یسی

بازسازی آشپزخانه با چند راهکار آسان و کاربردی را یاد بگیرید

بازسازی آشپزخانه با نور خطی در سقف و چوب ام دی اف بنفش کمرنگ

بازسازی آشپزخانه

 

دکوراسیون رامسین: چنانچه خانه شما قدﯾمی ساز است و آشپزخانه رنگی از کھنه گی به خود گرفته با راهکار ساده سریع و ارزان قیمت می توانید ظاھری جدﯾد به آن ببخشید.
دستگیره ھا قدﯾمی شده؟ در آشپزخانه ھا معمولا تعداد کابینت ھا، کمدھا و کشوھا زﯾاد است.

شما می توانید با پرداخت ھزﯾنه ای نه چندان زﯾاد، تمام دستگیره ھای آشپزخانه را عوض کنید؛

 

البته ﯾک شرط دارد و آن اﯾنکه کابینت ھای شما نباﯾد خیلی رنگ و رورفته باشند؛ وگرنه مجبورﯾد اول، آنھا را رنگی بزنید و بعدش سری به بازار بزنید و دستگیره ھای مناسبی از ھر جنس و رنگی که به آنھا می آﯾد، تھیه و نصب کنید.

با عمل کردن به ھمین توصیه ساده می توانید جلوه ای تازه به آشپزخانه تان ببخشید.


نور زیبایی خاصی به ھر فضایی می بخشد.

اگر آشپزخانه تان کم نور است ﯾا نور آن کم است می توانید منابع نوری را در اطراف آن گسترش دھید؛

مثلا اگر آشپزخانه تان بزرگ است و میز صبحانه تان را در گوشه ای از آن قرار داده اﯾد، لوستری کوچک بالای آن بیاوﯾزﯾد.

حتی می توانید از وساﯾل تزﯾینی نوردھنده نیز استفاده کنید.

ھمه چیز به سلیقه خود شما بستگی دارد. نگاھی به اندازه و ترکیب آشپزخانه تان بیندازﯾد و بعد راھی چند لوسترفروشی شوﯾد و آنچه مناسب است، تھیه کنید.

 

 

بازسازی آشپزخانه

 

راه هایی برای بهبود آشپزخانه


اگر احساس می کنید فضای آشپزخانه تان دلگیر و ﯾکنواخت شده، پرده ھا را عوض کنید.

می توانید برحسب رنگ کاشی ھا و کابینت ھا ﯾتان پرده ھای روشن ساده ﯾا گلدار بخرﯾد اما ترجیحا پارچه ای انتخاب کنید که ضخیم و تیره نباشد تا نور را از خود عبور داده و فضا را خیلی روشن کند.
از رنگ دﯾوارھا خوشتان نمی آﯾد؟

اگر رنگ دﯾوارھا ﯾا کف آشپزخانه براﯾتان خسته کننده شده است، با ﯾک کارشناس مشورت کرده و رنگی زﯾبا برای دﯾوارھا انتخاب کنید.

ترجیحا رنگی شاد و سرزنده انتخاب کنید تا شما را از افسردگی نجات دھد. اگر کابینت ھای آشپزخانه تان فلزی است،
می توانید رنگی ھماھنگ با آن انتخاب کرده و به کابینت ھا جلوه ای تازه ببخشید.

در مورد کف آشپزخانه نیز می توانید با کمی ھزﯾنه کف پوش آشپزخانه را تغییر دھید.
چیدمان تکراری شده؟ اگر توانش را دارﯾد که بیشتر ھزﯾنه کنید، می توانید چند وسیله برقی جدﯾد و مدرن بخرﯾد و آنھا را جای وساﯾل قبلی که در معرض دﯾد بودند، قرار دھید.

حتی می توانید ﯾک بوفه شیشه ای تھیه کنید و چند ظرف کرﯾستالی درون آن بگذارﯾد. گلدان روی میزتان را عوض کنید و اگر تا به حال درون آن گل ھای مصنوعی بوده، نوع دﯾگری گل تھیه کرده و درونش بگذارﯾد.

اگر دستگیره، پیشبند و حوله را در کنار آشپزخانه می آوﯾختید، می توانید آنھا را درون کشو بگذارﯾد ﯾا جای آن را عوض کنید ﯾا سری جدﯾدی با رنگی جدﯾد بخرﯾد و آنھا را جاﯾگزﯾن کنید.

 

انواع خدمات شرکت معماری و دکوراسیون رامسین شامل: بازسازی منزل، دکوراسیون منزل، ساخت ویلا ، بازسازی ویلا، دکوراسیون اداری، و کلیه کارهای مربوط به ساختمان می باشد.

صثی

نکاتی درباره نورپردازی خانه

نورپردازی فضای منزل با استفاد از لوستر

دکوراسیون رامسین: اگر خانه‌ای دارید که به سبک سنتی و کلاسیک است بهتر است برای نورپردازی از لوستر استفاده کنيد. اگر فضای پذﯾرایی و اتاق نشيمن کوچک است، بهتر است که از لوسترهای کوچک استفاده کنيد و بالعکس در فضاهای بزرگ از نورافشان‌های بزرگ.

به‌طورمعمول، لوستر‌هایی که برای سبک ای کلاسيک و سنتی طراحی می‌شوند، از برنج ﯾا برنز ساخته‌شده‌اند. می‌توانید از انواع نورافشان‌های به رنگ سرب ھم استفاده کنيد، چراکه اﯾن رنگ با اﯾن سبک ھماھنگی دارد و می‌توان گفت که تأکیدی دوچندان بر اﯾن سبک دارد.

معمولاً در این سبک از نورپردازی لامپ ھای لوستر نماﯾان نمی‌شود و در بيشتر مواقع دارای حباب ھایی که روی لامپ‌ها قرار می‌گیرند، ھستند.

نورپردازی منزل با لوستر

اگر خانه‌ای به سبک دکوراسیون وﯾکتورﯾن دارید مبلمان اواسط قرن نوزدھم تا اواخر قرن بيستم که تحت تأثیر سه عامل احيای سبک ای گذشته، واکنش به عصر ماشينی و نوآوری در مواد و مصالح و فنون شکل‌گرفته است(، بھتر است لوستری را انتخاب کنيد که دارای شيشه ھای منشور و ﯾا کرﯾستال باشد. اغلب لوسترھاﯾی که برای سبک وﯾکتورﯾن طراحی می شوند، پاﯾه ھا و حباب ھاﯾی دارند که به نقوش گل آراسته ھستند. از دﯾگر گزﯾنه ھاﯾی که می توانيد برای اﯾن سبک از خانه ھا انتخاب کنيد، لوسترھاﯾی است که جنس بلور دارند.


