WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.57.24 (5)

چه دکوراسیونی مناسب تابستان است؟

دکوراسیون داخلی رامسین: اتاق خواب از جمله مکانهایی است که باید در ھر فصلی آرامش و آساﯾش شما را تامین نماید. نکات زیادی در طراحی دکوراسیون اتاق خواب وجود دارد که ما در مطالب گذشته به آن پرداخته ایم.

 فراموش نکنید که شیوه طراحی و چیدمان اتاق خواب در ھر فصلی باﯾد به گونه ای باشد که آرامش شما را فراھم کند. و از این نکته هم غافل نشوید که با کوچک ترﯾن اشتباه در چیدمان اﯾن فضا، آساﯾش و راحتی از شما سلب خواهد شد!

 در این مطلب قصد داریم به نکاتی بپردازﯾم که در تابستان باﯾد در اتاق خواب رعاﯾت شود. با رعاﯾت اﯾن چند نکته می توانید تابستان را در آرامش سپری کنید.

آوﯾختن تابلوھاﯾی که نمای درﯾا، درﯾاچه، اقیانوس و رودخانه دارند باعث می شوند که حس سرما به محیط القا شود.

اگر اتاق خواب تان دارای پنجره ھای بلند است، بھتر است ساعتی از روز را که تابش نور خورشید کمتر است پرده ھا را کنار بزنید و اجازه دھید فضای بیرون نماﯾان شود. اگر پنجره ای مشرف به باغ، حیاط و ﯾا کوه دارﯾد، بھتر است در طول روز پرده ھا کنار باشند تا نمای بیرون به راحتی نماﯾان شود، به ﯾاد داشته باشید که اﯾن نوع منظره ھا فضاﯾی آرام و خنک را به محیط القا می کنند.

اگر اتاقی آفتاب گیر دارﯾد بھتر است از پرده ھای ضخیمی استفاده کنید تا آفتاب مزاحم خواب  صبح تان نشود. اگر شدت نور خورشید، ھنگام صبح بسیار زﯾاد است به گونه ای که از لابه لای تار و پود پرده ھای ضخیم ھم عبور می کند می توا اطراف تخت خواب تان را پارچه ھای نازک آوﯾزان کنید تا نید  از شدت نور بکاھد. پرده ھای اطراف تخت خواب ھمراه با تعداد زﯾادی کوسن و بالش ھای نرم، فضاﯾی رومانتیک و شاعرانه ای را به وجود می آورد.

اگر شب ھا عادت به کتاب خواندن دارﯾد بھتر است در دو طرف تخت خواب چراغ ھای مطالعه پاﯾه دار و ﯾا چراغ ھای رومیزی قرار دھید تا مطالعه ھای شبانه تان به راحتی صورت گیرد و نور کافی برای مطالعه داشته باشید. میز کوچکی را برای قرار دادن لیوان آب، کتاب ھا و مجلات در کنار تخت خواب قرار دھید.

به دلیل گرمای زﯾاد در فصل تابستان از چیدمان شلوغ در اتاق  خواب ھا اجتناب کنید. ھر چه فضای اتاق خواب خالی تر و بازتر چیدمان شود به القای حس سرما بیشتر کمک می کند. اگر از اشیای بزرگ آنتیک که تیره رنگ ھم ھستند در اﯾن فضا استفاده کرده اﯾد، بھتر است تا پاﯾان فصل گرما آنھا را از فضای اتاق خواب دور نگه دارﯾد چرا که اﯾن اشیا باعث گرم شدن بیشتر فضای اتاق می شوند.

استفاده از فرش ھای کوچک که رنگ ھای روشن و ماتی دارند در فصل تابستان کمک می کند که اتاق خواب به فضاﯾی دلباز و روشن تبدﯾل شود.

با استفاده از رنگ ھای روشن، مات و کمرنگ برای روتختی، کوسن ھا و بالش ھا، رنگ دﯾوار و پوشش کف، فضای اتاق خواب را به جاﯾی روشن با القای حس سرما تبدﯾل کنید تا در طول تابستان در آرامش و راحتی استراحت کنید.

استفاده از رنگ ھای سفید، سبز روشن، زرد و آبی کمرنگ برای پوشش دﯾوارھا در اﯾن فصل بسیار توصیه می شود تا فضاﯾی آرام و سرد به وجود آﯾد.

تا آنجاﯾی که فضای اتاق خواب اجازه می دھد از گل و گیاه تازه در اﯾن فضا استفاده کنید. استفاده از گل ھای مصنوعی ولی با رنگ ھای روشن و شاد ھم در اﯾن فضا توصیه می شود.

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.44.35 (4)

داشتن یک دکوراسیون رنگارنگ!

دکوراسیون داخلی رامسین: به این نکته توجه داشته باشید که برای داشتن ﯾک اتاق رنگارنگ، قبل از هر چیز لازم است با روان شناسی رنگ ھا و تأثیر متقابل هریک از آنها به ﯾکدﯾگر آشنا شوید.

 چرخه رنگ کمک می کند که با پرھیز از حدس و گمان، در رنگ آمیزی اتاق تان، از به کار بردن رنگ ھای ناسازگار و نامطبوع در کنار ھم بپرھیزﯾد. استفاده از اﯾن چرخه را- که بسیار ھم آسان است- ﯾاد بگیرﯾد تا بتوانید در ﯾک آن تشخیص دھید که چه رنگ ھاﯾی با ﯾکدﯾگر سازگارند. در خلال معرفی اتاق ھا، توضیحات جامع تری درباره رنگ خواھیم داد.

در طرح بالا ، استفاده از دو رنگ متضاد روشن در اتاقی بزرگ، تأثیر بصری شگرفی بر جای می گذارد، به نحوی که تا مدت ھا و شاﯾد ھم ھرگز، اﯾن طرح زﯾبا را فراموش نکنیم. طرح ھای مواج مدرن و دو رنگ زنده ی آبی و صورتی تند، منظره ای متفاوت و نو پدﯾد آورده است. برای بیش ترﯾن تأثیر ممکن، آبی و صورتی در مقادﯾر مساوی به کار گرفته شده اند. اﯾن دو رنگ نیز بر روی چرخه ی رنگ تقرﯾباً روبه روی ﯾکدﯾگر قرار می گیرند، اما تضادشان بسیار دلنشین است. روی دﯾوار صورتی رنگ کناری، با جابه جاﯾی پرده، رنگ صورتی در طول پنجره ادامه پیدا می کند.

داﯾره ھای آبی و صورتی روی دﯾوار، گذشته از اﯾن که فضای ﯾکدست آبی را می شکنند، بر تضاداﯾن دو رنگ نیز تأکید می کنند.

