم می شوند:

نخستین گروه وسایلی ھستند که کاربرد آنھا زمانی است و در همه وقت استفاده خاصی ندارند. از این وسایل می توان به مبلمان، تلوﯾزﯾون، ﯾخچال و فرﯾزر، اجاق گاز و مواردی دیگر اشاره کرد.

دیگر گروه، لوازمی هستند که کاربرد آنھا فصلی بوده و به عوامل مختلفی ھمچون شراﯾط آب و ھوایی، فصل و غیره بستگی دارد. وسایل گرمایشی و سرمایشی از مهمترین وسایل در این دسته هستند.

این وسایل امکان نقل و انتقال آنها وجود دارد مثلا بخاری، کولر و .. به راحتی می توان به مکانی انتقال داد که در معرض دید نیستند.

اما یکسری وسایل ثابت هستند و قسمت یا بخشی از خانه به حساب می آیند. شومینه از جمله این وسایل ثابت است که جابه جایی آن آسان نیست. مگر آنکه تصمیم آن را به طور کلی حذف کرده و ﯾا به مکان دﯾگری انتقال دھید.

رادﯾاتورھا، کولرھای آبی و گازی توکار و ھمچنین در این دسته قرار دارند که در اﯾنجا موضوعی که قصد داریم به آن بپردازیم ھمین عنصر کاربردی و دکوراسیونی مقطعی است.

در کل این وسایل به دلیل اینکه فضایی را اشغال می کنند و با توجه به فضای کم آپارتمان ها، می توانند محیط را تحت تاثیر قرار دهند. به همین دلیل در اغلب خانه ھایی که در فصول سرد سال از اﯾن سیستم به عنوان ﯾکی از بارزترین منابع گرمازای محیط استفاده می شود، چیدمان مبلمان موجود نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

به اﯾن معنی که ھر چیدمان ﯾک، معمولا مرکز توجھی وجود داشته و در فصول سرد سال نیز شومینه اﯾن نقش را در خانه برعھده دارد. به همین دلیل مبلمان با ھدف حداکثر بھره گیری از گرمای حاصله و با حفظ نکات اﯾمنی و دکوراسیونی در نزدﯾک ترﯾن فاصله با شومینه چیده می شود.

به طور معمول ھنگام نشستن بر روی مبلمان، از نمای زﯾبای شعله ھای آتش نیز می توان بھره برد. حال آن که ھمین مرکز توجه در شش ماه اول سال ارزش قبلی را نداشته و معمولا حداکثر کاربرد، استفاده از سطح روی طاقچه آن به عنوان کنسولی برای شمعدان، قاب عکس، آئینه و لوازم تزئینی دﯾگر است. ھمچنین در صورت امکان برای انجام تغییرات چیدمانی، حتی ممکن است نمای شومینه با مبلمان چیده شده در مقابل آن، پوشیده شود در حالی که شما می توانید در ضمن اﯾجاد تنوع چیدمانی در محیط، اﯾن عنصر کاربردی و دکوراسیونی را حتی با وجود خاموش بودن شعله ھای آتش به مرکز توجه صرفا دکوراسیونی تبدﯾل کنید. در چنین شراﯾطی به جای آنکه شومینه و فضای داخل آن به ھمان فرم و بدون استفاده در گوشه ای از محیط باقی بماند، از فضای داخل و ھمچنین اطراف آن برای کاربردھای دﯾگر استفاده کنید.

اگر شومینه ھا به صورت ھیزمی و گازسوز گرما تولید می کنند، فقط داخل کوره نوع ھیزمی را می توان خالی کرد زﯾرا در نوع گازسوز، در داخل کوره، مشعل، منقل و ھیزم ھای سفالی وجود دارند که تنھا امکان برداشتن ھیزم ھای تزئینی وجود دارد.

راه دﯾگر پرکردن کف فضای داخل شومینه با سنگرﯾزه رودخانه ای و ھمچنین انواع صدف ھا است. سپس تعدادی شمع وارمر و در صورت دلخواه شمع ھای استوانه ای کوتاه تھیه کرده و به صورت تلفیقی آنھا را در کنار ھم و بر روی اﯾن سنگرﯾزه ھا جای دھید.

در صورتی که تمایل دارید شومینه ای نورانی داشته باشید ولی شراﯾط منقل و فضای داخل آن اﯾن امکان را فراھم نکند، کافی است دﯾوای با کاربرد ھمزمان شمعدان تھیه کنید و آن را در نقش حفاظ شومینه در مقابل کوره قرار بدھید.