نورپردازی در فضاھای داخلی مينی ماليستی ساده و بی پيراﯾه برای خانه ھای کوچک و ساده می تواند از بھترﯾن گزﯾنه ھای انتخابی شما باشد. استفاده از منابع نورانی در تورفتگی ھای سقف و ﯾا فضای مابين سقف کاذب با دﯾوار و نيز استفاده از چراغ ھای متعدد و کوچک بر دﯾوار ﯾا سقف در طول ﯾک مسير، بسيار مفيد و مناسب است. در فضاھای مينی ماليستی و ﯾا بسيار ساده، استفاده از چراغ ھای خيلی ساده از جنس سراميک ﯾا چوب توصيه می شود.


در فضاھای مدرن و مجھز، به طور شخصی از چراغ ھای دست ساز استفاده کنيد. بھتر است این چراغ ھا کاربردی باشند تا تزئينی. استفاده از چراغ ھای توکار برای سقف بسيار مناسب است. انواع چراغ ھای رﯾلی که بين سقف کاذب و دﯾوار تعبيه می شوند برای اﯾن سبک از خانه ھا توصيه می شود. بھتر است برای لامپ ھای ھالوژنی که در دﯾوار و سقف تعبيه می شوند، کليد دﯾمر بگذارﯾد تا نور ھالوژن ھا قابل تنظيم باشد.

بیسب

دکوراسیون اتاق خواب، رنگ ھا و طرح ھای آن

دکوراسیون رامسین: برخی طراحان دکوراسیون داخلی، رنگ ھا و طرح ھایی را توصیه می کنند که در حین ورود به اتاق خواب شما را تحت تأثیر قرار می دھد.

تخت خوابتان را به عنوان مرکز توجه قرار دھید:

از طرح ھا و مدل ھاﯾی استفاده کنید که توجه ھمگان را به خود جلب کند و تخت خود را در مرکز اتاق قرار دھید.
اضافه کردن و بلند کردن ارتفاع تخت:

ارتفاع تختخواب ھای امروزی به صورت استاندارد حدوداً ۴۰ سانتی متر می باشد. اگر تخت خواب شما خیلی کوتاه است می توانید از پله ھای عمودی برای افزاﯾش ارتفاع تخت استفاده کنید.
تشک روی تخت:
بھتر است برای اﯾن منظور از تشک ھای پَر و نرم استفاده کنید که ھم ظاھر زﯾباﯾی دارند ھم بسیار نرم و مناسب ھستند.
نصب ﯾک ساﯾبان:
با استفاده از ﯾک تکه پارچه ﯾا پرده، ھمچنین با استفاده از چند تکه چوب به راحتی می توانید ساﯾبانی برای تختتان بسازﯾد. به اﯾن ترتیب که چوب ھا را به دﯾوار نصب کرده و فضاﯾی را اﯾجاد کنید که اطراف آن توسط پارچه ﯾا پرده محصور شده باشد.
استفاده از رنگ ھای خاص برای اتاق خواب:
«صورتی» ﯾکی از رنگ ھاﯾی است که امروزه اغلب شرکت ھای طراحی از آن برای زﯾباتر کردن اتاق استفاده می کنند. اما رنگ رؤﯾاﯾی که می توان از آن استفاده کرد قرمز ﯾا عنابی روشن است.

اتاق خواب خود را به صورت محلی عجیب اما قابل توجه درآورﯾد:

شما به راحتی می توانید اتاق خواب خود را با استفاده از وساﯾل عجیب و غرﯾب اما زﯾبا که ھر کدام به نحوی نیز می توانند تک باشند تزئین کرده و اتاقی جذاب و زﯾبا بسازﯾد.
ساختن اتاق خواب رویایی:
شما می توانید با استفاده از طرح ھا و مدل ھاﯾی خاص ، ھمچنین با چینش صحیح وسائل و در نھاﯾت با استفاده از رنگ سفید خالص و ﯾا حتی استفاده از رنگ ھای روشن، اتاق خوابی رؤﯾاﯾی برای خود خلق کنید.
استفاده از کوسن و بالش ھای کوچک:
می توانید برای تزئین تختخواب خود از بالش ھا و کوسن ھاﯾی به شکل ھای مختلف استفاده کنید ؛ به اﯾن ترتیب که آنھا را بر روی تخت قرار داده و در واقع با قرار دادن آنھا به سبک ھای متفاوت می توانید منظره ھای مختلفی اﯾجاد کنید.
ساختن ﯾک جاﯾگاه نشیمن در کنار پنجره:
شما می توانید در زﯾر پنجره، محلی را اﯾجاد کنید که ھم بشود انواع وسائل را بر روی آن قرار داد و ھم بر روی آن نشست. اگر قصد دارﯾد از اﯾن محل به عنوان جاﯾگاھی برای نشستن استفاده کنید می توانید از ﯾک بالش بزرگ برای اﯾن منظور استفاده کنید.
اﯾجاد محلی پنھانی برای تلوﯾزﯾون:
شما می توانید محلی را با اندازه و ارتفاع مناسب که به طور عادی در دﯾد ھم نباشد و فقط در ھنگام استفاده قابل رؤﯾت باشد برای اﯾن منظور در
نظر بگیرﯾد که می تواند ﯾک صندوق و ﯾا حتی ﯾک سکو باشد.
تزئین اتاق خواب با استفاده از انواع لامپ ھا:
اگر از اﯾن اصل که « سودمندی بر زﯾباﯾی ارجحیت دارد» صرف نظر کنیم می توانیم با استفاده از انواع لامپ ھا و چراغ ھا اتاقمان را تزئین کنیم.


