WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.52.44 (1)

طراحی داخلی یک علم نه یک شغل!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: شما چقدر به دکوراسیون محیط خود اهمیت می دهید؟ اگر تصمیم دارید دکوراسیون منزل خود را عوض کنید  یا آن را باز سازی کنید با چه کسی مشورت میکنید؟

 آیا تا کنون بعد از خریدن مبلمان یا سایر تغییرات از کرده خود پشیمان شده اید یا حسرت این را خورده اید که  ای کاش اینکار را جور دیگری انجام داده بودید؟ آیا در منزل خود عدم احساس آرامش و راحتی دارید؟ آیا تا کنون مجبور بوده اید که به مهمان خود توضیح دهید که مثلا فلان لامپ از کجا روشن می شود؟ آیا مجبور هستید هر از چند گاهی وسایل خانه خود را جا بجا کنید؟  آیا از اثاثیه خود زود خسته می شوید؟

اگر  پاسخ شما به  این سوالات مثبت است  شما به یک طراح دکوراسیون نیاز دارید.یک طراح دکوراسیون با روش های  علمی مکانی راحت و آسوده را برای شما مهیا میکند و به شما امکان زندگی شاد تری را به شما می دهد.

اما اینجا یک نکته وجود دارد ! یک طراح خوب چه کسی است؟

متاسفانه در کشور ما هر کسی با باز کردن یک دفتر یا اجاره یک مغازه خود را طراح دکوراسیون می داند از ام دی اف کار گرفته تا نجار و بنا و فروشندگان مصالح ساختمان . حالا باز شرایط وقتی بهتر می شود که افراد به دفاتر تزییناتی مراجعه می کنند چون حداقل این دوستان از زیبایی بصری بهره مند هستند و منزل را به زیبایی آراسته میکنند.

اما به نظر شما زیبایی یک مکان برای آسایش و راحتی آن کفایت میکند؟ جواب قطعا خیر خواهد بود زیرا هدف یک طراح خوب اول آسایش و راحتی شماست یک طراح خوب اول طبق اصول و قواعد فنی و مهندسی به بررسی منزل می پردازد و پس از رفع نواقص  اقدام به زیبا سازی محل میکند .پس اگر قصد تغییر دکوراسیون دارید یا منزل شما نیاز به بازسازی دارد به متخصصین این امر مراجعه کنید

WhatsApp Image 2020-05-07 at 1.54.26 PM (3)

ترکیب بندی تابلوها و تاثیر آن در دکوراسیون

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: بین برخی لوازم دکوراسیونی خانه، برخی از آنها ممکن است بر حسب ضرورت از عناصر دکوراسیون لازم باشند.  و شاید در حالتی جزء عناصر صرفاً دکوراسیونی به حساب بیایند، اما وجود آنھا در چیدمان ﯾک محیط، ﯾک ضرورت دکوراسیونی داشته و در واقع آنھا مکمل لوازم اصلی محسوب شوند.

در میان تابلوها نیز در این دسته جای می گیرند. درست است که اﯾن عناصر از ضروریات فضای یک خانه نیستند ولی می توانند نقش ھای زیادی در سیستم دکوراسیون ﯾک فضا بر عھده داشته باشند.

یک اثر ھنری را در قالب تابلو فرش، تابلو خط، تابلو معرق و نقاشی و دﯾگر کارهای هنری هر کدام می توانند تاثیر زیادی  بسیاری بر دکوراسیون داشته باشند و فضارا اعتبار می بخشند.

همچنین در دکوراسیون داخلی ﯾک فضا می توان برخی وظاﯾف را به تابلوھا سپرد. از جمله:

چرخش رنگی: تابلوھا در ﯾک دﯾد کلی و دورنما، لکه ھای رنگینی در دکوراسیون محیط به حساب می آیند. و حوزه چرخش رنگی فضا جاﯾگاه وﯾژه ای داشته و دارند. البته اھمیت اﯾن قضیه در نمای نزدﯾک و رنگ ھای به کار رفته در داخل اثر ھنری قاب شده کماکان ھمان مقدار است.

خطای بصری: تابلو ابعاد فضا را به لحاظ دﯾداری تغییر خواهد داد که اﯾن کار به دو روش امکان پذﯾر است:

وقتی که تابلوﯾی عمودی با طول زﯾاد بر روی دﯾوار نصب می شود و ﯾا مجموعه ای از تابلوها را در زﯾر ھم و ﯾا در دو ردﯾف عمودی کنار ھم به دﯾوار نصب می کنید، در ھر دو صورت در موضوع دکوراسیون، خطی عمودی بر روی دﯾوار اﯾجاد کرده اﯾد که به جھت ھداﯾت حرکت چشم بیننده از بالا به پاﯾین سبب خطای دﯾد او شده و ارتفاع سقف و دﯾوار بیشتر از اندازه واقعی به چشم می آید.

به ھمان طریق افزاﯾش ارتفاع با در کنار ھم قرار دادن چند تابلوی بر روی دﯾوار به افزاﯾش ظاھری طول دﯾوار می توان کمک کرد!

با این حال بعد از آگاهی از نقش مھم و کاربردی تابلو در دکوراسیون داخلی باید گفت: نصب تابلو کار آسانی نیست و قوانین خاصی دارد که باید در نظر گرفت. از جمله ابعاد تابلو، وسعت دﯾوار، ارتفاع دﯾوار، فاصله نصب تابلو تا سقف، میدان دﯾد افراد و عواملی مانند اﯾنھا می بایست در نصب تابلو لحاظ کنیم.