برای اﯾن منظور روش ھای متعددی وجود دارد که با توجه به شراﯾط شومینه و به کارگیری کمی سلیقه و ابتکار به آسانی قابلیت اجرا را دارد.

شومینه

نقش شومینه در دکوراسیون داخلی

شرکت دکوراسیون داخلی رامسین: به طور معمول با شروع فصل بهار و گرم شدن هوا، عزت و احترام شومینه ها در خانه کاسته می شود و تقریبا به یک وسیله اضافی در خانه تبدیل می شود. چرا که کاربردی در این فصل ندارد، همچنان که کولر در فصل زمستان کارایی ندارد.

به همین خاطر برای وسیله چون شومینه می توان به عنوان یک وسیله دکوراسیونی استفاده کرد.  پس از اینکه اشیاء گرما زا را از آن جدا کردیم باید به فکر تزئین آن بیفتیم.

چنانچه شومینه در گوشه ای از اتاق قرار دارد و از نور کافی برخوردار است می توان داخل آن را با چند گلدان گل آراسته کنید.  با این کار شومینه شبیه به یک گلخانه کوچک در می آید و به فضای اتاق جذابیت می بخشد.

اما اگر نور خورشید به این قسمت که شومینه قرار دارد نمی رسد داخل شومینه نمی رسد می توان از گل ھای آپارتمانی که در نور کم قابلیت رشد را دارند استفاده کنید. و اگر باز هم با مشکل نور مواجه بودید و از چنین گل هایی نیافتید در نهایت می توانید از گل های مصنوعی برای تزئین شومینه استفاده کنید.

راه دیگری که برای استفاده و تزئین فضای داخلی شومینه وجود دارد، قرار دادن انواع شمع در آن است. ﯾک شمعدان در اندازه متناسب با فضای داخل شومینه در آن قرار دھید و ﯾا مجموعه ای از شمع ھای قطور کوتاه و بلند را در ﯾک ینی بچیند و آن را در شومینه قرار دھید. با روشن کردن شمع ھا از زﯾباﯾی نور آتش بھره مند خواھید شد بدون آنکه حرارت قابل توجھی در فضای اتاق اﯾجاد شود.

اگر شمع های معطر دارید، علاوه بر زﯾباﯾی، فضای اتاق نیز معطر می کند. ھمچنین می توانید ﯾک کوزه، گلدان ﯾا ظرف زﯾبای دﯾگری را در شومینه قرار داده و ﯾا حتی مجموعه ای از ظروف مورد علاقه خود در شومینه بچینید و ﯾا با انواع اﯾده ھای ابتکاری دﯾگر به شومینه منزل نمای منحصر به فردی ببخشید.

فرض کنید در ﯾک ظرف گرد بلوری که اندکی گود است با حباب ھای لامپ پر شده و بر روی بستری از قلوه سنگ ھای رودخانه ای در شومینه قرار داده شده است. اگر پرﯾز برق در نزدﯾکی شومینه قرار داده شده باشد با ﯾک سیم کشی ظرﯾف می توان چند لامپ را چنان را در شومینه روشن کنید و جلوه  زیبایی به آن بدهید.

از طرفی اگر  سیم کشی و رساندن برق به لامپ ھا ممکن نیست، ظرف را از مقداری گل و میوه خشک پر کنید تا ضمن اﯾجاد نمای زﯾبا به عنوان ﯾک «پات پوری» فضای اتاق را نیز عطرآگین نماید.

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.59.30 (6)

تدوین قانون برای دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی رامسین: یک اندیشمند آمریکایی در مورد دکوراسیون داخلی معتقد است: «خانه ھمان جاﯾی است که وقتی قرار است به آن برگردﯾم، ھمه اجزاﯾش آدم را به سمت خودش می کشد»

به طور معمول ﯾکی از اﯾن اجزایی که آدم را جذب خانه می کند اعمال سلیقه ای که در دیزاین و چیدمان منزل به کار رفته است. ما در این مطلب چند پیشنهاد داریم که می توان با اجرای آن یک دکوراسیون مطلوب و زیبا داشت. در کل دکوراسیون داخلی از قوانینی تبعیت می کند. ما باید این قوانین را تدوین کنیم و در راستای آنها یک محیط دنج و با صفا را بسازیم. پس با ما همراه باشید تا شما را با این قوانین آشنا کنیم. امید است در طراحی دکوراسیون داخلی خود از این نکات استفاده نمایید.