مرتب کردن شلوغی ھا:

مرتب کردن سی دی ھای درھم و برھم، مرتب کردنً با کنترل کردن وسائل اتاقمان، به راحتی می توانیم اتاقی مرتب و منظم داشته باشیم . مثلا کامپیوتر، منظم کردن بالش ھا و انواع آن.
اﯾجاد ﯾک میز به عنوان جاﯾگاھی برای برخی وسائل:
اﯾن کار می تواند ﯾک مدل جالب برای اتاق خواب باشد. میزی برای قراردادن انواع لباس ھا و ﯾا میزی برای آثار نقاشی و غیره.
اھمیت دادن به اﯾجاد ﯾک فضای آرام و خلوت:
شما می توانید با داشتن ﯾک اتاق مرتب و تمیز و البته زﯾبا، محلی آرام و خلوت و ھمچنین صمیمی برای خود و دﯾگران اﯾجاد کنید.
استفاده از شمع:
شما می توانید با استفاده از تعدادی شمع معطر بر زﯾباﯾی اتاق خود بیفزائید و محیطی با نوری رؤﯾاﯾی را خلق کنید.
استفاده از گل ھای تازه برای تزئین:
استفاده از گل نیز می تواند راھی برای زﯾباتر کردن اتاق خواب باشد ؛ با توجه به اﯾن نکته که برخی از افراد طرفدار گل ھای خشک ھستند و برخی دﯾگر طرفدار گل ھای تازه که اﯾن کار با توجه به سلیقه و علاﯾق شخصی انجام می گیرد.
وجود پنجره:
وجود حتی ﯾک پنجره در اتاق خواب می تواند ﯾک فضای دل انگیز را اﯾجاد کند.
برای آراستن اتاق خواب انتخاب رنگ مناسب، نوع پارچه ای که برای روﯾه تشک استفاده می شود و تعیین نوع فرش مؤثر است. به عنوان مثال، اﯾن که از چه نوع پارچه ای برای تشک و ﯾا بالش ھا استفاده می کنیم ترمه، مخمل و غیره مھم است.
استفاده از سیستم ھای صوتی:
بھره بردن از ﯾک سیستم صوتی امکان لذت بردن از انواع موسیقی ھا را به ما می دھد و محیطی جذاب را خلق می کند.
استفاده از وسائل معطر:
می توانیم کاغذھاﯾمان را قبل از استفاده آغشتهً علاوه بر استفاده از شمع ھای معطر ، می توانیم از وساﯾل معطر دﯾگری نیز استفاده کنیم.
اﯾجاد ﯾک فضا برای نشستن:
با استفاده از تعدادی صندلی، نیمکت و انواع آن می توان به راحتی فضاﯾی را برای نشستن اﯾجاد کرد.
استفاده از وسائل و اﯾده ھای شخصی:
برخی از افراد مجموعه ای از برخی وسائل را در اختیار دارند مانند مجموعه ای از عروسک ھا، کتاب ھا و… که با استفاده از اﯾن مجموعه ھا طرح ھای زﯾباﯾی را می توانند در اتاقشان اﯾجاد کنند.
ساختن ﯾک شومینه ﯾا بخاری:
در نظر گرفتن فضاﯾی برای قراردادن شومینه ﯾا بخاری نیز می تواند بسیار مھم باشد. تنھا با نصب ﯾک بخاری و ﯾا اﯾجاد ﯾک شومینه می توانید باعث اﯾجاد تغییر در اتاق خوابتان شوﯾد و طرحی جدﯾد را اﯾجاد کنید.

تزئین دکوراسیون خانه با چند ایده ساده!

دکوراسیون رامسین: به اﯾن نتیجه رسیده اﯾد که خانه تان احتیاج به تغییر دکور دارد اما چطوری آن را طراحی کنید؟ اگر روشھای تزئین را از متخصصان ﯾاد بگیرﯾد ھر اتاق را می توانید به طور حرفه ای طراحی کنید. بسیاری از افراد برای گرفتن اﯾده در آخر ھفته از نماﯾشگاھھا دﯾدن میکنند و اکثراً قصد خرﯾد ندارند. فقط میخواھند ببیند چگونه ﯾک طراح دکوراسیون حرفه ای ﯾک خانه ساده را به جای زﯾبائی برای زندگی تبدﯾل میکند. طراحان مثل تمامی افراد دﯾگر مشکلاتی در اﯾن راه دارند مثل :اﯾجاد شکل آسمان در ﯾک اتاق کوچک، تقسیم کردن ﯾک اتاق بزرگ و اتاقھای نشیمن مختلف و انتخاب طرح و رنگی که واقعاً مناسب باشد.
آنھا اﯾده ھای مختلف در اﯾن زمینه و روش ھای عجیب و غرﯾب را امتحان می کنند بنابراﯾن اگر از نماﯾشگاھی دﯾدن می کنید دنبال اﯾده ھای عملی روشھای مختلف تزئین دﯾوارھا باشید. مثلا بعضی از طراحان به جای رنگ ﯾا کاغذ دﯾواری از پارچه استفاده می کنند.


در اﯾن مطلب پیشنھادات به شما کمک می کنیم از نظرات طراحان بزرگ برای تغییر خانه تان استفاده کنید.

کف اتاق را به صورت شیشه ای و براق درآورید تا اتاق های کوچک، بزرگ به نظر برسند نور را منعکس کنند. جف بانکز (Jeff Banks) می گوﯾد اغلب از کفیھای براق لافیت در اتاق خواب و اتاقھای طبقه پائین استفاده کنید.
کورنیا ساند گرن از شرکت طراحان داخلی زﯾبو Ziboh Inteniors می گوﯾد دوست دارم قفسه ھای شیشه ای را در شاه نشین بگذارم در حالی که میزھای شیشه ای کمک میکنند نور زﯾادی به داخل بتابد و اتاق روشن و ھواگیر شود. ھر جا لازم است نور را به حداکثر برسانید از انواع مختلف شیشه دردرھا استفاده کنید.
آشپزخانه ھای مستقل منظره زﯾبا و جدﯾدی با فضاﯾی در زﯾر خود دارند که برای ذخیره وساﯾل اضافه استفاده میشود. به اﯾن ترتیب اﯾنطوری احساس میشود که کف آشپزخانه بزرگتر است و میتوان بعداً از آن استفاده کرد.
دقت کرده اﯾد که اتاقھائی که در اﯾن آﯾنه ھا را برای برگرداندن نوردور اتاق میگذارند نماﯾشگاه ھا آﯾنه ھای زﯾادی دارند چطور به نظر می رسند؟ که باعث میشود اتاق بزرگتر به نظر برسد. آﯾنه ھای بلند را در شاه نشین قرار دھید ودر حمام برای احساس روشنی و نورگیری از آنھا استفاده کنید.
به مبلمان خودتان فکر کنید و طوری آن را بچینید که صندلیھا و میز در سر راه رفت و آمد قرارنگیرد.
شما سازگار است بھره گیری کنید. سبک نیوانگلند باشد در طراحی از ھر سبکی که با سلاﯾق ﯾا از وساﯾل مجلل و پرزرق و برق استفاده کنید. طرح مطلوب خود را کم کم کامل کنید.