خیلی از افراد فکر می کنند ﯾک دﯾوار خالی بزرگ، تنھا جای مناسب برای نصب ﯾک تابلوی متناسب با آن به لحاظ ابعاد است. ولی این ذهنیت درستی نیست. می توان مجموعه ای از چند تابلو را در ﯾک ترکیب صحیح در بخشی از یک دیوار خالی نصب کرد اما توجه به این نکتاه مهم است که انجام اﯾن کار باﯾد ابتدا با در نظر گرفتن شراﯾط محیطی و به طور کلی ھدف از اﯾجاد چنین ترکیبی صورت بگیرد.  

دو راهکار برای این هدف پیشنهاد می شود.

نحوه چیدمان و پلان مورد نظر برای نصب تابلوها را روی کاغذ بکشید. ﯾک کاغذ شطرنجی برداشته و پس از اندازه گیری دقیق ابعاد دﯾوار بر روی کاغذ به ازای ھر ﯾک متر، ﯾک سانتی متر مستطیلی بکشید. بعد آن ابعاد تابلوھای موجود و ﯾا موردنظر برای خرﯾد را دقیق اندازه گیری گرفته و با ھمان مقیاس ﯾک صدم ابتدا در داخل اﯾن مستطیل که نقش دﯾوار را اﯾفا می کند، محل و نوع ترکیب بندی را با طراحی ھای متعدد انتخاب و پس از کسب نتیجه نھاﯾی برای نصب، اقدام کنید.

WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.53.34 (1)

چه نوع تختخوابی مناسب خانه کوچک است؟

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: زمانی که در خانه ای زندگی می کنید که از نظر ابعاد کوچک و محدود است مجبور نیستید که یک تختخواب ثابت داشته باشید. به همین خاطر باید به فکر ایده ای باشید که ضمن کسب آرامش از چنین فضایی به بهترین وجه ممکن استفاده نمایید.

خوشبختانه ما در عصری زندگی می کنیم که هر روز وسیله و ابزار جدیدی تولید می شود که بی شک هر یک برای راحتی و آسایش زندگی مفید هستند.

 با استفاده از این امکانات می توانید به طور همزمان چند نیاز را با یکدیگر برآورده کنید. برای دستیابی به اﯾن منظور، فقط ﯾک راھکار عملی وجود ندارد بلکه راه ھای زیادی در قالب لوازمی که کم جا هستند و اتفاقا برای حل مشکلات زندگی تولید و فراهم شده اند می توان کمک گرفت.

به طور معمول، لوازم دکوراسیونی کم جا، به لوازمی گفته می شود که  کمترین فضای ممکن را اشغال می کنند و در نتیجه بهترین امکانات را در اختیار ما می گذارند. در حقیقت واژه کم جا به معنی اشغال کمترﯾن جا توسط آن وسیله دکوراسیونی اطلاق می شود.

حتما با مبل ھای تختخواب شو آشناﯾی دارﯾد و یا مطلبی در مورد آنها خوانده اید. این مبلها در انواع و اقسام مدل ھا و برای منظورھای مختلفی تولید شده است و فقط کافی است بر حسب نیاز و شراﯾط محیط بهترین نوع را انتخاب نمایید.

همان طور که می دانید اتاق خواب یکی از مھم ترﯾن فضاھای خصوصی هر خانه ای است که هر یک ازما بعد از اتمام ﯾک روز کاری  برای استراحت و کسب آرامش و انرژی مجدد به چنین مکانی نیاز داریم. ھرچه امکانات چنین مکانی بیشتر باشد، نتیجه ای بهتری را نصیب ما می کند.

از همین رو داشتن تختخوابی راحت در یک اتاق کوچک، ﯾک نیاز مهم است که اﯾن روزھا چندان دور از ذھن نیست. پس باﯾد به دنبال راھکارھای مناسب برای دستیابی به اﯾن ھدف باشیم.

برای اﯾن منظور، راهکارهای زیادی از جمله کاربرد مبلمان تختخواب شو وجود دارد. اما ما در این مطلب قصد دارﯾم به ارائه روش دﯾگری به نام تختخواب ھای کمدی نیز بپردازﯾم. اﯾن کمدھا ظاھری شبیه به کمد را دارند اما درواقع تختخوابی راحت هستند که در واقع اﯾن حداقل امکانی است که آنها می توانند در اختیار ما بگذارند.

اﯾن مدل تختخواب ھا بخشی از ﯾک مجموعه کمد دﯾواری هستند که در کنار تختی ﯾک یا دونفره، کاربردھای دﯾگری نیز دارا هستند.

فراموش نکنیم انتخاب ھرکدام از اﯾن ترکیب ھا با خصوصیات و امکانات خاصی که دارند، رابطه مستقیمی با نوع کاربرد و فضاﯾی دارد که برای آنجا درنظر گرفته ایم.

کاربرد آن به اﯾن ترتیب است که تختخواب شامل ﯾک تشک ابری و ﯾک سطح چوبی در کف آن است که از ﯾک سو در حالت باز، اﯾن سطح چوبی به ھمراه پاﯾه آن – که ممکن است دسته کمد باشد – ساختار اصلی تخت و از سوی دﯾگر در حالت بسته، ھمان نمای کمد را تشکیل می دھد.

در حقیقت با بازکردن و قراردادن اﯾن تخت به ھمراه پاﯾه ھایی که در راستای زمین است ، تشک آن نیز به پاﯾین آمده و تختخوابی راحت برای استراحت مھیا می شود و در مواقعی که دﯾگر نیازی به تختخواب نبوده، سطح چوبی به ھمراه تشک روی آن به داخل کمد منتقل شده و تنھا نماﯾی از در ﯾک کمد آشکار می شود.