استفاده از زمینه ھای رنگی تند برای مبلمان و اسباب و اثاثیه، طرح را جسورتر می کند و توجه بیش تری را به سمت شکل ھای فرم دار معطوف می نماﯾد. منحنی ھای مدرن در مبل و کاناپه با فرمی غیرمتداول، قالب ھای سنتی طراحی مبلمان را می شکند. با افزودن ﯾک قفسه ی چرخ دار، با مدرن و امروزی شده است.ًقاب براق از جنس کروم، محیط کاملا صورتی ھای زنده به کار رفته در کرکره غلتکی و پرده جمع شو چنان پنجره را قاب گرفته اند که در اﯾن نماﯾش رنگ ھا، نقش در خور توجھی اﯾفا می کنند. پارچه ی  نازک پرده به نور طبیعی امکان ورود می  دھد و اجازه نمی دھد رنگ ھای تند مانع از ورود نور و تارﯾکی بیش از حد اتاق شوند.

IMG-20200728-WA0011

کابرد ابزارها در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی رامسین: به طور معمول برای انجام هر اموری شرایط و تجهیزاتی لازم است و جزو ضروریات آن پروژه به حساب می آیند.

در رنگ آمیزی ساختمان نیز مانند ھر کار دﯾگری به لوازم و ابزارآلات مخصوص نیاز است و ممکن است این سوال پیش آید که کدام ﯾک از آنھا برای دستیابی به نتیجه بھتر مفیدتر خواهد بود و به طور کلی تفاوت میان ابزارھای رنگ آمیزی متعدد چیست برای نقاشی ساختمان از ابزارھای مختلفی شامل قلم مو، غلتک و پیستوله استفاده می کنند که در کشور ما کاربرد قلم مو از دیگر وسایل بیشتر است.

قلم موھای متنوع و مختلفی برای رنگ آمیزی سطوح مختلف وجود دارد که به لحاظ اندازه، فرم، ضخامت و جنس موھای آنھا وجود دارند، به همین خاطر عامل تعیین کننده انتخاب نوع قلم مو و مناسب ترﯾن آنھا به نوع رنگ تھیه شده و ھمچنین میزان وسعت سطح بستگی دارد. به اﯾن معنا که قلم موھای مورد استفاده برای رنگ پلاستیک برای رنگ روغن نمی توان به کار برد و ھمچنین از قلم موھای کوچک برای رنگ آمیزی سطوح وسیع نمی توان بهره گرفت

از جمله معاﯾب کاربرد قلم مو به مھارت مورد نیاز کاربر می توان اشاره کرد. در واقع برای به کارگیری قلم مو شخص می باﯾست از تبحر کافی بھره مند باشد زﯾرا در غیر اﯾن صورت با سطحی راه راه حاصل از رد قلم مو و ﯾا شره ھای رنگ مواجه می شود. مھمترﯾن مزﯾت آن اﯾن است که با توجه به تنوع موجود در تولید آن، پوشش اغلب سطوح حتی ناصاف و با برجستگی ھا و فرورفتگی ھای مختلف امکان پذﯾر است مگر آنکه محدودﯾت فضاﯾی فرورفتگی از مانور حرکتی قلم مو و دست جلوگیری کند که در چنین شراﯾطی اصراری بر به کارگیری قلم مو نبوده بلکه می باﯾست از ابزار دﯾگری استفاده کرد.

غلتک ابزار دﯾگری برای رنگ آمیزی است که مانند قلم مو در اندازه ھا و جنس ھای مختلف تولید می شود. غلتک شامل ﯾک استوانه پوشش دارو ھمچنین ﯾک دسته است که با کمی پیچ و خم به ھم متصل ھستند. برای آغشته کردن سطح پوشش غلتک که مانند قلم مو با توجه به نوع رنگ و کاربرد آن متفاوت است سینی مخصوصی در نظر گرفته شده است. اﯾن سینی دارای انتھاﯾی کاسه مانند و گود برای نگھداری رنگ بوده و ابتدای سطح آن نیز با برجستگی ھای کنگره ای پوشش ﯾافته است که نقش خروج رنگ ھای اضافی از غلتک را برعھده دارد.

به اﯾن معنا که پس از قرار دادن غلتک در داخل قسمت گودی انتھاﯾی سینی و آغشته کردن تمام سطح آن به رنگ، غلتک را چندﯾن بار بر روی کنگره ھا حرکت داده و اضافات رنگ آن را خارج سازﯾد.

از جمله مھمترﯾن مزاﯾای غلتک کاربرد آسان آن و عدم نیاز به مھارت خاص نقاشی حرفه ای است. ﯾعنی ھر فردی که کمی با رنگ و نقاشی آشناﯾی داشته باشد می تواند خودش دست به کار شود. علاوه بر آن سرعت عمل در رنگ آمیزی با غلتک بیشتر از قلم مو بوده و نتیجه ﯾکنواخت تری نیز حاصل می شود.

مھمترﯾن عیب آن اﯾن است که برای پوشش رنگی سطوح دﯾوارھا و سقف ﯾک فضا از غلتک به عنوان تنھا ابزار رنگ آمیزی نمی توان استفاده کرد بلکه برای تکمیل رنگ گوشه ھا، زواﯾا، محل برخورد دو سطح دﯾوار و سقف با ﯾکدﯾگر و قسمت ھای فرورفته و برجسته و غیره قلم موی مناسب مورد نیاز است.

ابزار دﯾگری که می توان برای رنگ آمیزی سطوح و لوازم دکوراسیون استفاده کرد پیستوله است. پیستوله از ﯾک مخزن و ﯾک لوله و در نھاﯾت سری مخصوص تشکیل شده است. اﯾن ابزار نسبت به قلم مو و غلتک از ابعاد بزرگ تری برخوردار است.

استفاده داشتن پیستوله در خانه آن ھم برای استفاده ھر چند سال ﯾک بار راﯾج نبوده و به فضاﯾی کافی برای نگھداری نیاز دارد. در ضمن استفاده از پیستوله به عنوان جاﯾگزﯾن بقیه ابزارھا اگرچه در ه موارد امکان ندارد ولی حتی اگر امکان پذﯾر باشد، به ھم صرفه نیست زﯾرا به ھنگام رنگ پاشی از به ھدر رفتن مقدار زﯾادی رنگ نمی توان جلوگیری کرد و از اﯾن جمله معاﯾب پیستوله است ولی با تمام اﯾن تفاسیر، برای رنگ آمیزی برخی از قسمت ھا و سطوح، تنھا ابزار کارا، پیستوله بوده و در ضمن سرعت عمل و ﯾکنواختی نتیجه کار نیز از جمله مزاﯾای مھم آن به شمار می آﯾد.

به طور مال برای رنگ کردن سقف ھای کاذب پرپیچ و خم که در معماری ھای امروزی رواج ﯾافته، پشت رادﯾاتورھا و قسمت ھاﯾی مانند اﯾنھا کاربرد ابزار دﯾگری به جز پیستوله به نتیجه دلخواه منجر نخواھد شد.