از انواع مختلف طرحھای کف برای جدا کردن فضا در ھمان اتاق استفاده کنید برای مثال ﯾک آشپزخانه اتاق غذاخوری ﯾا مطالعه و اتاق کار در اتاق نشیمن. اﯾن مسئله وقتی که بخواھید خانه تان را بفروشید ھم به نفعتان است . باعث می شود خرﯾداران فکر کنند با پولی که میدھند فضایی دو برابردر اختیارشان قرارمی گیرد.
از اتاقھاﯾی که طرحی باز و بزرگ دارند اجتناب کنید. مبلمان اتاق نشیمن را با دقت بچیند ﯾک کاناپه ﯾا میز در وسط اتاق قراردھید تا احساس راحتری به شما دست دھد، بھتر از اﯾن است که ھمه چیز را به دﯾوار تکیه دھید.
وقتی طرحھا و مبلمان رنگی انتخاب می کنید نه فقط برای اتاقھا بلکه برای تمام خانه تان کنید. بنابراﯾن می توانید نتیجه آخر را تصور کنید که فکر باﯾد با بقیه اجزا ھماھنگی داشته باشند.
New man Interiors کارول تیومن مالک شرکت طراحان داخلی می گوﯾد دوست دارم با طرحی قوی تر رنگھای کرم روشن و طلائی روشن را روی دﯾوار استفاده کنم.
همچنین از کاغذ دﯾواریھای بافت دار نیز برای ﯾک طرح خنثی است می توانید استفاده کنید.
Lipnne shillon لیپن شیلتون می گوﯾد مناظر زﯾبا شامل پارچه ھای مروارﯾدی و مخلوطی از وساﯾل قدﯾمی با نمونه ھای معاصری است. مبلمان چرم و آﯾنه ھای طلاﯾی دوام زﯾادی نیزدارند.
Cathetrine soaper کاترﯾن سوپر می گوﯾد پارچه ھای نخی بخرﯾد و آن ھا را با استیل، نقره سیاه و سفید مخلوط کنید تا طراحی جاودانه اﯾجاد کنید.
جف بانکز معتقد است روکش ھای جالب پنجره نظرات را به سوی منظره بیرون جذب میکند. طرحھای رنگارنگ ﯾک اتاق ساده را پشت دری کرکره ای کامل می کند.
پرده ھای سنگین و جمع شدنی را با کرکره ھای مد روز که برای داخل تاقچه پنجره مناسب است تغییردھید ﯾا از پارچه وال برای ظاھر ھواگیر استفاده کنید .
پارچه ھای سبک راکه بارنگھای پرده تفاوت دارند دوبرابر کنید ﯾا آنھا را به ھم وصل کنید و بگذارﯾد با چینھای ملاﯾم تا کف اتاق بیاﯾد.
میله ھای پرده ای با تزئیات مروارﯾد ﯾا چسبھای رنگی و شیشه ای بخرﯾد تا اتاق را زﯾبا کنید و از بستھای زﯾبا برای نگه داشتن پرده ھا در جای خودشان استفاده کنید.
به اﯾن مسئله فکرکنید که در خانه تان چقدر و کجا به نور احتیاج دارﯾد در محل ھای کار مثل آشپزخانه و اتاق مطالعه نور زﯾاد و برای اتاق خواب و غذا خوری نور کم لازم است .
Corina Sundgren کورنیا ساند گرن می گوﯾد با لامپھای رو میزی و سقفی اتاق را زﯾباتر کنید من چراغھای اﯾستاده را در گوشه تارﯾک قرار می دھم زﯾرا نور ملاﯾم و مطبوعی اﯾجاد می کنند.

WhatsApp Image 2020-04-30 at 12.48.10 PM (1)

خطرهایی که در حمام ما را تهدید می کند!

هشتاد درصد حوادث خطرناک در خانه اتفاق می افتد که بخش عظیمی از آن نیز مربوط به رعاﯾت نکردن نکات اﯾمنی در حمام است. آب و وساﯾل برقی در کنار ھم خطر آفرﯾن هستند. از سوی دﯾگر، وجود کف پوش نامناسب تا حد زﯾادی احتمال سر خوردن در حمام را افزاﯾش می دھد. امروزه حمام در خانه ھای شھری به مکانی برای رفع خستگی و پاکیزه کردن جسم تبدﯾل شده است. فرقی نمی کند که حمام شما کوچک باشد ﯾا بزرگ. رعاﯾت برخی موارد مانند انتخاب کف پوش مناسب، رنگ زﯾبا، دستگاه تھوﯾه و وساﯾل جانبی مناسب می تواند اﯾن مکان را به مکانی دلنشین، آرام و اﯾمن برای تمامی اعضای خانواده تبدﯾل کند.
معمولا کف پوش حمام، سرامیک است. سرامیک در برابر آب مقاوم و از لحاظ طرح و رنگ بسیار متنوع است. از میان انواع سرامیک ھا، سرامیک های شیاردار از امنیت بالاتری برخوردار است و میزان لیز خوردن را تا حد زﯾادی کاھش می دھد. بھتر است در حمام ھایی که کف شیب داری دارد از موزاﯾیک ھایی با ساﯾز کوچک استفاده کنید تا ھم شیب کمتر به نظر برسد و ھم شکستگی و آسیب دﯾدگی در میان موزاﯾیک ھا به وجود نیاﯾد. استفاده از کف پوش بدون لعاب توصیه نمی شود چون پاک کردن اﯾن نوع کف پوش ھا کار بسیار سختی است. 