WhatsApp Image 2020-05-20 at 5.13.29 PM

آموزش بازسازی و نوسازی دکوراسیون حمام به بهترین شکل

 به همین دلیل مجبور می شویم هر چند سال یک بار تجدید دکوراسیون نماییم. با گذشت زمان، تکنولوژی امکانات جدیدی را تولید می کند و در میان ما نیز با توجه به بودجه ای که در اختیارمان هست وسایل خود را بروزرسانی می کنیم.

 

بازسازی و نوسازی حمام_new

بازسازی و نوسازی دکوراسیون حمام

 

 

با نصب لوازم لوکس مانند سیستم ھای فشاری آب ﯾا دوش ھای مدرن، می توان چهره زیبایی به فضای موجود بخشید.

در میان وسایل بهداشتنی نیز سطح بالاتری پیدا می کنند با تهیه اسپری های خوشبو کننده و صابون های جدید محیط حمام را بهداشتی تر و آرامش بخش تر تبدیل می کنیم.

به طور معمول هر یک از ما در یک ماه ۴ الی ۶ ساعت برای شستن بدن و اصلاح موهای زائد در محیط حمام حضور خواهیم داشت.

حمام یکی از بخش های بسیار مهم هر خانه ای است.

چرا که این محیط کمک می کند هنگام ملاقات ها یا حضور در محل کار و جلسات و مشغلات دیگری که داریم در نظر دیگران فردی تمیز و شسته رفته به نظر بیاییم. پس اهمیت حمام در زندگی ما بسیار اهمیت دارد.

 

 

حمام را به محیطی برای تمدد اعصاب تبدﯾل کنیم!

 

در بعضی خانه های لوکس که حمام های بزرگی وجود دارد، حتی تلوﯾزﯾون و دستگاه پخش سی دی را نیز در حمام قرار می دھند .

اگر شما نیز چنین امکاناتی را دارید پیشنهاد می کنیم که ھنگام تغییر دکوراسیون حمام در وهله اول سعی کنید در صورت ممکن فضای حمام را بیشتر کنید. گسترش فضای حمام در خانه های بالای صد متر امکان پذیر است و می توان حداقل یک فضای ده تا پانزده متری را از آن خود کند. بعد این اقدامات می تواند به نصب کابینت ھا و قفسه ھای زﯾبا در این محیط باشید.

می توان روی ﯾکی از قفسه ھای دﯾواری از قاب عکس ھای خانوادگی با قاب ھای یک اندازه و یا تصاویری از مناظر استفاده کنید.

همچنین می توانید لوازم آرایشی، اسپری و صابون ھای خود را درون کاسه ھای شیشه ای، سفال ھا ﯾا ظرف ھای سنتی و زﯾبا قرار دهید.

در اطراف وان و ﯾا بر روی قفسه ھا یا قفسه کنار دست شویی شمع ھای زﯾبا و معطر قرار بدھید.  با چنین اقداماتی متوجه می شوید که حمام شما ظاھری رمانتیک و جذاب پیدا کرده است.

اگر فضای حمام بزرگ است می توان از یک میز کوچک ﯾا صندلی حصیری نیز استفاده کنید و آن را در گوشه ای از حمام قرار دهید.

 در صورتی که قاب عکسی در حمام نصب کرده اید  بالای ان ﯾک چراغ نصب کرده و در گوشه ھای مختلف حمام چراغ ھایی با ولتاژھای کم نصب نمایید. بهتر است کابینت ھای دﯾواری نصب شده در حمام شیشه ای باشند .

همچنین تغییر و تجدید رنگ دکوراسیون داخلی حمام نیز از جمله کارهای موثر برای این محیط است.

انتخاب هر رنگ می تواند تاثی خاص خود را بگذارد ولی معمولا برای چنین فضایی رنگ روشن برای پس زمینه و رنگ ھای درخشان تر برای کابینت ھا و ساﯾز لوازم پیشنهاد می شود.

توجه داشته باشیم که زمان تجدﯾد دکوراسیون حمام با تغییر جای لوازم می توان نمایی نو ایجاد کرد.

ﯾکی از کارھای مهم و موثر در تغییر دکوراسیون حمام استفاده از گلدان ھای گل است ولی بهتر است از گلدان ھای زﯾبا و متفاوتی استفاده نمایید. باکس گل ها نیز پیشنهاد خوبی برای این کار است.

چنین باکس ھایی برای نقاط مختلف منزل کاربرد مناسبی دارند.

گلدان ھا و گل ھای شیشه ای دست ساز نیز منظره زﯾباﯾی اﯾجاد می کند . اﯾن گلدان ھا را روی پیشخوان ﯾا اطراف وان ﯾا کنار در ورودی می توان قرار داد.

استفاده از قاب ھای زﯾبا نیز تاثیر خوبی خواهد داشت . ﯾکی از آسان ترﯾن راه ھا برای تغییر نمای حمام، تعوﯾض کمد و کابینت ھا است.

 

انواع خدمات شرکت معماری و دکوراسیون رامسین شامل: بازسازی منزل، دکوراسیون منزل، ساخت ویلا ، بازسازی ویلا، دکوراسیون اداری، و کلیه کارهای مربوط به ساختمان می باشد.

WhatsApp Image 2020-06-21 at 13.27.44

تأثیر رنگ در دیزاین و چیدمان خانه

طراحی دکوراسیون داخل رامسین: خیلی از ما به اھمیت رنگ  در دکوراسیون داخلی و زندگی پی برده ایم. این عنصر مهم در دیزاین و چیدمان خانه نقش بسیار زیادی دارد.

با بھره مندی از رنگ می توان خانه ای دل انگیز و امن داشت. به ھمین خاطر نیاز است زبان و معنای رنگھا را درک کنیم تا بدرستی از آنھا استفاده کنیم. سعی دارﯾم در این مطلب شما را به دنیای رنگھا و تأثیر آنھا بیشتر آشنا کنیم.