نکته مهم: پس از پاﯾان کار پروژه و حتی پس از اتمام ھر روز کاری نقاشی، ابزار مورد استفاده را با حلال مخصوص رنگ خوب شسته و در گوشه ای قرار دھید تا در معرض ھوا خشک شود. ھرگز قلم مو و ﯾا غلتک را آغشته به رنگ نگھداری نکنید.

چند عدد قوطی رنگ خالی و شیشه برای نگھداری باقی مانده رنگ ھای ساخته شده آماده کرده و پس از رﯾختن اضافات رنگ ھا در آن برچسبی حاوی فضای رنگ به کار رفته و تارﯾخ بر روی آنھا بچسبانید.

اگر می خواهید که پس از اتمام کار نقاشی مجبور به شستن سینی مخصوص نباشید قبل از استفاده سطح داخلی آن را با یک پلاستیک بپوشانید. و در پایان کار به راحتی می توانید آن را جدا کرده و دور بیندارزید.

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.59.30

چه تعریفی می توان برای دکوراسیون داشت؟

دکوراسیون داخلی رامسین: ممکن است خیلی از ما عبارت دکوراسیون را زیاد شنیده باشیم ولی هیچ گاه به این صرافت نیفتاده باشیم که اصولا دکوراسیون چه نقشی در خانه ما می تواند ایفا کند.

ھنگامی که فضاﯾی از وسعت کمی برخوردار بوده و صرفنظر از کاراﯾی، به لحاظ ظاھری نیز کوچک و دلگیر به نظر می رسد، به کارگیری راھکاری بسیار ساده و کاربردی دکوراسیونی آن قدر می تواند تاثیرگذار و مفید فاﯾده باشد، گویی که دﯾوارھا به عقب رانده شده و فضا به طور واقعی بزرگتر شده است.

انتخاب رنگی مناسب برای فضای مذکور از جمله مھمترﯾن اقدامات برای وسیع تر کردن آن به لحاظ ظاھری است. اﯾن موضوع تنھا به انتخاب رنگی برای دﯾوارھا و سقف محدود نمی شود بلکه کفپوش انتخابی و ھمچنین رنگ لوازم دکوراسیونی و کاربردی موجود و ﯾا مورد نظر برای فضا نیز از اھمیت بسزاﯾی برخوردارند زﯾرا در ﯾک محیط، درست است که دﯾوارھا بیشترﯾن و بزرگترﯾن سطوح را تشکیل می دھند ولی بخش زﯾادی از آنھا باقرارگیری لوازم در مقابلشان و ھمچنین نصب دﯾوارکوب ھا و تابلو ھا پوشیده شده و در واقع اﯾن وظیفه به عناصر دکوراسیونی ﯾادشده منتقل می شود.

بنابراﯾن برای پوشش دﯾوارھا و سقف فضاﯾی کوچک از ﯾک رنگ روشن و ﯾا لااقل از تنالیته ھای مختلف ھمان رنگ بھره گیرﯾد. به کارگیری رنگ ھای تیره و به خصوص گرم، دﯾوارھا را نزدﯾک تر به نظر می رساند. اﯾن موضوع در مورد پوشش کف نیز به ھمان میزان حائز اھمیت است. ھرچه کفپوش انتخابی

شما تیره تر باشد، وسعت کف محیط کوچک تر به نظر می آﯾد برعکس کفپوش ھای روشن و به خصوص صیقلی مانند سنگ و سرامیک که بازتابی از نور را نیز به ھمراه دارند، سبب بزرگتر جلوه دادن کف محیط می شوند.

علاوه بر رنگ، طرح نیز در اﯾن جرﯾان، نقش مھمی را عھده دار است. اﯾن موضوع، از پوشش دﯾوارھا و کف گرفته تا پارچه ھای مورد استفاده در لوازم دکوراسیونی مانند پرده، رومبلی، روتختی و غیره ھمگی را شامل می شود. به طورکلی ھرچه کاربرد طرح کمتر باشد، فضا از وسعت بیشتری به لحاظ ظاھری برخوردار خواھد شد.

فضاھای پرنور بزرگتر به نظر می رسند بنابراﯾن انجام ھر اقدامی که نور موجود در محیط را افزاﯾش دھد در افزاﯾش ظاھری وسعت نیز کارساز خواھد بود. ﯾکی از دلاﯾل پیشنھاد به کاربردن رنگ ھای روشن برای سطوح نیز موضوع انعکاس نور بیشتر اﯾن قبیل رنگ ھا است. لذا اگر در فضای مورد

نظر پنجره ای دارﯾد که با پرده نسبتاً ضخیمی پوشیده شده است، پرده ای نازکتر را جاﯾگزﯾن کرده تا از حداکثر میزان نور طبیعی بھره گیرﯾد. در نورپردازی ﯾک فضا با نور طبیعی و در نتیجه دستیابی به ھدف مورد نظر ﯾعنی بزرگتر جلوه کردن فضا، به جز درﯾافت حداکثر میزان ممکن از نور خورشید راه مھم دﯾگری وجود ندارد ولی در نورپردازی توسط منابع غیرطبیعی، دست باز است. شما می توانید با انتخابی صحیح از لوازم نورپرداز، فضاﯾی پرنور و نورپردازی ھدفمند داشته باشید. به عنوان مثال در ﯾک فضا ھرچه دﯾوارھا روشن تر باشند، فاصله شان از ﯾکدﯾگر بیشتر نشان داده شده و فضا بزرگتر جلوه می کند. اﯾن کار نیز به راحتی با چراغ ھای ھالوژنی امکان پذﯾر است. اﯾن روزھا در اغلب خانه ھای نوساز بر روی سقف فضاھای عمومی مانند اتاق نشیمن و پذﯾراﯾی حاشیه ای از سقف کاذب طراحی می کنند که داخل آن چراغ ھای ھالوژن تعبیه شده است. بنابراﯾن کافی است اﯾن چراغ ھا را به سمت دﯾوار ھداﯾت کنید. البته اﯾن کار توسط ھالوژن ھای رﯾلی نیز عملی است. در مبحث افزاﯾش نور محیط چه حاصل از ﯾک منبع طبیعی و چه منبع مصنوعی، آﯾنه نقش بسزاﯾی دارد. برای اﯾن منظور آﯾنه ای را در مقابل آن منبع نورزا بر روی دﯾوار نصب کرده و از بازتاب نور توسط آن، برای نورانی تر کردن فضا استفاده کنید.

ھرچه در محیط از لوازم دکوراسیونی و کاربردی بزرگ و عظیم الجثه تری استفاده کنید بخش اعظمی از فضای موجود با لوازم پر شده و ھرچه فضای خالی کمتری وجود داشته باشد، محیط کوچک تر به نظر می رسد.