شرکت دکوراسیون داخلی رامسین

تلفن: ۲۶۱۳۱۱۹۲ 

موبایل: ۰۹۱۲۶۱۰۸۳۲۹ – ۰۹۱۲۳۹۸۷۰۲۱

فکس: ۸۸۶۹۵۱۷۴

آدرس سایت: www.decoramsin.com

اگر حمام کوچکی دارﯾد، به شما توصیه می کنند از سرامیک ھاﯾی به رنگ سفید و دکوراتورھای بژ ﯾا زرد و کرم بسیار روشن استفاده کنید تا نور منعکس شده و فضای حمام بزرگ تر به نظر برسد.
اگر کف پوش از سرامیک سفید و روش شد، بھتر است دﯾوارھا به رنگ قرمز، زرد ﯾا آبی استفاده کنید تا محیط  حمام دنج و گرم به نظر برسد. استفاده از رنگ مورد علاقه در حمام سبب آرامش و به وجود آمدن انرژی در شما می شود.در بسیاری از موارد اتفاق می افتد افرادی در حمام دچار خفگی می شوند. در خانه های قدیمی آبگرمکن اغلب در حمام است و ھمین امر سبب نشت گاز و خفگی می شود.
محیط حمام محیطی مرطوب است و رطوبت بالا برای افرادی که دچار بیماری قلبی ﯾا آسم ھستند ، خطرناک است.
متاسفانه در برخی خانه ھا پنجره یا هواکش نصب نشده است و اعضای خانواده مجبورند درب حمام را باز نگه بگذارند تا ھوای حمام عوض شود اما ھمین موضوع سبب ورود ھوای نامطبوع و مرطوب حمام به داخل فضای خانه می شود. برای از بین بردن بوھای نامطبوع و رطوبت در حمام بھتر است از پنجره ﯾا ھواکش استفاده شود.

حمام محیطی مرطوب است و در صورتی که تارﯾک باشد، محل مناسبی برای رشد قارچ ھا خواھد بود. بنابراﯾن بسیار ضروری است که به گونه ای طراحی شود که حتما نور طبیعی به داخل آن بتابد.

برق گرفتگی از جمله حوادثی است که اغلب در حمام رخ می دھد. تمامی وساﯾل برقی را پس از استفاده از پرﯾز برق بکشید و جمع کنید. برای پرﯾزھای حمام نیز باﯾد از محافظ پرﯾز استفاده کرد. تمامی سیم ھای برق درون حمام باﯾد با روکش عاﯾق پوشانده شوند، به طوری که ھیچ سیمی با آب تماس نداشته باشد.
برای جلوگیری از سر خوردن در حمام، در اطراف وان از کف پوش ھای دولاﯾه حاوی لاتکس استفاده کنید. اﯾن کف پوش ھا به وسیله لاتکس زﯾرﯾن به کف حمام نصب می شود و لاﯾه بیرونی که دارای بافت ناھموار است میزان سرخوردگی را کاھش می دھد. از پادری پلاستیکی نیز می توانید برای کف حمام استفاده کنید. نصب میله ھاﯾی به عنوان دستگیره روی دﯾواره ھای حمام نیز اﯾده خوبی است و می توانید پیش از زمین خوردن با گرفتن آنھا تعادل خود را حفظ کنید.

سوختگی در حمام ھم زﯾاد اتفاق می افتد. بھتر است پیش از آنکه خودتان ﯾا کودکتان را زﯾر دوش آب بفرستید، ابتدا دستتان را زﯾر شیر آب بگیرید. حرارت آب را روی ٣٧ تا ٣۵ درجه که مناسب پوست است تتنظیم کنید.
در صورتی که محیط داخل حمام به گونه ای طراحی شده که در آن شیشه وجود دارد، توجه داشته باشید که اﯾن شیشه ھا باﯾد از جنس پلاستیک ﯾا شیشه نشکن باشد تا موجب برﯾدگی و پارگی شدﯾد پوست در صورت شکستن نشوند.
نظافت حمام موضوع مھمی است که اغلب فراموش می شود. پس از ھر بار حمام کردن، دﯾوارھا و کف حمام را با مواد پاک کننده بشوﯾید و دستگاه تھوﯾه ﯾا پنجره را باز کنید تا رطوبت خارج شود. در درون حمام حتما سطل زباله درپ دار، تمیز و مجھز به کیسه زباله قرار دھید. ھیچ گاه و حوله ھای کثیف را در حمام روی ھم جمع نکنید چون سبب رشد قارچ ھا خواھد شد.

به تازگی سردوش ھایی وارد بازار شده که میزان آب را متعادل کرده و در ضمن فشار آب را بالا می برد. اﯾن دوش ھا در اﯾن روزھا که ھمگی ما باﯾد در مصرف آب صرفه جوﯾی کنیم می توانند کمک بسیار مناسبی باشند.

طراحی-دکوراسیون-داخلی-مهد-کودک

نکاتی در مورد دکوراسیون اتاق خواب کودک

دکوراسیون رامسین: آرامش، ﯾک حس درونی است اما وقتی از آرامش در دنيای بيرونی حرف به ميان می آﯾد، دکوراتورھا می گوﯾند آرامش آدم ھا از اتاق خوابشان شروع می شود. می پرسيد چرا؟ روشن است، چون اتاق خواب ھر شخص یعنی فضای خصوصی زندگی اش، که اگر متناسب با نيازھای روحی و جسمی او آراسته شده باشد، فعاليت ھای روزمره را براﯾش آسان می کند و باعث می شود آدم با آرامش بيشتری در فعاليت ھای روزانه اش حضور پيدا کند.


ـ نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است قرار است اتاق خواب را برای چه کسی و با چه سنی دکور کنيد؟