به طور معمول رنگھای سرد و رنگھای گرم به دو دسته تقسیم می شوند؛

 رنگھای اصلی شامل زرد، آبی، قرمز و رنگھای فرعی نظیر سبز، بنفش، نارنجی، زرد ماﯾل به سبز، سبز ماﯾل به آبی، آبی ماﯾل به سبز، بنفش ماﯾل به قرمز و… هستند. این رنگها از ترکیب رنگھای اصلی به وجود می آﯾند.

در اینجا تقسیم بندی دﯾگری ھم برای رنگھا مطرح می شود. به همین خاطر آنھا را در دو گروه رنگھای گرم و سرد باید قرار داد.

برای پی بردن به این مسئله باﯾد در چرخه رنگ، خطی از زرد به بنفش بکشید. رنگھایی مانند سبز و فیروزه ای که در ترکیب آنھا آبی به کار رفته، در سمت چپ خط قرار دارند که به عنوان رنگھای سرد نامیده می شوند. اﯾن رنگھا خاصیت آرام بخشی دارا هستند. رنگھایی چون صورتی، نارنجی و… در طرف راست خط قرار دارند و در ساختمان آنھا قرمز به کار رفته که به عنوان رنگ گرم به کار برده می شود.

در تحقیقاتی که در این زمینه بدست آمده است. اﯾن گونه رنگھا احساسات مختلفی را بیان می کنند که از خوش بینی کامل تا خشونت شدﯾد را در بر می گیرند.

الگوھای رایج ؟ متناسب با فضای خانه از الگوھای ھماھنگ در چیدمان منزل استفاده می شود.

الگوی تک رنگ: در اﯾن الگو از ﯾک رنگ برای چیدمان محیط می توان بھره برد.

شیوه کنتراست: در اﯾن روش با استفاده از دو رنگ متضاد نظیر آبی و نارنجی می توان فضای دلخواهی ایجاد نمود.

الگوی مشابه: در اﯾن روش اگر رنگ زرد را انتخاب کرده اید، می توانید برای تکمیل از رنگھای نارنجی بھره بگیرﯾد.

استفاده از رنگھای مختلف: اﯾن شیوه الگوﯾی راﯾج است، ولی باید به این نکته توجه داشت که ھماھنگی رنگھا به صورت دقیق انجام بگیرد تا از نظر زﯾباشناسی چشم نواز باشد.

فضاسازی دلخواه

چنانچه اتاق شما کوچک است به کمک رنگھای گرم و سرد اﯾن محیط را می توان بزرگتر از آنچه که هست نشان داد. بنابراین همه وساﯾلی به رنگھای گرم از رنگ قرمز، نارنجی و صورتی را جلوتر از وساﯾلی که به رنگ سرد آبی، سبز و… ھستند، قرار دھید.

باید توجه داشت که رنگ سفید نیز در بزرگ نماﯾی محیط به شدت تاثیر گذار و موثر است.  این رنگ و رنگهای مشابه آن باعث افزایش نور فضا می شوند.

ولی به هر حال رنگ سفید و روشن با همه مزیت هایی که دارد دارای معایبی هم هست. به همین دلیل اگر تعداد دﯾوارھای سفید در خانه ای بیش از حد معمول باشد، محیط خانه سرد و ناخوشاﯾند به نظر می رسد. در ضمن پاکیزه نگه داشتن آن ھم بسیار اھمیت دارد.

البته می توان قبل از بھره مندی از اﯾن رنگ، اندکی رنگ قرمز ﯾا رنگ آبی را به آن اضافه کنید، تا ضمن حذف تأثیر بد رنگ سفید با ترکیب جدﯾد، رنگی چشم نواز به وجود بیاید. برخی نیز ترجیح اشان این است که سفید را با رنگھای آبی ﯾا صورتی ترکیب نمایند.

فراموش نکنید اﯾن رنگ مناسب اتاقھای کوچک نیست؛ چون فضا را سنگین و اتاق را کسل کننده نشان می دهد.

WhatsApp Image 2020-05-03 at 2.46.41 PM (3)

رابطه دکوراسیون داخلی با آرامش کودکان!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: کارشناسان معتقد هستند نوع انتخاب اسباب و لوازم منزل و نحوه چیدن آنھا در اﯾجاد ﯾک فضای  دلپذﯾر و امن برای فرزندان ما بسیار حائز اهمیت است. همچنین اتاق کودک، می بایست براساس نیاز و متناسب با سن و جثه او باشد.

قبل از هر تصمیمی در این زمینه باید به نکات مھمی از جمله احساس امنیت و در عین حال ساختن ﯾک محیط مناسب برای او توجه داشت.  داشتن ﯾک برنامه منظم کمک می کند که در اﯾجاد احساس امنیت کودک یک یک اقدام اساسی و عملی انجام دهیم.

بنابراین کودک با آنچه فعالیت های روزانه اش هست آشنا می شود و چنین برنامه هم اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کند و هم اینکه با نظم آشنا می شود.

تعلق خاطر کودک به محیط و فضایی که در آن زندگی می کند از دیگر امتیازات چنین اقدامی است. باید توجه کنید که کودکان نیاز به احساس تعلق دارند. از نظر روانشناسی این مقوله کمک می کند تا او از همین دوران برای حفظ تعلقاتی که به او مربوط می شود تلاش کند.

حفظ وسایلی که فقط متعلق به خود آنھاست!

بھتر است برای ھر یک از کودکانی که در خانواده دارید، وساﯾل شخصی از جمله کیف، کتاب و اسباب بازی با الصاق برچسب اسم یا عکس هر یک از آنها به این منظور برسید.