دﯾوارکوب در قالب تابلو، آﯾنه، طبقه، زوار و غیره به صورت افقی در طولی بلند و متناسب با طول دﯾوار، روش دﯾگری برای اﯾجاد خطوط افقی مورد نظر است. به طور کلی در کلیه راھکارھای فوق، ھدف ھداﯾت چشم بر روی خطی افقی واقع بر روی دﯾوار است. به اﯾن ترتیب به جای آنکه چشم طول ﯾک دﯾوار را با سرعت گذر کند، وقفه ای حتی چند ثانیه ای داشته و ھمین مدت زمان کم، عاملی برای طوﯾل تر نماﯾاندن طول دﯾوار در ذھن می شود.

دکوراسیون منزل جدید

5 نکته در مورد دکوراسیون منزل جدید

دکوراسیون منزل موضوعی است که کمابیش همه افراد را در طول زندگی به خود درگیر میکند.

خواه شما یک خانه دارید که میخواهید آن را بفروشید و میخواهید افرادی که آن رامی بینند عاشقش شوند.

یا به خانه ای جدید نقل مکان کرده اید و میخواهید دکوراسیون منزل جدید را طبق سلیقه خود تغییر دهید.

اینجاست که کار جمع آور و بسته بندی وسایل قدیمی شروع میشود.

بسیاری از افراد فکر میکنند نیازی به خرید وسایل نو ندارند و میتوانند از همان وسایل قدیم خود استفاده کنند.

اما…

تغییر دکوراسیون منزل جدید 5 نکته برای شروع این کار

1- بعضی از وسایلی را که بسته بندی کرده اید باید دور بریزید

یکی از متداول ترین فکرهایی که هنگام جابجایی منزل به ذهن انسان میرسد این است که چقدر بیشتر از آنچه فکر میکردید وسایل دارید.

و اینکه چقدر از این وسایل استفاده کرده اید؟

در نهایت متوجه میشوید درصد قایل توجهی از وسایلی که جابجا کردید باید دور می ریختید و اصلا ارزش جابجا کردن نداشتند.

وقت آن است قبل از جمع کردن وسایل و بسته بندی انها که این آشفتگی را از بین ببرید.

 

دکوراسیون منزل جدید

 

بسته بندی و پاک سازی وسایل غیر قابل استفاده دو کار متفاوت است.

یکی دو ماه قبل از اینکه شروع به جمع کردن و بسته بندی وسایل خود کنید فکر کردن به وسایل و پاکسازی آنها را شروع کنید.

هر بار وارد یک اتاق شوید و تصمیم بگیرید که کدام وسایل را باید دور بریزید یا آنهارا بازیافت یا به دیگری اهدا کنید.

به این ترتیب هنگام بسته بندی با خیال راحت کار جمع آوری وسایل را شروع خواهید کرد.

 

 

2- ممکن است نتوانید از برخی مبلمان در دکوراسیون منزل جدید استفاده کنید

 

 

یکی از مشکلات شایع در زمان جابجایی به منزل جدید این است که مبلمان قدیمی با مقیاس فضای جدید همخوانی ندارد.

میتوانید مبلمان قدیمی را به سمساری یا روی سایت هایی مثل دیوار به فروش برسانید و برای خرید وسایل جدید هزینه کنید.

دفعه دیگر هوشمندانه تر خرید کنید.

 

 

دکوراسیون منزل جدید 234

 

مبلمان جدید شما بهتر است دارای قطعات کلاسیک و مدولار با رنگ خنثی داشته باشد که بتوان در هر فضایی از ان استفاده کرد.

به دنبال مبل ها یا وسایلی بگردید که بتوانید آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید مانند تولیدات شرکت کمجاچوب.

خرید بالشهای رنگارنگ یا فرش میتواند جایگزین مناسبی برای برخی از مبلمان ها باشد.

 

 

3- مبلمان سنگین باعث سختی جابجایی و حرکت می شود و بر کیفیت دکوراسیون خانه تاثیر میگذارد

در زمان گذشته اینکه مبل هرچه سنگین تر باشد با کیفیت تر است، یک واقعیت بود.

اما به لطف پیشرفت علم و صنعت آن مورد دیگر صحیح نیست. اگر مجبور به جابجایی یک مبل غول پیکر  از راه پله شوید دیگر واقعیت بالا را دوست نخواهید داشت.

 

 

دکوراسیون منزل جدید 234 324

 

 

قبل از خرید برای دکوراسیون منزل جدید وزن مبلمان را درنظر بگیرید. به دنبال وسایلی باشید که با وزن سبک اما کیفیت بالا ساخته شده باشند.

حتی اگر قصد جابجایی نداشته باشید، مبلمان سبک باعث میشود نظم دادن به محیط منزل آسانتر شود.

 

4- تفاوت دکوراسیون منزل جدید و قدیمی

 

 

بعد از اینکه جادوی تغییر دکوراسیون منزل در خانه جدیدتان کار خود را تمام کرد آیا هنوز هم عاشق دکوراسیون خانه قدیمی خود هستید؟

ساده سازی و رعایت چند اصل مهم طراحی رمز داشتن یک دکوراسیون شیک و زیبا و چشم نواز است.

 

 

دکوراسیون منزل جدید 234 3244353

 

هنگام تزئین خانه جدید طوری عمل کنید یه بنظر برسد یک خانه نمونه است و به همین روش نیز زندگی کنید.

این بدان معنیست که آشفتگی و بی نظمی وجود نداشته باشد.

چیدمان مناسب را برای وسایل بکار بگیرید و برای هر اتاق رنگی مناسب در نظر بگیرید و از خانه خود لذت ببرید.

هنگامی که احساس کردید فضا رو به کسل کنندگی میرود، مبلمان و لوازم خود را مرتب کنید.

تازه سازی و چینش دوباره دکوراسیون منزل هر چند ماه تاثیر فوق العاده ای بر انرژی محیط خواهد گذاشت.

 

 

5- بلافاصله شروع به نقاشی دیوارهای خانه کنید

 

 

حتما برای شما پیش آمده باشد که کارهایی وجود دارد که میخواهید انجام  دهید اما هنوز انجام نداده اید.

یا کارهایی برا برای بهبود دکوراسیون منزل میخواستید انجام دهید و هنوز شروع نکرده اید.

باید تا وقتی که تنور داغ است نان را بچسبانید، قبل از اینکه درگیر کارهای روزمره شوید.

 

 

دکوراسیون منزل جدید 234 57

 

تزئینات منزل باید بلافاصله انجام شود.

قبل از وزود به منزل جدید کار دکوراسیون منزل و تزئینات آن را انجام دهید.انجام کارهای مسجل مانند کفپوش و نقاشی هنگامی که خانه خالیست آسانتر است.

اگر انجام این کارها حالا امکان پذیر نیست سعی کنید آنرا در اولویت قرار دهید.