در وهله اول سعی کنید از نصب تابلوھای کوچک روی دﯾوارھای بزرگ پرهیز کنید. با اﯾن کار ھم  از ارزش اثر ھنری کم می شود و ھم دﯾوار خانه به نظر بیننده کوچک می آید.

باید توجه داشت که تابلوھای ھنری می بایست  دو سوم دﯾوار را پوشش دھند تا آنھا را ﯾک عنصر دکوراتیو به حساب آورد.

چنانچه تمایل دارید دﯾوارھای اتاق، مرتفع به نظر بیاﯾد، از چندﯾن تابلوی عمودی در کنارتان استفاده نمایید. اگر دوست دارﯾد دﯾوارھای اتاق طولانی به نظر بیایند، چندﯾن تابلوی افقی را در کنار ھم بگذارید.

پیش از انجام رنگ آمیزی، از  رنگ مورد علاقه خود مطمئن شوﯾد. شاﯾد بد نباشد که آن را در جای کوچکی امتحان کنید و زمانی که از شدت روشنی، تیرگی و ﯾا درخشندگی رنگ اطمینان حاصل کردﯾد آن را برای کل دﯾوارھا به کار ببرﯾد. بھتر است امتحان رنگ را در زﯾر ھمان نوری انجام دھید که بیشترﯾن زمان را با آن سپری می کنید.

نور بر روی رنگ تاثیر دارد. مثلا نورھای زرد مقداری گرما و زردی به رنگ اضافه می کنند. در مقابل، نورھای سفید، باعث اضافه شدن کمی رنگ آبی به دﯾگر رنگ ھا خواهند شد.

.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوسازی قسمت های مختلف ویلا پیشنهاد میکنیم مقاله طراحی ویلا را مطالعه کنید.

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (3)

ایجاد آرامش با طراحی دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی رامسین: زندگی ماشینی امروزی با ساختمان های سر به فلک کشیده و برج های عظیم که نفس کشیدن را برای انسان سخت کرده است انسان را بیشتر نیازمند آرامش و راحتی می کند.

یکی از روش هایی که می توان از طریق آن به آرامش دست یافت طراحی دکوراسیون داخلی است.

همه ما بعد از یک روز کاری سخت تمایل داریم که در محیطی زیبا و دل انگیز استراحت کنیم تا انرژی خود را بازیابیم. چنین محیطی که قرار است یک نصف بیشترعمر خود را در آن سپری کنیم ارزش این را دارد که به بهترین شکل ممکن آن را آراسته نماییم.

اما این سوال پیش خواهد آمد که چگونه می توان فضای خانه را تبدیل به یک محیط دنج کرد که همه افراد خانواده از آن لذت ببرند.

یک نکته تلخ در زندگی همه ما آدما در عصر کنونی وجود دارد این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم ما محکوم هستیم که در امروزه در خانه های کوچک زندگی کنیم. حتی همه آنهایی که آلونکی خارج از شهر دارند استفاده از آن موقتی است و همیشه نمی توانند در آن زندگی کنند. یعنی بیشترین گذران زندگی در همین خانه های کوچک است.

خانه های آپارتمانی اگر دکوراسیون و چیدمانی درستی نداشته باشند باعث بروز مشکلات زیادی از نظر روحی و روانی خواهند شد. همه راهکارها برای ایجاد یک فضای زیبا و دل نشین در خانه به طراحی دکوراسیون داخلی ختم می شود. در واقع راه دیگری وجود ندارد.

ما در این مطلب چند پیشنھاد برای شما داریم که به محیط خانه خود اھمیت می دھید، دارﯾم که اگر به آنھا عمل کنید مطمئنا خانه ای زﯾبا و محیطی دلچسب خواھید داشت. اگر به موارد ذﯾل عمل کنید، می بینید که حتی در خانه ھای کوچک ھم می توانید احساس شادی و دلبازی داشته باشید. امیدوارم که اﯾن توصیه ھا را جدی بگیرﯾد.

نصب تصاویری از اعضای خانواده در گوشه و کنار منزل بسیار خوب است اما از افراط خودداری کنید، به خصوص در مورد عکس ھای خودتان. اضافه کردن گیاه، سنگ،صدف و دﯾگر عناصر طبیعی به تزﯾینات خانه، تاثیر بسیار خوبی در روحیه اعضای خانواده دارد و در واقع طبیعت را به درون خانه می  آورد.

 

 

نباید تلاش کرد در تزﯾین منزل به کمال مطلق دست ﯾابید. خانه شما باﯾد زنده به نظر برسد و اﯾن به معنای کمی به ھم رﯾختگی است. بنابراﯾن ھمه چیز نباﯾد ھمیشه درست درجای خود باشد.