سعی کنید اسباب بازی ھای کودکان خود را از بافت های مختلفی از جمله پلاستیکی، پارچه ای و یا فلزی تھیه کنید. از طرفی، کتاب ھای یک کودک می بایست نشان دھنده نژاد، فرھنگ و جنسیت ھای گوناگون باشد و مکان خاصی نیز برای گذاشتن نقاشی ھا و کارھای دستی کودک که منعکس کننده تجارب شخصی اوست انتخاب نمایید.

کودکان برای تحرک داشتن نیاز به فضا دارند. ولی محیط کوچکی ھم باﯾد برای ساﯾر فعالیت ھای کودکان مثل نقاشی، کتاب خوانی و بازی با شن و آب فراھم کرد. اﯾن فضاھا به او کمک خواهد کرد تا راحت تر تمرکز کرده و با دوستان خود در گروه ھای کوچکتری بازی کنند.

دمای اتاق

درجه حرارت محیط کودک باﯾد بین  ۱۴ تا ۱۶ درجه سانتی گراد حفظ شود و همچنین نور محیط باﯾد با فعالیت کودک  متناسب باشد. نور و دما عواملی دیگری هستند که کودک را به تشویق ترغیب می کند.

در صورت ممکن باﯾد وساﯾل محیط زندگی متناسب با جثه کودک باشد. ھمچنین استفاده از پرده ھا، و رنگ ھای آرامش بخش و شاد به جذابیت و راحتی محیط کودک، خیلی کمک می کند.

WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.52.44

Effect that Light has on Home decoration!


Ramsin Interior decoration: Maybe it came to your attention that Color Blue in the bed room, the room Feels Cold all the sudden.
In general change in colors of wall or Sofas in Home interior is the outcome of natural or artificial light in Home.
There is a possibility that you like a color but realized that, that color didn’t look good on the wall. So, to avoid this problem after picking a color and applying it on the wall is best to follow these key points.
Best solution without spending any money or time is to have a sample of the picked color for the wall or piece of fabric or textile for the sofa under the day light and observe it.
For this method you can paint a piece of wood or corner or side of the wall and during day or even night observe it under the light till you see the effect that light has on it.
Florescent lamp light has a lot of effect on color. color blue in the mountain regions that during has little sun light and the weather is clouded and has a lot of rain. Makes the interior colors darker. For example, exterior cladding that is observed in sunny areas when used in cold area that receives less light won’t look pretty and Luminant.
Make sure you find the light direction and navigate where is south and north in your home. If your home is built on the path to north there is a chance that it feels cold and slow.
For this reason, its best to avoid cold colors that would make the space cold and passive. And for the same reason use of warmer color shades would make your home welcoming and cozy.
If the direction of your home is north-south side and has a lot of light instead of using warm colors that would make your home look warmer, using light and colder colors to even it out.
If you room is dark, usage of color white or bright color won’t have much effect. Color white will look dark gray without enough light. When sun light is beamed from high up and perpendicular to the room would have the effect of even color on surfaces. Try to using dimmer light switches and use direct light in the whole room.
Paint always look darker when dried. If you wan to see the paint in final form and after paint job is finished use that particular paint on a piece of oil paper (a paper that won’t absorb water) try it and let it dry up to see finished out of the paint.
Neutral colors can look very passive and lifeless under intense and direct sunlight or under artificial lamp at night. Best to use intense colors for designing such room and areas. Note that paint job will look different when dried.
For example, the eggshell glossy paint looks much brighter matt one. Also, when you paint an even wall and smooth wall and if you paint an uneven wall with rough surface, when finished the outcome the even surface looks much brighter. Halogen light makes the color of furniture and room area much real and natural compare to normal lightbulbs

WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.53.33 (1)

تاثیر نور بر رنگ دکورسیون خانه!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: شاید متوجه شده باشید که بعد از رنگ آمیزی آبی روی دﯾوار اتاق خواب، فضا را به شدت سرد می کند.

اصولا تغییر در حالات رنگ برای دﯾوار یا مبلمان در فضای داخلی خانه به علت تابش نور طبیعی ﯾا مصنوعی در خانه است .

امکان دارد رنگی را خیلی دوست داشته باشید اما متوجه شوید اﯾن رنگ بر روی دﯾوار رنگ خوبی از آب در نمی آید. پس برای اﯾن که پس از انتخاب رنگ و استعمال آن بر روی دﯾوار دچار چنین مشکلی نشوید بھتر است اﯾن نکات را دنبال کنید.

بهترین راهکار بدون هزینه و پرت وقت این است که نمونه ای از رنگ انتخابی دﯾوار ﯾا پارچه رومبلی خود را دم ساعات روز زﯾر نور مشاهده کنید.

برای این کار می توان کمی رنگ روی تخته ﯾا گوشه ای از دﯾوار بمالید و در طول روز و حتی شب زﯾر نور به آن نگاه کنید تا تغییرات در اثر برخورد نور اتفاق می افتد را مشاهده کنید.

نور لامپ فلورسنت تغییرات زﯾادی در رنگ به وجود می آورد . رنگ آبی در مناطق کوهستانی که در اغلب روز نور اندکی می تابد و ھوا ابری است، رنگ ھای داخل خانه را تیره تر می کند. مثلا نمایی که در منطقه ای آفتابی دﯾده اﯾد در خانه ای شما که در منطقه ای سرد که نور کمی دریافت می کند چندان زﯾبا و روشن نخواهد بود.

حتما توجه داشته باشید که مسیر تابش نور و جهت شمالی و جنوبی بودن خانه خود را پیدا کنید. چنانچه خانه شما در جهت شمال است احتمالا کند و سرد به نظر می رسد. به همین خاطر بهتر است از رنگ ھای سرد که ممکن است فضا را بی روح جلوه دهند پرهیز کنید. از همین رو با استفاده از طیف ھای رنگی گرم خانه خود را صمیمی و خودمانی کنید.  اگر منزل شما، شمالی جنوب است و نور زﯾادی می گیرد به جای استفاده از رنگ ھای گرم که خانه ی شما را گرم تر نشان خواهد داد، از رنگ ھای ملاﯾم و سرد استفاده کنید تا خانه تان کمی سرد و شاد به نظر رسد .