 

 

 

WhatsApp Image 2020-06-08 at 23.32.56

بهترین سبک دکوراسیون آشپزخانه

دکوراسیون داخلی رامسین: به واقع انجام ھر پروژه ای نیازمند تحقیق و بررسی است. به همین دلیل هر تغییری نیاز به تحقیق دارد که در این میان تغییر آشپزخانه نیز از اﯾن امر مستثنی نخواهد بود.  

آشپزخانه قلب خانه به حساب می آید و حضور طولانی مدت خانم خانه در این فضا، اﯾن حق را برای او اﯾجاد می کند که امکانات آن با توجه به سلیقه، عادت و نیازھای کاری و حتی براساس شراﯾط فیزﯾکی او ساخته و ﯾا تغییر ﯾابد.

علوه بر این نکات  باﯾد خاطرنشان کرد فرم و نقشه اﯾن فضا نیز مانند ھر مکان دﯾگری از خانه، می باﯾست از اصول و قوانینی تبعیت کند که توسط متخصصین امر با در نظر گرفتن جوانب مختلف ساختمان سازی، اﯾمنی و ھمچنین جھت کاربری ھر چه راحت تر فضا برای انجام امور مربوطه ارائه شده است. به طور کلی در آشپزخانه سه مرکز مھم وجود دارد که مکان قرارگیری شان، محل مناسب برای بقیه لوازم را تعیین می کند.

 اﯾن سه مرکز عبارتند از:

ـ مرکز نگھداری مواد غذاﯾی ﯾخچال و فرﯾزر

ـ مرکز پخت و پز اجاق گاز و فر  و ماشین ظرفشوﯾی.Sink – مرکز شست وشو کاسه  در واقع اغلب مراحل آشپزی حاصل حرکت ھای متمادی فرد خانم خانه مابین اﯾن سه نقطه اصلی است. بنابراﯾن انتخاب محلی مناسب برای آنھا در آشپزخانه ھمواره از جمله مھمترﯾن اقدامات در مرحله نقشه کشی اﯾن فضا است. کارشناسان بھترﯾن رابطه اﯾن سه مرکز با ھم را با رسم خطی از ھر ﯾک از نقطه ھا به نقطه دﯾگر بر روی پلان آشپزخانه نشان می دھند که برخورد حاصل از آن سه خط با ﯾکدﯾگر مثلثی است که به آن مثلث فرضی کار در آشپزخانه اطلاق می شود. لازم به ذکر است که اﯾن مثلث می تواند در انواع مختلف اﯾجاد شود و نوع آن رابطه مستقیمی با شراﯾط محیط و در واقع نقشه فضا دارد. به اﯾن ترتیب که با توجه به مکان اختصاص ﯾافته به ھر ﯾک از اﯾن مراکز در نقشه آشپزخانه و فواصل آنھا از ھم مثلثی متناسب با آن مشخصات اﯾجاد می شود.

▪ نکته: گاھی نقشه و شراﯾط محیط امکان تشکیل چنین شکل ھندسی را نداده و به جای مثلث پاره خط اﯾجاد می شود. در ھمین راستا آشناﯾی با راﯾج ترﯾن نقشه ھای آشپزخانه می تواند شما را در مرحله بازسازی و ﯾا حتی ساخت اﯾن محیط و برنامه رﯾزی برای مناسب ترﯾن مکان ھا جھت در ساخت آشپزخانه ﯾکی از پنج نقشه راﯾج زﯾر مورد استفاده قرار می گیرد: ًمراکز اصلی ﯾاری دھد. به طور کلی معمولا امکان اختصاص تنھا ﯾک دﯾوار طولی به کابینت بندی و ھمچنین مراکز اصلی ً ـ آشپزخانه ھای بارﯾک مستطیلی شکل. در اﯾن آشپزخانه ھا معمولا ﯾادشده وجود دارد و دﯾوار طولی دﯾگر نقش محدودکننده فضا را داشته و ﯾا در آشپزخانه ھای با سیستم باز پیشخوان غذاخوری در آن در طول اﯾن مستطیل کم عرض واقع می شود. دو عرض آن را نیز پنجره و در ورودی تشکیل می دھند. اﯾن ھمان نقشه ای است که سه مرکز بر روی ﯾک ضلع شکل ھندسی نقشه آشپزخانه قرار گرفته اند.

ـ آشپزخانه راھروﯾی. اﯾن آشپزخانه ھمان شکل و فرم نمونه قبلی را داشته ولی به جھت عرﯾض تر بودن اﯾن مستطیل، امکان اختصاص دو طول آن به مراکز ﯾاد شده وجود دارد. در نتیجه می توان با قرار دادن دو مرکز بر روی ﯾک ضلع و مرکز دﯾگر بر جاﯾی در ضلع روبه روی آن مثلث را تشکیل داد. و ﯾک طول مستطیل به کابینت بندی و ھمچنین مراکز پخت و Lـ آشپزخانه  شکل. در چنین آشپزخانه ای ﯾک عرض پز می تواند اختصاص ﯾابد. در اﯾن نقشه نیز اﯾجاد مثلث کاری عملی است.

برای مثلث کار در آشپزخانه است. به اﯾن ترتیب که ھر را Uـ آشپزخانه  شکل. اﯾن نقشه اﯾده آل ترﯾن فرم ب س مثلث می تواند بر روی ﯾک ضلع مستطیل واقع شده و در صورتی که فواصل اﯾن سه راس با ھم ﯾکسان باشند، مثلث متساوی الاضلاع اﯾجاد می شود. در نتیجه برای فرد نیز حرکت ما بین مراکز، با طی مسیری ﯾکسان امکان پذﯾر بوده و به اﯾن طرﯾق بازدھی کار نیز سرﯾع تر و بھتر خواھد بود.

WhatsApp Image 2020-07-04 at 07.01.18

حمام خود را دوستدار محیط زیست کنیم!

دکوراسیون داخلی رامسین: شاید یکی از بهترین تفریحات هر یک از ما رفتن به طبیعت و گردش در فضای سبز باشد. ولی آیا تاکنون به این فکر کرده اید که تا چه حد می توانیم دکوراسیون داخلی خود را به طبیعت شبیه کنیم.

ما در این مطلب قصد داریم درباره تحولی که می توان در زندگی ایجاد کرد با شما صحبت کنیم. تغییری که فقط با حفظ هماهنگی با طبیعت صورت خواهد گرفت.

شاید تا به حال در مورد اینکه فضای حمام را می توان دوستدار طبیعت کرد، شنیده باشید. و این سوال در ذهن شما ایجاد شده است که چه کاری می توان برای این فضا انجام داد که او را دوستدار محیط زیست کنیم!

شما می توانید با بازسازی حمام خود و ایجاد یک محیط طبیعت دوست ، فعال محیط زیست باشید!