با گذاشتن چند شاخه گل تازه در خانه، روحیه شادی به افراد بدھید. سعی نداشته باشید لوازم منزل را ھم رنگ انتخاب کنید بلکه باﯾد بر ھماھنگی رنگ ھا توجه کنید. تزﯾین خوب خانه به اﯾن معنا نیست که ھمه چیز ﯾک رنگ باشد.

از وسایلی برای تزئین خانه استفاده کنید که آنها را دوست دارید. به طور حتم شما در طول زمان از طرح، رنگ و پارچه آن خسته خواھید شد که اﯾن مشکل با تعوﯾض روﯾه حل می  شود. مھم اﯾن است که فرم و مدل اﯾن وسیله را دوست داشته باشید. ھنگام جور کردن پارچه ھاﯾی با طرح ھای مختلف ﯾک ﯾا دورنگ پاﯾه را ھمسان در نظربگیرﯾد.

لوازم خانه را از نوع راحت و قابل استفاده تھیه کنید تا به خانه شما حال و ھوای صلح آمیز و آرام بخش بدھد. استفاده از فرش و گلیم با الیاف طبیعی و پارچه ھاﯾی چون کتان و ابرﯾشم خام، حس با صفاﯾی به خانه می  دھد و آن را به ﯾک آشیانه گرم مبدل می  کند.

به خاطر داشته باشید که گاھی ﯾک گردنبند زﯾبا بسیار بیشتر از ﯾک گردنبند با گوشواره و دستبند ﯾک شکل جلب توجه می  کند. در چیدن لوازم منزل نیز اﯾن قانون وجود دارد. ترکیب جالب و ابتکاری لوازم منزل به شرط آن که در آن افرط نشود، بسیار زﯾباتر از ﯾک سری مبلمان و میز و صندلی ﯾک شکل خواھد بود. سروﯾس  بهداشتی و حمام  را با شمع تزﯾین و با صابون ھای خوشبو، معطر کنید.

همیشه قبل از انتخاب  لوازم فلزی به دنبال کیفیت باشید و در صورت لزوم لوازم کھنه را تعوض کنید. سینک ظرفشوﯾی، شیرآلات و امثال آن به تدرﯾج به نظر نمی آﯾند اما تعوﯾض آنھا تاثیر بسیاری بر نمای کلی خانه خواهد گذاشت.

 

 

دیزاین و دکوراسیون خانه معرف شخصیت شماست به همین خاطر لوازم خانه را طوری انتخاب نمایید که بر زﯾباﯾی تابلوھا و آثار ھنری دﯾگر موجود در خانه بیفزاﯾد. وساﯾل خانه را طوری نچینید که توجه را از آثار ھنری به خود جلب کنند.

اتاق ھای خود را شلوغ نکنید. وسایل زیاد در هر مجموعه ای باعث بی نظمی خواهد شد. باید به این نکته توجه داشت که اتاق را با رنگ ﯾکنواخت، ظروف فلزی کوچک و بزرگ، اشیای چوبی، کاغذ دﯾواری و برگ ھای طلاﯾی پر نکنید. سعی کنید در ﯾک اتاق ساده و خلوت، غافل گیری ھای خلاقانه ترتیب دھید. طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحیح است با چاشنی ھاﯾی از تزﯾینات زﯾباﯾی که دوستشان دارﯾد.

مھم ترﯾن چیز در خانه پرده است.  اگر خانه کوچکی دارﯾد سعی کنید پرده ھاﯾی که والان دارند را به آن آوﯾزان نمایی زیرا ھر چه پرده ضخیم تر و پرلاﯾه تر باشد خانه را کوچک تر جلوه می  دھد. به همین خاطر برای خانه  کوچک از پرده ھای تور و ﯾک لاﯾه که از آن چیزی آوﯾزان ھای نیست، به عبارتی والان ندارد، استفاده کنید ﯾا در صورت تماﯾل از والان ھای کوچک و خیلی ظریف استفاده کنید.

سعی کنید شاخه گل ھا را بلند بگیرﯾد و ھنگام چیدن گل از شاخه، اﯾن کار را به آرامی و حتی الامکان به وسیله قیچی مخصوص انجام دھید.

شاید برای شما نیز جالب باشد که عسل به جز اﯾن که خواص زﯾادی دارد، در حفظ شادابی گل ھم تاثیر دارد؟ برای اﯾن منظور کافی است پس از چیدن گل، کمی عسل به انتھای ساقه آن بمالید. ھنگام جابه جا کردن قلمه ھای گل نیز برای آن که خشک نشود، می  توانید طبق روش بالا از عسل استفاده کنید.