اگر اتاق شما تارﯾک و در مسیر کمی از نور است رنگ سفید و روشن تأثیری در آن نخواهد داشت. رنگ سفید بدون نور کافی در خانه، خاکستری تیره به نظر می رسد.

تابش نور مستقیم از بالا بر اتاق موجب خواهد شد که رنگ، یکنواخت به چشم بیاید. در اینجا بهتر است از کلیدھای تنظیم نور و تعداد زﯾادی نورھای مستقیم استفاده کنید.

معمولا رنگ پس از خشک شدن تیره به چشم می آید. اگر می خواهید ببینید رنگ در پاﯾان کار نقاشی چه تغییری در آن به وجود می آید آن را بر روی ﯾک تکه کاغذ روغنی که آب را جذب نمی کند آزمایش کنید و اجازه دھید خشک شود تا تغیر به وجود آمده را رنگ به ھنگام خشک شدن مشاهده کنید.

معمولا رنگ ھای خنثی و روشن امکان دارد زﯾر نور شدﯾد رنگ پرﯾده و بی حال به نظر برسد. به همین خاطر در نتیجه این واکنش از رنگ ھای تندی برای طراحی رنگ چنین اتاق ھایی کمک بگیرید. رنگ ھا پس از خشک شدن کمی متفاوت به نظر می رسند .

WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.52.44 (1)

آیا رنگ در دکوراسیون آشپزخانه تاثیر دارد؟

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: آشپزخانه در زندگی امروزی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است. دلیل این اهمیت این است که زندگی کوچک آپارتمانی امروزی و فضایی که در اختیار ما وجود دارد بتاعث شده است که اھل خانه زمان و وقت بیشتری را در آشپزخانه بگذرانند.

این اتاق فقط مکانی برای تھیه غذا و پخت و پزهای معمول نیست و می توان ادعا کرد آشپزخانه هایی که بزرگ تر هستند به مرکز هر خانه ای مبدل شده اند. گاهی ممکن است اعضای خانواده برای تصمیم گیری در مورد موضوع مهمی در آنجا جمع شوند و یا از دوستان خود در این مکان پذیرایی نمایند.

در حقیقت آشپزخانه فضایی ساده و صمیمی است و از آنجا که زمان زﯾادی را در آن سپری می کنیم، تمایل داریم تا حد ممکن زیبا و جذاب باشد.

در این میان مهم ترین بخش در آشپزخانه کابینت است. کابینت هم از جنبه زیبایی و هم به لحاظ اینکه محل نگهداری مواد و وسایل غذایی است دارای اهمیتی فراوانی است. چیدن وسایل کمک می کند که آشپزخانه بهم ریخته نشود. و از طرفی جای بیشتری برای قرار دادن لوازم مفید و زﯾبایی خواھیم داشت.

رنگ در آشپزخانه

همان طور که گفته شد آشپزخانه ﯾکی از اصلی ترین بخش های هر خانه ای است. در آن فعالیتھای زیادی انجام می گیرد و به همین خاطر با اطمینان می توان از رنگھای روشن که انرژی به ھمراه دارند استفاده نمود.

چنانچه تمایل ندارید که از چند رنگ روی دﯾوارھا استفاده کنید، می توانید در صورت تمایل فقط از ﯾک رنگ بهره بگیرید. با اﯾن ھمه، استفاده از چند رنگ، آن جا که تقابل رنگ پدﯾد آﯾد، کمک می کند منظره آشپزخانه را مدرن نماید.

جلوه ھای رنگین

رنگھایی چون قرمز، نارنجی، سبز و زرد حس زندگی را به آشپزخانه می بخشند. اﯾن احساس نتیجه تقابل رنگھای دﯾوارھا و اشیای آن است. ھر وقت احساس کردید نیاز به دکوراسیون و طرح نوی در آشپزخانه دارﯾد، به راحتی قادر خواهید بود میتوان برخی از خرده وساﯾل را عوض کرده و به جای آن جایگزینی با رنگ جدﯾد انتخاب نمایید.

رنگ آمیزی

اگر به طرحھای چھارخانه روی دﯾوارھای آشپزخانه علاقه مند هستید بهترین راهکار استفاده از کاغذ دیواری است. این گونه طرحها را می توان به راحتی از بین کاغذ دیواری های شیکی که در بازار است پیدا کنید. اگر هم طرح دلخواه خود را پیدا نکردید خود شما می توانید الگوی مورد پسند خود را را پدﯾد آورﯾد.

برای این کار در قدم اول کل دﯾوارھا را به رنگ کرم روشن یا در آورﯾد. توجه کنید که زﯾرسازی رنگھا به درستی صورت بگیرد و سطح دﯾوار صاف باشد. سپس، نوارھای بارﯾکی از کاغذ تھیه کرده و درون آنھا را با تیغ ببرﯾد.

نوارھا را روی دﯾوارھا قرار داده و درون آن را رنگ آمیزی کنید. اگر زمینه اصلی کرم رنگ است، می توانید برای نوارھا از رنگ سفید استفاده نمایید.

سپس رنگ خشک شد، نوارھا را به صورت افقی قرار داده تا خطوط افقی را نیز بر روی دﯾوار پدﯾد آید. برای اﯾن که خطوط صاف و موازی باشند، دقت زیادی لازم است. برای این کار میتوانی مثلا برای کشیدن خطوط عمودی، بالا و پاﯾین دﯾوار را به فاصله  نشانه گذاری کنید تا بتوان نوارھا را موازی ھم قرار داد.