این اقدام کمی تخصص، کمی ذوق و بیش از هر چیز علاقه می خواهد. هر گونه تغییری بدون هدف محکوم به شکست است.  چرا که اگر هدف خاصی نداشته باشید نمی توانید آن دگرگونی لازم را در محیط خود به وجود بیاورید.

شما با یک بازسازی حمام، یک قدم عملی برای سلامت محیط زیست برخواهید داشت.

آب و انرژی دو منبع اصلی و حیاتی طبیعی هستند که بطور دیوانه وار و بی اندازه توسط ما بویژه در حمام ها مورد استفاده قرار می گیرند. در صورت عدم وجود آب حمام هیچ معنایی ندارد. ولی همین آب نیز ایجاد بخار و رطوبت می کند و ممکن است آسیب های جدی به این محیط برساند.

حوله های بامبو یکی از وسایلی است که می توان در حمام استفاده کرد. حوله باید سریع شما را خشک کند. حوله بامبو از الیاف صد در صد طبیعی ساخته شده است. نسبت به پنبه ، قدرت جذب بیشتری دارد. ثابت شده است که حوله های بامبو تا ۴ برابر بیشتر از حوله های معمولی پنبه ای آب را جذب می کند. علاوه بر این ، آنها به عنوان حوله های خشک سریع شناخته می شوند. البته خواص حوله بامبو زیاد است. که چون در اینجا قصد نداریم فقط در مورد این حوله صحبت کنیم فقط به یکی از مزایای آن اشاره شد. اما در کل سیار نرم هستند: استفاده از الیاف بامبو، حوله را بسیار نرم و بادوام می کند، مناسب افراد مبتلا به آلرژی و پوست های حساس و از همه مهمتر سازگار با محیط زیست هستند.

یکی دیگر از راههای مناسب برای حفظ محیط زیست صرفه جویی در مصرف آب است. آب مهمترین فاکتور بهداشتی است. همان طور که گفته شد هر وسیله بهداشتی متکی به آب است. به همین دلیل ما در محیطی مثل حمام که آب زیادی را مصرف می کنیم باید حساسیت بیشتری به خرج بدهیم. استفاده از وسایل کاهش دهنده مصرف آب مانند سردوش و غیره از جمله ابزاری هستند که می تواند در این منظور به ما کمک کند.

همچنین باید به این نکته توجه کنیم که سیستم گرمایشی که از آن برای گرم کردن آب استفاده می کنیم باید فقط در مواقع مورد احتیاج از آن استفاده کنیم. ممکن است شما بگویید این امر ممکن نیست، چون ظرف و ظروف خانه و گاهی نظافت برخی جاهاا با آب گرم ممکن است. برای این کار نیز می توانیم برنامه ریزی کنیم.

ما می توانیم در به حداقل رساندن استفاده از مواد شیمیایی سمی قدم های مهمی برداریم. برای این منظور هم راهکارهایی وجود دارد. می توان از پاک کننده های طبیعی استفاده کرد.

حوله های معمولی پنبه ای را با حوله های ارگانیک یا بامبو جایگزین کنید. آنها نسبت به نمونه های معمولی نرمتر و ایمن تر هستند زیرا در فرآیند تولید مواد ارگانیک کمتر از رنگ های مصنوعی و سموم دفع آفات استفاده می شود. امروزه کاشی های بازیافتی مناسبی در دسترس هستند و استفاده از این مواد در حمام ها بسیار توصیه می شود.

تغییرات کمی در عادت های روزانه ایجاد کنید. شیرهای آب را ببندید ، چراغ ها و بخاری را در هنگام استفاده خاموش کنید. تلاش اندک هریک از ما در محیطی که زندگی می کنیم، می تواند در سطح جهانی تأثیرات قابل توجهی داشته باشد.

IMG-20200728-WA0013

ویژگی های یک دفتر کار مناسب

دکوراسیون داخلی رامسین: اگر طراح، نقاش، وکیل و تاﯾپیست ھستید و ﯾا ھر نوع تخصص دﯾگری را دارا می باشید که نیاز به محل کاری ﯾا امکانات و تجھیزات خاص و بسیار حرفه ای ندارد، می توانید ﯾکی از اتاقھای محل زندگی خود را به دفتر کار تبدﯾل کنید بدون اﯾنکه اﯾن کار باعث به وجود آمدن کمبود فضا برای اھالی منزل بشود. البته اﯾن به شرطی است که ارباب رجوع نداشته باشید و خود به تنھاﯾی پروژه ھای خود را تکمیل کنید. با اﯾن کار، درآمد شما بسیار بالاتر خواھد رفت زﯾرا قادر خواھید شد از فرصتھای اضافی خود در منزل بھره ببرﯾد و نیز از دست غرولندھای افراد خانواده که ھمیشه از عدم حضور شما در خانه شکاﯾت دارند خلاص شوﯾد.

در اﯾن دفتر کار که شما در خانه خود برپا می کنید تنھا دو چیز آنقدر ضروری است که بدون وجود آنھا کارتان خواھد خوابید و طرحتان به شکست منجر  خواھد شد: خط تلفن و ﯾک راﯾانه خانگی. بقیه لوازم را می توانید بسته به سلیقه خود تھیه کنید و ﯾا از خرﯾد آنھا چشم پوشی کنید. در انتخاب محل مناسب در درون منزل که مناسب اﯾن منظور باشد می توانید به اﯾن نکته توجه کنید که اﯾن محل باﯾد دنج، دور از دسترس کودکان و نیز دور از چشم میھمانان باشد. ھمچنین داشتن پرﯾز برق و تلفن در تصمیم گیری در اﯾن مورد بسیار ضروری است. سعی کنید ﯾک نگاه حرفه ای به اﯾن اقدام خود داشته باشید ھرچند که به واقع در کار خود ﯾک حرفه ای تمام عیار نیستید. فکر نکنید چون در درون خانه کار می کنید پس باﯾد تمام افراد خانواده و نیز مسائل و مشکلات خانوادگی را نیز در کار خود راه دھید. ھرگز خود را در موقعیتی قرار ندھید که به طور مستمر مجبور به عذرخواھی از مشترﯾان خود به علت اتلاف وقت آنھا و نیز سوءتفاھم ھای اﯾجاد شده بشوﯾد: »از شما عذر می خواھم که فرزند کوچکم شما را پشت گوشی معطل نگاه داشت.« من در آشپزخانه بودم در اول راه، ھرگز به میز کارھای مجلل و تابلوھای دﯾوار مدرن گرانقیمت فکر نکنید. بلکه بخشی از فضای میز تحرﯾر خود ﯾا ھمسرتان و حتی فرزندانتان را به کار جدﯾدتان

اختصاص دھید. با توجه به اﯾن نکته که در شراﯾط حاضر، نماﯾشگرھا آنقدر کوچک و سبک شده اند که می توان آنھا را به راحتی جابه جا کرد.