زمانی که  گل را از شاخه جدا کردﯾد، بهتر است آن را مدتی در آب نیم گرم سپس در آب سرد بگذارید. اﯾن عمل به دوام گل ھای شما کمک می کند. ھر روز آب گل ھای خود را تعوض کنید. چند دقیقه ساقه گل ھا را در آب گرم قرار دھید و توجه کنید ھربار که آب گل ھا را عوض می کنید، انتھای ساقه بچینید تا گل ھای تازه بمانند.

 

۵٫۶

چرا باید به دکوراسیون اتاق خواب واهمیت بدهیم؟

 

دکوراسیون داخلی رامسین: خیلی از افراد زندگی را بیش از حد به خود سخت می گیرند. مثلا به الگوها و مجموعه های قدیمی پایبند هستند که نه تحکم قانون و نه تحکم دین روی آن است. بلکه فقط به صرف عاداتی است که زندگی را برای آنها یکنواخت و خسته کننده می کند.

سوالی که در ذهن هریک از ما در چنین شرایطی پیش می آید این است که چطور می توانیم از این فضای کسل کننده خود را رها کنیم؟ ما در یک کلمه به شما می گوییم که به ترس خود غلبه کنید و از تغییر نترسید. تغییر همیشه ما را به سوی کمال سوق می دهد. تغییر کمک می کند قالب ساختگی و از پیش تعیین شده ای با ما مانوس شده را بشکنیم و با دید تازه ای دنیا را بنگریم!

در این مطلب چند نکته ای که به شما کمک می کند تا مراحل تغییر دکوراسیون را قدم به قدم پیش ببرید اشاره خواهیم کرد.

بسیاری از افراد به خاطرخصوصی بودن اتاق خواب، آنجا را فضاﯾی کم اهمیتی می دانند و به دکوراسیون آن توجه خاصی ندارند. که البته همین اتاق خوابی که آن را مهم نمی دانیم هر فردی به طور میانگین یک سوم عمر خود را در آن می گذراند.

پرداختن به ریزه کاری های دکوراسیون، ریشه در احترام به فضا نشات می گیرد. با رعاﯾت نکات و دقت در انتخاب بافت و رنگ، می توان تغییر را در ھمان فضای اتاق خواب به وجود آورد و آنرا به فضاﯾی آرامشبخش و دلچسب تبدیل کرد.

تغییر رنگ دﯾوارھا

به طور معمول رنگ دﯾوارھا، رنگ زمینه سطوح بیان کننده روحیات و خلقیات صاحب آن اتاق است. اگر می خواھید تغییری در دکوراسیون اتاق خوابتان بدھید، بھتر است که ابتدا وساﯾل آن را به وسط اتاق جمع کرده و دﯾوارھا را با رنگمورد علاقه تان رنگ آمیزی کنید.اگر می خواھید تنھا رنگی به زمینهاتاق اضافه شود، استفاده از رول بُردھا در بالای دﯾوارھا توصیه می شود.

تغییر تخت خواب

عناصر اصلی در دکوراسیون اتاق خواب، تخت خواب است. با تعوﯾض کردن ﯾا تغییر دادن تخت خواب، تغییر بسیار بزرگی در دکوراسیون اتاق خواب به وجود می آﯾد. اگر تماﯾلی به تغییر تخت خواب ندارﯾد، بھتر است روتختی و کوسن ھای روی تخت را عوض کنید. بھتر است به ھنگام انتخاب روتختی و روبالشی ھای جدﯾد، ھمگی را از ﯾک رنگ و ﯾک طرح ھماھنگ انتخاب کنید. استفاده از رنگ ھای روشن و طرح ھای ساده، به برقراری آرامش در اﯾن فضا کمک می کند.

 استفاده از تابلو ھای نقاشی

با نصب تابلوھای نقاشی روی دﯾوارھای اتاق خواب، فضاﯾی شاعرانه، ھنری و خصوصی شکل می گیرد. با استفاده از آثارھنری مانند نقاشی ھای قدﯾمی، مدرن، کلاسیک، آبستره و پوسترھای رنگی متفاوت، بر زمینه اتاق خواب افزوده می شود و دﯾگران در علاقه مندی ھا و سلیقه تان شرﯾک می شوند. اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که به عکس ھای خانوادگی علاقه مند هستید، می توانید مجموعه ای از اﯾن عکس ھا را روی دﯾوار نصب کنید. اﯾن اقدام فضاﯾی خصوصی را به وجود خواهد آورد. 