ـ درباره روحيات و خلقيات صاحب اتاق چه می دانيد؟
ـ چه سبکی را با سليقه او مناسب و ھماھنگ می دانيد؟
قطعاً اتاق خوابی که قرار است برای ﯾک نوزاد دکور شود، حال و ھواﯾش ١۶ قرار است برای پسر ًبسيار متفاوت است با اتاق خوابی که مثلا ساله ای که عاشق سينما و فوتبال است، دکور شود. با در نظر گرفتن چند نکته ساده می توانيد طراحی موفق و اﯾده آلی برای اتاق خواب کودکان داشته باشيد. فراموش نکنيد که اتاق خواب برای کودکان، نه تنھا جاﯾی برای خوابيدن، بلکه ﯾک قلمروی استثناﯾی است که انجام ھر فعاليتی در آن نکته را به خاطر بسپارﯾد.١٣برای بچه ھا امکان پذﯾر است. اﯾن برای انتخاب رنگ اتاق خواب کودک، ترجيحاً بروﯾد سراغ رنگ ھای بدون سرب. با استفاده از رنگ ھای شاد در رنگ آميزی اتاق کودک و با استفاده از تکنيک ھای نقاشی روی دﯾوار، می توانيد اتاق او را به ﯾک سرزمين افسانه ای تبدﯾل کنيد. برای مثال، می توانيد از شخصيت ھای کارتونی مورد علاقه اش ﯾا موضوعات برگرفته از کتاب ھای داستانی اش روی دﯾوارھا نقاشی کنيد ﯾا روی سقف اتاق خواب کودک، آسمانی پر از ابرھای پنبه ای ﯾا کھکشانی پر از ستاره بکشيد. با اﯾن کار، علاوه بر اﯾجاد فضاﯾی شاد و سرگرم کننده، زمينه را برای پرورش خلاقيت او نيز آماده کرده اﯾد. می توانيد روی ﯾکی از دﯾوارھاً اختصاص دادن بخشی از اتاق به سرگرمی ھا و فعاليت ھای روزانه کودک، باعث شکوفاﯾی استعداد ش می شود. مثلا تابلوﯾی از جنس چوب پنبه نصب کنيد تا فرزندتان بتواند نقاشی ھا و پوسترھای مورد علاقه ا با پونز به آن بزند تا بتواند ھر روز روی دﯾوار اتاقش ش را مجموعه ای از چيزھای مورد علاقه ا ش را ببيند. بچه ھا ذاتاً به گردآوری اشيا و جمع کردن عکس ھای مورد نظرشان علاقه مندند. با نصب اﯾن تابلو، آن ھا جاﯾی برای اﯾن کار پيدا می کنند و ضمناً از رﯾخت و پاش ھای اضافی ھم جلوگيری می شود.
خوب است کودک را به جمع آوری و نماﯾش عکس ھای خانوادگی تشوﯾق کنيد. بچه ھا می توانند با ھمان تابلوی چوب پنبه ای و پونزھا که در شماره مطابق با سليقه خودشان و در اتاق خودشان ترتيب بدھن ٢ توضيح داده شد، تقوﯾت اﯾن حس باعث می شود بعدھا در دوران بلوغ و نوجوانی، بچه ھا به والدﯾن، اقوام و دوستانشان اھميت بيشتری بدھند و خلاصه اﯾن که مھربان تر بار بياﯾند.
قفسه ای بدون در و با اندازه ای قابل تنظيم در اختيار کودک بگذارﯾد تا چيزھاﯾی مثل اسباب بازی، ماکت ماشين و ھواپيما، کتاب و دفتر، وساﯾل ورزشی، لوازم صوتی و تصوﯾری، لوازم نقاشی و چيزھاﯾی از اﯾن قبيل را در آن نگھداری کند. چنين قفسه ای می تواند ﯾک مکان دردسترس و مناسب در دکوراسيون اتاق کودک محسوب شود. اﯾن قفسه ھا البته باﯾد روی دﯾوار ثابت شده باشند تا اگر احياناً کودک از آن بالا رفت، قفسه ھا روی خودش برنگردند. ضمناً از نصب قفسه ھاﯾی که در ھای شيشه ای دارند، نيز باﯾد پرھيز کنيد.


برای اﯾن که اتاق کودکان در آﯾنده ھم مورد استفاده قرار بگيرد، بھتر است ﯾک مبلمان ساده ربردی را در نظر بگيرﯾد و اگر در مبلمان، چوب به کار رفته است، دقت کنيد که حتماً لاﯾه تثبيت کننده سيلر نيز به آن زده شده باشد.
ﯾکی از قوانين مھم در دکوراسيون اتاق کودک، سھولت در امر نگھداری، نظافت و مراقبت از اجزای آن است. ھنگام انتخاب لوازم، حتماً اﯾن نکته را در نظر داشته باشيد که باﯾد اجزای اﯾن اتاق به راحتی قابل شستشو و ضد لک باشند.
در انتخاب کف پوش مناسب برای اتاق کودک دقت کنيد. موکت ھای بادوام و قاليچه ھای قابل شستشو و انعطاف پذﯾر به شرطی که فکری برای نلغزﯾدنش کرده باشيد از جمله کف پوش ھای مناسب برای اتاق کودکان به حساب می آﯾند. بھتر است ھنگام خرﯾد اﯾن نوع کف پوش ھا، رنگ ھای کودکان، با توجه به رشد سرﯾعشان، از طرح ھا و رنگ ھای تند و گرم، زودتر خسته می شوند. ًروشن و طرح ھای ساده را انتخاب کنيد، چرا که معمولا ھنگام انتخاب تختخواب برای کودکان، شراﯾط سنی آن ھا را حتماً در نظر بگيرﯾد. اگر می خواھيد برای نوزادتان تختخوابی تھيه کنيد، بھتر است ﯾمنی نوزاد به خطر نيفتد. اﯾن نرده ھای محافظ باﯾد به ۶ نوعی را انتخاب کنيد که فاصله بين نرده ھای محافظش حداکثر سانتی متر باشد تا اندازه ای بالا بياﯾند که نوزاد نتواند به راحتی از تخت خارج شود.
از گذاشتن وساﯾل نوک تيز و ميله مانند در اتاق خواب کودکان اجتناب کنيد، چراکه ممکن است بچه ھا موقع بازی کردن، با ﯾکی از اﯾن وساﯾل برخورد کنند و مشکلی براﯾشان اﯾجاد شود.
نور اتاق کودک باﯾد ملاﯾم و غير مستقيم باشد. برای اﯾن کار، می توانيد از انواع نورھای بازتابی ﯾا پخش شونده استفاده کنيد تا چشم کودک آزرده نشود. ﯾادتان باشد در مکانی که اختصاص به فعاليت ھای کودک دارد، نوری جداگانه تعبيه کنيد و حتماً از نورھای تزئينی ھم در دکور اتاق کودکان بھره ببرﯾد. می توانيد انواع چراغ ھای تزئينی رﯾز را نيز در جاﯾی از اتاق قرار بدھيد تا فضای خاصی را برای سرگرمی و تفرﯾح کودکان اﯾجاد کرده
باشيد.
برای پوشش پنجره ای اتاق کودکان، توصيه می شود از کرکره ھا ﯾا شاترھا استفاده کنيد؛ که ھم تنظيم نور و جرﯾان ھوا به وسيله آن ھا به سھولت امکان پذﯾر است، ھم چين دار و دست و پاگير نيستند.
در انتخاب پوشش دﯾوارھا حتماً اﯾده و سليقه کودک را در نظر داشته باشيد، چراکه بچه ھا بيشتر فعاليت ھاﯾشان را در اتاق خوابشان انجام می دھند. ﯾادتان باشد که برای رنگ آميزی دﯾوارھا ھم از رنگی استفاده کنيد که مورد علا قه کودک است. با اﯾن کار، ھم به شکل گيری شخصيت فرزندتان کمک کرده اﯾد، ھم زمينه را برای آرامش بيشتر او فراھم آورده اﯾد.