سادگی و پاکی

چنانچه همه آشپزخانه سفید باشد، این تصور پیش می آید که در بیمارستان ھستید. به همین خاطر برای جلوگیری از سادگی بیش از حد، رنگھاﯾی را به طرح خود اضافه کنید.

کف درخشان

ممکن است تهیه کفپوش برای آشپزخانه ھزﯾنه زیادی داشته باشد. از اﯾن رو  می توان با رنگ آمیزی و براق کردن کفپوش، جلوه ای نو به وجود بیاورید. تقابل اﯾن دو رنگ بسیار دلنشین خواهد بود. پس از خشک شدن رنگ، پوششی برای براق کردن بر روی کفپوش استفاده شده است.

آشپزخانه آبی

با رنگھا طرحھای مختلف خلق کنید و رنگ آمیزی کنید، تا جذابیتدکوراسیون آشپزخانه را دو چندان کنید. ﯾکی از رنگھای بسیار جذاب ، رنگ آبی که در آشپزخانه می توان استفاده کرد. کاشیھای آبی ھمین جلوه خوبی به محیط آشپزخانه می دهند. اگر در زمینه اصلی رنگ دﯾوارھا ﯾا کاشیھا، طرحھا و خطوطی نیز دﯾده شود، بر جذابیت فضا افزوده خواهد شد. به همین  سعی کنید طرحی را برگزﯾنید که بافت آن نیز به دلنشین کردن فضا کمک کند.

آشپزخانه صورتی

در بسیاری از آشپزخانه ھا رنگ صورتی یک رنگ متعارف نیست، اما استفاده از آن در جذاب کردن طرح بسیار جوااب می دهد. اﯾن رنگ محیط را گرم و دوستانه خواهد کرد و با ترکیب آن با سفید و خاکستری جلوه آشپزخانه را مدرن و امروزی می کند. البته صورتی را با طیفی از رنگھا می توان به کار برد که ھر ﯾک حال و ھوایی متفاوت به وجود می آورند.

بوفه و کابینت

وجود بوفه مھمترﯾن نکته در آشپزخانه است. بوفه از فاسد شدن مواد جلوگیری می کند. در بوفه می توان انواع قوطی کنسرو قرار دھید تا به این ترتیب، فضا آشفته به نظر نرسد. در هر صورت مھم ترین این است که هر وسیله ای را که بدان نیاز دارﯾد، به سرعت پیدا کرده و از آن استفاده کنید.

روی قفسه و لبه کابینت نیز فضای خوبی است که در صورت داشتن اﯾده میتوان به خوبی از آن استفاده کرد. از طرفی میتوانی برخی وساﯾل تزئینی را روی آن قرار داده تا از به این طرﯾق جلوه آشپزخانه زﯾباتر به نظر برسد.

روی کابینت فضای مناسبی برای قرار دادن یکسری وسایل کاربردی است. وسایلی چون ماکروفر ﯾا آبمیوھگیری نمای مطلوبی دارند که می توان روی آن بگذارید.

WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.53.30

نقش تابلو در دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: تصور کنید که در خانه ای زندگی می کنید که دﯾوارھای آن هیچ گونه تابلو، عکس، آﯾنه و اشیای تزئینی در آن وجود ندارد.! آیا این خانه می تواند فضایی دلچسب و لذت بخش به نظر برسد؟

باید به این نکته توجه داشت که وجود هر گونه وسیله تزئینی اعم از تابلو فرش و تصویر قاب گرفته و … روی دﯾوارھای ﯾک خانه نشان دھنده ذوق و سلیقه صاحب آن خانه است.

ممکن است نوع معماری و یا سبکی که در طراحی دکوراسیون داخلی به کار برده می شود انتخاب صاحب آن نباشد. به هر حال خیلی از افراد مستاجر هستند و یا اینکه موقت در جایی زندگی می کنند و یا فرض را بر این می گیریم که توان مالی فرد برای تغییر دکوراسیون خود ندارد. درر کل این موضوع می تواند این مفهوم را برساند این خانه چندان مطابق با سلیقه صاحبش نباشد زﯾرا ناگزﯾر به انتخاب آن بوده است.

ولی آنچه روی دﯾوارھا نصب شده می تواند ذوق و سلیقه صاحب خانه را برساند. دﯾوارھای ﯾک خانه مانند بوم سفیدی ھستند برای ابراز ذوق صاحب خانه تا با ھنر و سلیقه خود آن را آراسته نمایند.

این نکته را فراموش نکنید که در تزئین و دیزاین دیوار می بایست هماهنگی و تناسب را در نظرفت.

ترکیب ھای متقارن هم در چیدمان لوازم منزل و هم در نصب تابلو و قاب ھای گوناگون بر دﯾوار همیشه چشم نواز بوده اند. با اﯾن وجود ﯾک آراﯾش نامتقارن می تواند بسیار جذاب و زیبا باشد.

تلفیق های مختلف در دیزاین نامتقارن در دکوراسیون داخلی منزل و همچنین تزئینات آویز بر دیوارها را با اعضای خانواده به اشتراگ بگذارید و بد نیست که اگر مدتی آن را تجربه کنید تا به این طریق بهترین هماهنگی در چیدمان و دیزاین خانه را با توجه به روحیاتی که در خانه حاکم است پیدا کنید.

چنانچه تعدادی قاب دارﯾد و ماﯾل هستید در ﯾک اتاق نصب نمایید، بھترﯾن کار جمع کردن آنھا در کنار ھم خواهد بود. این کار بهتر از پخش کردن تابلوها به قسمت های مختلف دیوار است. با این کار یک مجموعه قاب تصویر ایجاد می شود و نتیجه بسیار دلخواهی در پی خواهد داشت. 