 تغییر نورپردازی

برای ایجاد فضاﯾی متفاوت و تغییر کلی در محیط خواب، می توان نورپردازی اتاق را تغییر داد. با تغییر نورپردازی حتی درخشش اجزای مبلمان بسیار متفاوت تر از آنچه بود، خواھد شد. می توان چراغ ھای رومیزی کنار تخت خواب را تغییر دھید. برای مثال، اگر رو تختی را از رنگ لیمویی انتخاب کرده اﯾد، از ﯾک چراغ رومیزی که روکش لیموﯾی دارد استفاده کنید. با اﯾن انتخاب، به ھنگام روشن بودن چراغ، رنگ لیمویی به دکور اتاق اضافه می شود .

 اضافه کردن گل و گیاه

راحت ترین تغییری که در اتاق خواب می توانید انجام دھید، اضافه کردن جعبه ھای گل طبیعی و مصنوعی به دکور اتاق خواب است. استفاده از گل ھای زیبا برای به وجود آوردن یک فضای آرامشبخش تاثیر شگفت انگیزی دارد. 

 

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.45.40

انتخاب و خرﯾد کابینت ھای حمام

دکوراسیون داخلی رامسین: حمام از جمله عناصر مهم هر خانه ای است. با تغییراتی که از گذشته تا الان در این بخش از خانه انجام گرفته است، هر صاحب خانه ای را به صرافت انداخته است که تزئین و چیدمان آن را جدی بگیرد.

نگاه افراد به حمام متفاوت است. برای خیلی ها جایی برای نظافت است. اما برای افرادی حمام جایی برای آرامش و استراحت است.

البته این مسئله ناگفته نماند که آنهایی که حمام را برای استراحت و آرامش می پسندند، حمام مد نظر آنها از نظر مساحت دو ابعاد و امکانات تفاوت زیادی دارد.  مثلا وجود یک وان یا استخرھای کوچک، سونا و جکوزی هر یک می تواند از این آپشن ها باشد. مھم نیست که ابعاد حمام شما بزرگ است ﯾا کوچک، مھم اﯾن است که از اﯾن فضا به بھترﯾن شکل استفاده کنید.

کف پوش مناسب، پوشش دﯾواری، استفاده از ھواکشی با قدرت مناسب برای تخلیه بخار آب، کابینت ھاﯾی برای قراردادن حوله ھا و دﯾگر لوازم جانبی و بالاخره انواع بافت ھا و رنگ ھا. از جمله عناصر مھم در دکوراسیون یک حمام زﯾبا هستند.

برای استفاده بیشتر از فضای داخلی دﯾوارھای حمام  می توانید از کابینت ھا و قفسه ھای دﯾواری استفاده کنید. اﯾن نوع کابینت ھا می توانند در بالای سینک روشوﯾی و ﯾا در بالای توالت فرنگی نصب شوند. استفاده از کابینت ھای دﯾواری باعث می شود که حمام، بزرگ تر و تمیزتر از آنچه ھست به نظر بیاﯾد. با انتخاب کابینت ھای دﯾواری می توانید ساختاری جدﯾد به وساﯾل انبار شده در حمام بدھید.

اگر دﯾوارھای خالی در فضای حمام ندارﯾد ﯾعنی اگر دﯾوارھا پوشیده از آﯾنه و پنجره است، بھتر است از کابینت ھاﯾی استفاده کنید که در کنج ﯾا به عبارت بھتر در سه کنج، نصب می شوند. البته می شود از کابینت ھاﯾی که به شکل ردﯾفی و بارﯾک ھستند و به روی زمین نصب می شوند ھم استفاده کنید. اﯾن کابینت ھا معمولا در زﯾر و ﯾا در کنار سینک روشوﯾی قرار می گیرند.

نوع دﯾگر کابینت ھای حمام در زﯾر سینک روشوﯾی نصب می شوند. اﯾن کابینت ھا نمای زﯾبایی به سینک روشوﯾی می دھند و در ضمن، لوله ھا و شیرھای واقع در زﯾر سینک روشوﯾی را ھم می پوشانند. اگر می خواھید به محض ورود به حمام با محیطی روشن و آرامش بخش روبه رو شوﯾد، بھتر است اﯾن کابینت ھا را از جنس شیشه ﯾا بلور انتخاب نمایید تا با انعکاس نور به اطراف، روشناﯾی محیط بیشتر شود.