یبن (۲)

دکوراسیون اتاق خواب و کاربرد متفاوت آن!

دکوراسیون رامسین: در برخی از خانه ھا، اتاق خواب برای چند كاربرد متفاوت طراحی می شود. امروزه بسياری از اتاق خواب ھا علاوه بر داشتن فضاﯾی برای استراحت كردن و خوابيدن، فضاﯾی برای كار كردن نيز دارند. اگر خانه ای كوچك دارﯾد كه اتاق خواب آن فضاﯾی است برای خوابيدن و كاركردن، بھتر است آن را به گونه ای طراحی كنيد كه در طول روز فضای كافی و مناسب برای به انجام رسانيدن كارھای روزمره تان ھم داشته باشد. ﯾكی از انتخاب ھای شما برای رسيدن به اﯾن فضای اﯾده آل، استفاده از مبل ھای تخت خواب شو است. در ستون اﯾن ھفته به رعاﯾت چند نكته قبل از خرﯾد مبل ھای تخت خواب شو می پردازﯾم.

ـ نكته اول: به ﯾاد داشته باشيد كه در طول روز به فضای كافی اتاق خواب نياز دارﯾد تا به راحتی به كارھای روزمره تان رسيدگی كنيد و ھمچنين به فضاﯾی برای نشستن و استراحت كردن احتياج خواھيد داشت، پس در ابتدا اندازه مناسب مبل ھای تخت خواب شو را در ذھن تان طراحی كنيد و سپس شروع به پرسيدن چند سوال از خود تان كنيد.
برای مثال سوال ھاﯾی مانند قرار است چند نفر از اﯾن فضا استفاده بھينه داشته باشند؟ آﯾا زوج ھستيد ﯾا خود به تنھاﯾی از اﯾن فضا استفاده می كنيد؟ چه مدت از روز را به استراحت اختصاص می دھيد و چه مدت از روز را برای به انجام رسانيدن كارھاﯾتان سپری می كنيد؟ متراژ اتاق چه اندازه است؟ آﯾا متراژ اتاق به شما اﯾن اجازه را می دھد كه از تخت خواب ھای ساﯾز بزرگ استفاده كنيد؟ ملافه ھاﯾی كه از قبل در خانه دارﯾد چه ساﯾزی دارند؟
ـ نكته دوم: قبل از خرﯾد دقت داشته باشيد كه بافت نھاﯾی اﯾن نوع از مبلمان به گونه ای ب شد كه به ھنگام خوابيدن به روی آنھا با سليقه و ذاﯾقه شما به طور كامل ھماھنگی داشته باشد. به طور كل بافت ھاﯾی را كه نرم و لطيف و مقاوم ھستند، انتخاب كنيد. ھمچنين می توانيد ملافه ای را جداگانه برگزﯾنيد كه به ھنگام خواب و استراحت از آن روی تخت خواب استفاده كنيد.

نكته سوم: به ھنگام خرﯾد، الگو و طرح پارچه مبلی را انتخاب كنيد كه با اتاق شما ھماھنگی داشته باشد، در نظر داشته باشيد تنوع طرح و بافت اﯾن نوع مبلمان در بازار بسيار زﯾاد است. می توانيد انواع گل دار، راه راه، چھارخانه و ای عروسكی را بنا بر سبك اتاق و نوع كاربرد آن انتخاب مدل كنيد.
ـ نكته چھارم: به ھنگام خرﯾد كاناپه ھای تخت خواب شو به پاﯾه ھای آن دقت كنيد. كاناپه ھاﯾی را خرﯾداری كنيد كه پاﯾه ھاﯾش با چسب به بدنه كاناپه محكم شده باشد. آن دسته از كاناپه ھاﯾی كه با ميخ به بدنه متصل می شوند بعد از مدتی شل شده و باعث ناميزان شدن و لق خوردن تخت خواب می شوند.
ـ نكته پنجم: بھتر است به ھنگام انتخاب كاناپه مورد نظر، آن را باز كنيد و به روی ھمه نقاط آن بنشينيد تا مطمئن شوﯾد كه ھمه نقاط آن مانند مركز آن نرم و راحت است.
ـ نكته ششم: سطح روﯾی و اطراف كاناپه را به دقت نگاه كنيد. سطح كلی كاناپه باﯾد پوشيده از تشك و پارچه باشد تا نرمی و لطافت را به شما منتقل كند. اگر در ساختار نھاﯾی و روﯾی كاناپه از چوب استفاده شده است، از خرﯾداری آن منصرف شوﯾد.

ـ نكته ھفتم: قسمت تخت خواب كاناپه را به سمت خود بكشيد. اگر به ھنگام بيرون آمدن سخت و دشوار بيرون آمد و دچار لق خوردن و تكان خوردن شد از خرﯾد آن منصرف شوﯾد.
ـ نكته ھشتم: در نظر داشته باشيد كه اسكلت و بدنه كاناپه ھای تخت خواب شو مقاوم باشد و ھمچنين تشك آن دارای قطر كافی و مناسب برای نشستن و خوابيدن باشد، در غير اﯾن صورت به دليل كاربرد دوگانه، اﯾن نوع مبلمان به طور سرﯾع فرسوده و خراب می شوند.
ـ نكته نھم: اسكلت و بدنه كاناپه باﯾد مقاوم و محكم باشد به گونه ای كه تخته چوبی زﯾرﯾن آن لق نباشد و تكان نخورد.
ـ نكته دھم: كاناپه مورد نظر را به گونه ای انتخاب كنيد كه فنر داخل تشك آن محكم و با دوام باشد. اگر از آن دسته افرادی ھستيد كه دارای وزن بالاﯾی ھستند بھتر است تشكی با فنرھای مقاوم و محكم انتخاب كنيد چرا كه اﯾن دسته از افراد به طور معمول بعد از گذشت زمان كوتاھی از تشك ابراز نارضاﯾتی دارند.
ـ نكته ﯾازدھم: به ھنگام خرﯾد از مسوول فروش بپرسيد كه تشكی برای جاﯾگزﯾن كردن و تعوﯾض كردن به ھنگام خراب شدن تشك كاناپه دارند ﯾا خير، در اﯾن صورت می توانيد با خيال آسوده خرﯾد كنيد.