بنابراﯾن می توانید با ساختن ﯾک قفسه کوچک که بر روی دﯾوار نصب می شود، مانع از آن شوﯾد که نماﯾشگر و ﯾا حتی فاکس و تلفن زﯾر دست و پای دﯾگران بمانند. برای تزئین اتاق نیز از تابلوھاﯾی استفاده کنید که ھم برای حالت معمولی اتاق ھم برای ﯾک اتاق کار مناسب باشند، به عنوان مثال منظره ﯾک غروب درﯾاﯾی ﯾا گله اسب ھای سفید به جای پرتره ای از فرزندتان که بسیار شخصی است ﯾا نماﯾی از ﯾک آسمانخراش که شما در حال طراحی دکوراسیون داخلی آن ھستید. به اﯾن ترتیب مشتری شما که برای تحوﯾل کار خود به شما مراجعه کرده است حس نامطلوبینخواھد داشت. قالیچه کف اتاق را نیز طوری انتخاب کنید که در ھر دو حالت عادی و کاری قابل استفاده باشد. قالیچه ھای گرانبھا ﯾا قالیچه ھاﯾی که دارای طرح ھاﯾی فانتزی کودکانه و ﯾا طرح ھاﯾی بسیار خاص می باشند حتماً به کار شما نخواھد آمد.

نکته مهم تر اینکه، سعی کنید محل کار خود را نزدﯾک به در ورودی منزل انتخاب کنید تا رفت و آمد و حمل وساﯾل کاری براﯾتان راحت باشد. به روشناﯾی اتاق کار خانگی خود نیز توجه کنید. لوسترھای لوکس بسیار چشمگیر را فراموش کنید و از حبابھا و طرح ھای ساده و در عین حال شیک استفاده کنید.

دکوراسیون اتاق کار خانگی

دکوراسیون داخلی دفتر کار خانگی

دکوراسیون اتاق کار خانگی

 

 

دکوراسیون داخلی رامسین: داشتن یک دفتر کار خانگی در بیشتر خانه های امروزی، تبدیل به یک ضرورت شده است. نه فقط به منظور انجام امور کاری بلکه به اﯾن دلیل که در اکثر منازل دست کم کامپیوتر که ﯾکی از وساﯾل ارتباطی مھم عصر ما است وجود دارد. به دلیل وجود کامپیوتر امروزه بسیاری از افراد می توانند تمام ﯾا بخشی از کار خود را در منزل و فقط از طرﯾق اﯾنترنت و پست الکترونیکی انجام دھند.

 

جای دادن دستگاه کامپیوتر و ملزومات آن و گاه نمابر خود به ﯾک دفتر کار کوچک نیاز دارد. برای داشتن اﯾن دفتر کار خانگی احتیاج به فضای زﯾاد و حتی ﯾک اتاق کامل نیست و فقط با برنامه رﯾزی و طراحی دقیق می توان به آن دست ﯾافت. اگر از افرادی ھستید که کار خود و ﯾا دست کم بخشی از آن را در منزل انجام می دھید برای قرار دادن لوازم و وساﯾل کارتان و نصب کامپیوتر به فضاﯾی ثابت نیاز دارﯾد.

 

اﯾن فضا ممکن است گوشه ای از ﯾک اتاق باشد که خود کاربردی غیر از دفتر کار دارد. بنابراﯾن باﯾد کل اتاق به نوعی طراحی شود که ر دو کاربرد را امکان پذﯾر سازد. با اختصاص ﯾک میز در ھ درً گوشه ای از خانه می توان چنین فضاﯾی را تامین کرد اما توجه داشته باشید برای اﯾن منظور میز خیلی کوچکی را به اﯾن دلیل که مثلا فرورفتگی دﯾوار جا می گیرد انتخاب نکنید بلکه اندازه ھای میز را با توجه به ابعاد وساﯾل باﯾد روی آن چیده شود در نظر بگیرﯾد، با اندازه گیری ی که مانیتورتان شروع کنید، سپس به اﯾن اندازه ھا جای لازم برای ساﯾر وساﯾل و تحرک کافی خودتان را نیز بیفزاﯾید.

 

ھمچنین در صورت امکان با انتخاب میز ھاﯾی که جای عبور سیم در آنها تعبیه شده به سیم ها و کابل ھای متعدد مربوطه سروسامان دهید

اگر میز کار و کامپیوترتان در ﯾکی از اتاق ھای پر رفت و آمد قرار دارد لازم است راھی برای پوشاندن آن در مواقعی که مورد استفاده نیست بیابید.

برای جدا کردن فضای کار از بقیه اتاق می توانید از روش ھاﯾی مثل نصب پرده ﯾا دﯾوارک پاراوان استفاده کنید.

 

یکی از بهترین فضاهایی که می توانید به دفتر کار خانگی تبدﯾل کنید ﯾک کمد دﯾواری پرعمق است. کمد دﯾواری باﯾد عمق کافی برای جای دادن میز کاری که بتوان مانیتوری روی آن قرار داد داشته باشد. در اﯾن صورت می توانید با انتخاب ﯾک میز کشوﯾی فضای کافی برای صفحه کلید و کار بر روی میز را نیز تامین کنید. به اﯾن ترتیب پس از پاﯾان کارتان می توانید میز کشوﯾی را جم د و درھای کمد را ببندﯾد تا دفتر کار شما به طور کامل ع کنی از نظرھا پنھان شود.

 

به جای میز کار می توانید از طبقات خود کمد که با ارتفاع مناسب جھت کار شما نصب شده اند استفاده کنید. فقط کافی است ارتفاع طبقات کمد را مطابق با نیاز خود محاسبه کنید و سپس از استحکام طبقات نصب شده اطمینان حاصل کنید. کمدی را انتخاب کنید که زمان کار در مسیر رفت و آمد اعضای خانواده نباشد تا بتوانید در آرامش کار کنید. اگر قصد دارﯾد دفتر کارتان را در ﯾک کمد برپا کنید توجه داشته باشید که فاصله میان وساﯾل الکترﯾکی شما به اندازه ای باشد که ھوا در میان آنها جرﯾان ﯾابد زﯾرا اﯾن وساﯾل اغلب مقدار زﯾادی حرارت تولید می کنند.

 

نورپردازی ﯾکی دﯾگر از مھم ترﯾن مراحل کار است. نور معمولی ﯾک اتاق اغلب روشناﯾی کافی برای فضای کار شما را تامین نخواھد کرد. از اﯾن رو بھتر است از ﯾک چراغ مطالعه که نور آن قابل تنظیم است بھره بگیرﯾد تا بتوانید نور را به صورت دلخواه بر روی نقطه مورد نظر تنظیم نمائید و در ضمن از بازتاب آن بر روی صفحه مانیتور پیشگیری کنید.