زمان انتخاب کابینت ھای حمام، بھتر است آن دسته ای را که از بالاترﯾن کیفیت برخوردارند انتخاب کنید. کابینت باﯾد در مقابل رطوبت و بخار مقاوم باشد. پیش از خرﯾد، حتما از دوام کابینت اطمینان خاطر پیدا کنید.

توجه داشته باشید  که کابینت بر مبنای نیاز قفسه بندی شده باشد. زیرا در اﯾن صورت به راحتی می توانید وساﯾل شخصی و بھداشتی و غیره را دسته بندی نمایید.

مثلا آن دسته از وساﯾل مانند حوله ، مسواک، لوازم بھداشتی شخصی، لوازم آراﯾشی که به طور مداوم از آنها استفاده می کنید، در دسترس قرار دھید و دﯾگر وساﯾل را در داخل طبقه ھا دسته  بندی کنید. با تفکیک کردن و جداسازی قفسه ھا و کابینت ھا می توانید ھر ﯾک را به وساﯾل جداگانه ای اختصاص دھید. مثلا قفسه ھای فورﯾت ھای پزشکی، کمدھای وساﯾل شخصی، قفسه ھای لوازم بھداشتی و قفسه ای جداگانه برای لوازم کودکان و حتی جاﯾی برای آوﯾختن لباس ھا که معمولا در پشت در امکان پذﯾر است.

به طور معمول کابینت ھای حمام از نظر رنگ و بافت مناسب هستند. و می توان آنھا را با ھر سبکی از دکوراسیون حمام ست کرد. کابینت ھای مدرن، کلاسیک و غیره به راحتی در بازار ﯾافت می شود. از این کابینت ها می توانید استفاده بهینه داشته باشید و حمام خود را زیبا و شیک جلوه دهید. اما در هر صورت باید از نفوذ رطوبت مخصوصا در کابینت های چوبی محافظت کرد.

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (5)

چند نکته مهم درباره مبلمان و دکوراسیون اتاق نشیمن

● مبلمان

مبلمان می بایست با وضعیت بدن ارگونومیک باشد و وضعیت قوس طبیعی ستون مھره ھا را محاظت کند.

به همین خاطر پزشکان توصیه می کنند، مبلمان حتی الامکان از چوب محکم ﯾا فلز باشد و با مواد طبیعی و غیر طبیعی پوشانده و تزئین گردد.  برای چسباندن قسمت ھای مختلف مبلمان باﯾد از چسب غیر سمی استفاده شود.

● کف

کف از هر نظر باﯾد صاف و مسطح و تمیز کردن آن راحت باشد. اگر کف قسمت ورودی از جنس چوب ساده، چوب مرکب ﯾا پارکت است، باﯾد به خوبی درزگیری شود.

● نور

ورودی خانه باﯾد از بیرون راھرو و داخل، نور خوب و مناسبی برخوردار باشد.

● اﯾمنی

حس گر (سنسور) مخصوص دود ﯾا مونواکسید کربن باﯾد در نزدﯾکی در ورودی نصب شده باشد. تمام درھا و پنجره ھای طبقه اول باﯾد حفاظ و قفل خوب ضد سرقت داشته باشند.

● کف

اگر کف اتاق نشیمن از جنس چوب ساده، چوب مرکب ﯾا پارکت است، باﯾد به خوبی و با دقت درزگیری شده باشد. بهتر است کف اتاق نشیمن از مواد طبیعی باشد.

پیشنهاد می کنیم  قالیچه ھا و قالی ھا از پشم ﯾا کتان طبیعی و بدون مواد مصنوعی باشند و حتماً ترمز فرش  داشته باشند. چون در خیلی مواقع افراد سر می خورند.

اگر موکت ﯾا قالی، از اﯾن سمت دﯾوار تا آن سمت دﯾوار امتداد دارد، پوشش ضد رنگ برای آن ھا به کار نرفته باشد.

● میز

میز و صندلی ھا باﯾد راحت باشند و ھیچ بیرون زدگی، تیزی، میخ کج ﯾا بیرون زده، لقی و ھرگونه عامل آسیب زننده نداشته باشند میز و صندلی باﯾد به اندازه  باشد و طوری چیده شده باشد که راحت بتوان رفت وآمد کرد و پشتشان نشست و بلند شد. نور سقف بالای میز غذاخوری باﯾد فاصله کوتاھی با میز داشته باشد

● پنجره ھا

پوشش روی پنجره ھا باﯾد از مواد طبیعی بدون پوشش ھای مصنوعی شیمیاﯾی باشد

 

● اﯾمنی

حس گر سنسور( مخصوص دود ﯾا مونواکسید کربن ) از مدل ھای نوری ـ الکترﯾکی( باﯾد نصب شده باشد.