بهترین حالتی که می توانید به این مجموعه قاب ها بدهید این است که تصاویر وجه اشتراکی با هم داشته باشند. مثلا اگر قرار است عکس خانوادگی باشد باید عکسها سنخیتی با هم داشته باشند. برخی از خانواده ها در این مجموع عکسها عکس سگ خانواده هم  قاب می کنند که این امر چهره ناخوشایندی به این مجموعه تصاویر می دهد.

می توانید با توجه به فرم محیط و فضایی که در آن زندگی می کنید مجموعه عکسها را بچینید. دقت به فرم و فضای اتاق به این خاطر است ذکه قاب را در یک ردیف ردﯾف افقی نصب کنید دﯾوار پھن تر و اگر در ردﯾف عمودی نصب نمایید دﯾوار مرتفع تر به چشم خواهند آمد.

البته این امر بستگی به سلیقه شما دارد چرا که ممکن است اﯾن قاب ھا را به صورت مجموعه ای از ردﯾف ھای افقی ﯾا عمودی موازی با ﯾکدﯾگر قرار دهید که در این حالت ھم باﯾد در انتخاب عمودی ﯾا افقی بودن مجموعه نیز باید دقت کنیم.

به طور مثال:  ﯾک مجموعه شش تایی از قاب ھای ﯾک شکل را ممکن است در سه ردﯾف دوتایی ﯾا دو ردﯾف سه تایی نصب کرد. این ترکیب را می توان با قاب ھای غیرھمسان  که هم اندازه نیستند به وجود آورد .

ﯾک قاب در مرکز و قاب ھای کوچک در اطراف آن می تواند چیدمانی غیرمتقارن باشد. مثلا به صورت فرم  چشم غیرقابل پیش بینی تر و در نتیجه جالب تر و زﯾباتر از چیدمان ھای متقارن خواھد بود. در این حالت بهتر است قاب ھا را طوری بچینید که مطابق با زواﯾا و شکست ھای فرم موردنظر باشند.  به جای قرار دادن قاب بزرگ که در چیدمان قاب ھا غالب است کمی تمرکز بگیرید و در مورد آن فکر کنید.

البته این امکان هم دارد که قرار دادن قاب در مرکز و چیدن دیگر قاب ها در اطراف و به نظر بدیهی به نظر برسد اما بدنیست اگر نحوه چیدمان در ترکیبات دیگر را نیز امتحان کنیم. برای مثال می توان قاب بزرگ را در نقطه ای قرار داد که با مرکز چیدمان مجموعه قاب ھا فاصله کمی داشته باشد و تمایل به یک سو پیدا کند.

توجه کنید که تزئینات آوﯾز که برای دﯾوارھا تهیه شده است حتما لازم نیست تابلوی نقاشی ﯾا طراحی و … باشد.  بلکه می توان از ﯾک مجموعه کارت پستال ﯾا ﯾک قطعه پارچه نفیس ﯾا گلدوزی ھای دستی استفاده کرد. ھمچنین ظروف زﯾبایی مثل بشقاب ھای طرح دار قدﯾمی نیز می توانند تزئینی زﯾبا برای دﯾوارھا باشند.

چنانچه تمایل دارید  مجموعه متنوعی از عکس ھا را در ﯾک دﯾوار در کنار ھم نصب نمایید ابتدا باﯾد تصمیم گرفت که فرم نھایی مجموعه به چه شکلی باشد:

به طورمثال فرم کلی آن چھارگوش، سه گوش ﯾا گرد باشد. چنانچه تمایل دارید سوراخ ھای اضافی روی دﯾوار شما اﯾجاد نشود بھتر است قاب ھا را روی کاغذ بزرگی قرار دهید و الگویی از فرم ھر ﯾک از قاب ھا در اندازه طبیعی تھیه کنید. اﯾن الگوھا را برﯾده و با ﯾک قطعه چسب نواری که در زﯾر آنھا چسبانده اﯾد با ترتیب دلخواھ روی دﯾوار چسبانیده و چند بار امتحان کنید تا به بھترﯾن ترکیب و آراﯾش برسید. سپس جای ھر ﯾک از الگوھا، قاب اصلی را نصب نمایید. ھمچنین می توانید قاب ھا را روی زمین به نحو دلخواه بچینید و از بالا به آنھا نگاه کنید و تا هنگامی آرایش مورد پسند را پیدا کنید آنھا را جابه جا نمایید. بعد طبق ترتیب دلخواه بر روی دﯾوار نصب کنید.

بھترین نقطه برای نصب مکان تابلو بزرگ می تواند روی کاناپه یا یک جای مهم مثل مبل چند نفر اتاق نشیمن باشد و جایی که به لحاظ اندازه از ساﯾر مبل ھا تمایز داشته باشد. مانند بالای شومینه و ﯾا بالای بوفه

قاب ھا را در یک ارتفاع و جلوی چشم نصب کنید، نه خیلی بالاتر و نه خیلی پاﯾین تر.

زمان نصب تابلوھای متفاوت به صورت ﯾک مجموعه باید تعادل و تناسب فرم کلی مجموعه را در گرفت:

به عنوان مثال  اگر تمایل دارید ﯾک تابلوی بزرگ را در ﯾک سو نصب کنید باید دو تابلوی کوچک را در سوی دﯾگر نصب نماﯾید. فقط باید به این نکته دقت کرد که فاصله بین تابلوھا در ﯾک مجموعه تقرﯾبا ﯾکسان و نصف پھنای کوچک ترﯾن قاب باشد. برای ھماھنگی چند قاب یک اندازه  ممکن است ھمه آنھا را رنگ کرده تا هماهنگی ایجاد شود.