 

برای نورپردازی داخل کمد می توانید در آن چراغ ھای سقفی نصب کنید و کلید آنھا را به صورتی طراحی کنید که با بازشدن در کمد روشن شده و با بستن درها خاموش شوند. به منظور تنظیم نور طبیعی محل کارتان، اگر در نزدﯾکی پنجره قرار دارد، ﯾک ساﯾبان روی پنجره نصب کنید.

 

پس از نورپردازی نوبت به تامین جای کافی برای نگهداری از وساﯾل گوناگون مورد نیاز شما است. میز کار شما باﯾد کشوها ﯾا فاﯾل های کافی برای نگهداری از لوازم التحرﯾر و دهها وسیله دﯾگر که ممکن است در ﯾک دفتر کار خانگی مورد نیاز باشند داشته باشد. در ﯾک دفتر کار کوچک نیز دسته ھای متعدد کاغذ وجود دارند که باﯾد در جعبه ھا ﯾا کشوھای مجزا سامان داده شوند، زﯾرا فراھم کردن جای مناسب برای اﯾن کاغذ ھا مانع از پخش شدن آنها بر روی میز و اﯾجاد نماﯾی شلوغ و نامنظم برای دفتر کار خانگی شما خواھد شد.

 

عرض طبقات را به اندازه کافی در نظر بگیرﯾد و فاصله بین آنھا را چنان انتخاب کنید دادن کتاب ھاﯾی با ابعاد بزرگ تر در آنھا امکان پذﯾر که قرار باشد. ھمچنین می توانید فاﯾل ھای مقواﯾی متعددی برای نگھداری از مجلات، بروشورھا و جزوات مختلف در اﯾن طبقات بچینید.

 

پس از آنکه ھر ﯾک از وساﯾل در جای خود قرار گرفته شما دفتر کاری منظم و مرتب خواھید داشت که به سبب رنگ خاکستری وساﯾل و لوازم کامپیوتر نماﯾی جدی و بسیار ساده دارد.

در آخر با افزودن ﯾک ﯾا چند شیء رنگین دکوراتیو که مورد علاقه شما ھستند به اﯾن مجموعه روح ببخشید. برای سفارش تغییر دکوراسیون منزل یا محل کار خود با ما تماس بگیرید.

WhatsApp Image 2020-06-08 at 23.32.57 (4)

برای خرید وسایل خانه به این نکات توجه کنید

دکوراسیون داخلی رامسین: اگر ھنوز خانه شما اثاث ندارد و به فکر اﯾن ھستید که برای آن اثاثیه ای مانند میز، مبل و غیره تھیه کنید، دست نگه دارﯾد.

در این مطلب نکاتی را به شما ﯾادآوری خواھیم کرد که براساس آن بتوانید خرﯾد بھتر و مطلوب تر داشته باشد.

فراموش نکنید که وقتی می خواھید وسیله ای برای خانه تان بخرﯾد، ھنگام خرﯾد اثاثیه منزل و مبلمان، چه نکاتی را مد نظر قرار می دھید؟

بھتر است نکات اﯾمنی را ھم به اﯾن موارد اضافه کنید چون ممکن است اشیای زﯾباﯾی که در اتاق ھای خود قرار می دھید ﯾا به سقف، در و دﯾوار نصب می کنید، در ھنگام سوانح طبیعی بسیار حادثه ساز باشند.

برخی از مبلمان ھا فی النفسه خطرناک ھستند؛ آنھا را نخرﯾد. زﯾرتلوﯾزﯾونی ھا، کمدھا و دکورھای شیشه ای سال ھاست در فروشگاه ھای معتبر  فروخته نمی شوند، با اﯾن حال در کشور ما بسیاری از مردم ھنوز عاشق چنین چیزھاﯾی ھستند. سطح صیقلی شیشه، خم و رنگ آن عده ای را می فرﯾبد اما در صورت وقوع زلزله، در اثر تکان ھای شدﯾد ساختمان، قطعات شیشه ای به راحتی از بدنه جدا می شوند ﯾا در داخل قاب خود خرد می شوند و بسیار خطر سازند.

اگر در جایی مجبور به استفاده از شیشه ھستید ﯾا نمی توانید از نیاز خود چشم بپوشید، از فروشنده بخواھید براﯾتان به صورت اختصاصی از دسته اﯾرانی و خارجی تقسیم می شوند. آکرﯾلیک از شیشه ورق ھای آکرﯾلیک استفاده کند. اﯾن ورق ھا در اﯾران به پلکسی گلاس معروفند و به گران تر است و در اثر دستمال کشی خش برمی دارد. گاھی لازم است بین شیک بودن و اﯾمنی، ﯾکی را انتخاب کنید! از خرﯾد کتابخانه ھا و قفسه ھای بلند و نیز از دکورھاﯾی که عمده وزن آنھا در قسمت بالاﯾی است خودداری کنید. سازه ھای بلند به خاطر لنگرشان در اثر ﯾک ضربه و حرکت ساده می افتند و چه بسا جان فرد را به وﯾژه ھنگام خواب تھدﯾد می کنند. تاکنون بیشتر زلزله ھا در نیمه شب رخ داده است. به طور کلی ﯾک مبلمان خوب باﯾد خوداﯾستا باشد و توزﯾع وزن آن به طرف پاﯾین باشد نه بالا.

مبلمان و دکورھای با لبه تیز و برنده نخرﯾد. سازه ھای فلزی که به عنوان کتابخانه ھای فلزی ارزانقیمت فروخته می شوند لبه ھای تیزی دارند که خطرناک است. ھمچنین برخی میزھا و قفسه ھا که در آنھا از ورق ھای شیشه و فلز بدون پوشش و قاب استفاده می شود، می تواند جان افراد را به خطر اندازد.

از خرﯾد مبلمان ھاﯾی که در آنھا به میزان زﯾادی از فلزھای سنگین استفاده شده است پرھیز کنید. سازه ھای فولادی خطرناکند و در شراﯾط زلزله ﯾا بازی و شیطنت ھای کودکانه، خطرناک تر نیز می شوند. ھمیشه بھتر است از مواد سبک تری مانند آلومینیوم ﯾا چوب استفاده شود تا از سازه ھای آھنی و فولادی. دقت کنید که آنچه در بازار اﯾران می بینید بیشتر سازه ھای فولادی است که با رنگ ﯾا آبکاری پوشش داده شده است.

از خرﯾد کمدھا، تابلوھا، گلدان ھا و اجزای سنگینی که به دﯾوار و سقف نصب می شوند خودداری کنید. پیچ و رول پلاک اﯾن دسته اشیا، به مرور زمان افت می کنند زﯾرا اندود دﯾوار به مرور زمان ضعیف تر می شود( و در اثر اندک تکانی سقوط می کنند.