سیستم برق نباﯾد از زﯾر فرش ﯾا موکت رد شده باشد

● سقف

در سقف اتاق نشیمن نباﯾد از کاشی ھا ﯾا مواد دارای آزبست استفاده شود.

● نور

نور کلی اتاق نشیمن و نوری که برای موارد خاص  طراحی شده و به کار رفته است، باﯾد کافی و مناسب باشد.

پیشنهاد می شود از نورھای مصنوعی در جاھای مناسب استفاده کنید تا ساﯾه ھا محو و کمرنگ شوند.

● دﯾوارھا

ـ رنگ دﯾوارھا باﯾد روغنی و صاف، بدون خردگی و ترک و رﯾختگی باشد.

ـ برای جلای رنگ دﯾوارھا باﯾد از مواد طبیعی ﯾا روکش ھای بی ضرر استفاده شود.

 

ارتفاع سقف در دکوراسیون داخلی!

دکوراسیون داخلی رامسین: تغییر و تحول در فضاھای شھری و تبدﯾل ساختمان ھای ویلایی به آپارتمان ھا و برج ھای چند طبقه، باعث شده است بسیاری از وﯾژگی ھای ساختاری ساختمان ھا نیز دچار تغییرات عمده شوند.

کاھش فاصله میان کف تا سقف از این جمله تغییرات هستند ؛ با اﯾن وجود آپارتمان ھای امروزی دارای وضعیت مناسبی ھستند.

اما بعضی از واحدھای زﯾرزمینی ﯾا زﯾرشیروانی و ھمچنین خانه ھای دوبلکس از سقف ھای کوتاه تری از میزان ﯾادشده در فوق برخوردارند. در این شرایط با به کارگیری ترفندھاﯾی بسیار ساده در جھت اﯾجاد خطاھای بصری، ارتفاع دﯾوارھا و در نھاﯾت سقف را می توان افزاﯾش داد. اﯾن راھکارھا در ھر مکانی با سقف کوتاه قابل اجرا و موثر خواھند بود.

در این مطلب ما برای شما پیشنهاداتی داریم:

دﯾوارھای فضای مورد نظرتان را با کاغذ دﯾواری بپوشانید. کاغذ دﯾواری انتخابی ممکن است از تک گل ھاﯾی تشکیل شده باشد که در نھاﯾت خطوط عمودی از گل را اﯾجاد کند. شما حتی می توانید طرح راه راه را با به کارگیری تکنیک ھای رنگ آمیزی و به وسیله رنگ اﯾجاد کنید.

می توانید اندکی از پارچه پرده را اضافه در نظر گرفته و آن میزان اضافی را بر روی سطح زمین قرار دھید. به ھنگام انتخاب پارچه پرده ای توجه داشته باشید، پارچه ھاﯾی با طرح راه دار عمودی به افزاﯾش ظاھری ارتفاع پنجره و در نھاﯾت سقف کمک بیشتری خواھند کرد.

 

 

ابزارھای گچی واقع در سقف اصلی و سقف کاذب ممنوع است. وجود ھر نوع رنگی در گچ بری ھا و . رنگ آمیزی حتی قسمت ھاﯾی از گچ بری ھای سقف سبب جلب توجه شده و به ھمین ترتیب نظرھا را به سوی کوتاه بودن سقف ھداﯾت می کند.

دﯾوارھا را ھمواره با رنگی تیره تر از سقف رنگ آمیزی کنید. ھرچه سقف روشن تر باشد بلند نیز به نظر می آﯾد.

نورپردازی سقف ھای کوتاه با چراغ ھای پاﯾه بلند سربالا و ﯾا ھر نورپرداز دﯾگری از اﯾن نوع، راھکار دﯾگری برای افزاﯾش ظاھری اﯾن ارتفاع است.

در صورتی که دور سقف فضای شما را سقف کاذب توخالی محصور کرده است، با نورپردازی مابین فضای دو سقف به وسیله شلنگ ھای نورانی و ﯾا لامپ ھای مھتابی سقف اصلی را بلندتر جلوه دھید.

در چنین فضاھاﯾی کاربرد لوازم دکوراسیونی و تزئینی _ کاربردی با فرم عمودی و بلند می تواند موثر باشد.

بھترﯾن انتخاب برای گیاھان و درختچه ھای آپارتمانی در اﯾن فضاھا، درخت کاج مطبق است، نوک سربالا و جھت آن، چشم را به طرف بالا ھداﯾت می کند.