بیبب

پوشش ھای دﯾواری با الياف طبيعی!

دکوراسیون رامسین: در اتاق نشيمن بھتر است از پوشش ھای دﯾواری با الياف طبيعی و پارچه ای استفاده کنيد تا ﯾک حس دوستانه و صميمی به اطراف و اطرافيان تان منتقل شود.
▪ در اتاق پذﯾراﯾی ترجيحا از پوشش ھایی استفاده کنيد که در آن از براده ھای چوب، خرده ھای فلز و موادی مثل پی وی سی به کار رفته باشد. چنين پوششی در ضمن رسمی بودن، مقاومتش نسبت به ساﯾر پوشش ھا بيشتر است.
در تعيين پوشش اتاق بچه ھا می توانيد از طرح ھای متنوع عروسکی و رنگ ھای شاد و درخشان کمک بگيرﯾد.
▪ با استفاده از طرح ھای عمودی و با فاصله، می توانيد دﯾوارھا را بلندتر جلوه داده و اﯾ س را القا کنيد که انگار سقف در فاصله ای مرتفع تر از ارتفاع واقعی اش قرار گرفته است.
▪ با استفاده از طرح ھای افقی، می توانيد خانه را وسيع تر و پھن تر از آنچه ھست، نشان داده و در عين حال، سقف را به کف نزدﯾک تر نشان دھيد.
▪ با استفاده از طرح ھای شلوغ و گُل دار، می توانيد فضا را کوچک تر نشان دھيد.
▪ با استفاده از طرح ھای قطری و زﯾگزاگ، می توانيد محيط را زنده و پوﯾا جلوه دھيد. چن طرح ھاﯾی به عنوان طرح ھای انرژی زا شناخته می شوند.
▪ ﯾادتان باشد که اگر الگوی پوشش دﯾواری تان خيلی نزدﯾک به ھم و مرتب در خطوط افقی و عمودی قرار داشته باشد، پوشش دﯾوارتان بر جلوه محيط غلبه خواھد کرد، به نحوی که مبلمان و وساﯾل داخل اتاق کمتر دﯾده می شوند.
▪ ﯾادتان باشد که ھماھنگی بين بافت پوشش دﯾواری و دﯾگر زﯾر مجموعه ھای مبلمان بسيار مھم بوده و بھتر است که اﯾن اقلام را در ﯾک طيف رنگی و ﯾا مکمل ﯾکدﯾگر انتخاب کنيد.
▪ بھتر است قبل از انتخاب پوشش دﯾواری، از تاثير رنگ ھا بر محيط و موارد استفاده شان در مکان ھای مختلف آگاھی داشته باشيد. رنگ ھا حتی اگر با اليافی طبيعی و در قالب پوشش دﯾوار ھم باشند تاثير زﯾادی بر محيط می گذارند. باﯾ توجه کنيد که طرح و رنگ باﯾد با روحيه اعضای خانواده متناسب باشد چون ھر کدام از آنھا حس متفاوتی را به محيط القا می کنند.
▪ از رنگ ھای درخشان بھتر است که در اتاق کودکان استفاده کنيد. اﯾن رنگ ھا موجب اﯾجاد انرژی و ھيجان در کودکان می شود. به طور معمول رنگ ھای درخشنده با رنگ سفيد رقيق می شوند.

دکوراسیون اتاق نوجوان

دکوراسیون اتاق نوجوان چگونه باید باشد؟

دکوراسیون اتاق نوجوان چگونه باید باشد؟ به دليل اینکه نوجوان ھا ھميشه به دنبال آزادی و آرامش ھستند، به طور معمول به فضایی بزرگ ھم نياز دارند تا به طور نسبی نيازھایشان فراھم شود.

در مطلب این ھفته به چند نکته در مورد اینکه چطور نوجوان ھا را خوشحال کنيم و نيز اینکه چطور کاری کنيم که از اتاق خود راضی باشند، اشاره می شود.
استفاده از بالش ھای دکوری، فرش ھای کوچک، آباژورھای پایه بلند و تابلوھای دیواری می تواند فضایی شاعرانه و دوست داشتنی در اتاق نوجوانان خلق کند.
بوردھای بزرگ دیواری و یا مجموعه ای از عکس ھای مورد علاقه شان، تکه ھایی از مجله ھایی که دوستش دارند، اینھا ھمه از مواردی است که نوجوانان بين سن ١٢ تا ١٩ سالگی به آنھا علاقه مند ھستند.

با استفاده از این موارد می توانيد فضایی را که باب ميل نوجوان ھاست خلق کنيد.
ایده ھای خلاقانه، مانند مجموعه ای از ماسک ھا یا شمشيرھایی که به صورت ضربدری قرار گرفته اند، چاقوی شکار، زره ھای تزیينی ھمه می توانند بسيار جذاب باشند

و فضایی متفاوت را به وجود آورند.

 

دکوراسیون اتاق نوجوان

 

 

دکوراسیون اتاق نوجوان اگر مطابق سليقه نوجوان شما انتخاب شوند، می توانند فرزند شما را به درس خواندن تشویق کند.
صندلی ھای کوسن مانند بزرگ که زیرشان یه ای محکم دارد و می توان آنھا را در رنگ ھای مختلف با ھم ست کرد، می توانند دکور مناسبی برای گوشه ای از اتاق باشند.
صندلی ھای تاشو نيز گزینه ھای مناسبی ھستند و فضای کوچکی را اشغال می کنند.
صندلی ھای راحتی علاوه بر زیبایی که به اتاق اضافه می کنند، می توانند جھت پذیرایی از دوستان فرزندانتان که برای تماشای فيلم یا درس خواندن به دیدارشان می آیند، گزینه ھای خوبی باشند.

ھمچنين می توانيد این صندلی ھا را با کوسن ھای بزرگ و رنگی دکور کنيد.
نوجوان ھایی که اتاقشان را با خواھر یا برادرشان تقسيم می کنند، برای داشتن فضای خصوصی می توانند از پرده ھای وسط اتاق و یا تخت ھای کاناپه ای استفاده کنند.
برای داشتن جایی جھت نگھداری وسایل مورد نيازشان مانند وسایل مرتب کردن موھا، سی دی ھا، لباس ھای کثيف و مجله ھا می توانيد از سبد و آویزھای لوله ای استفاده کنيد.
با قرار دادن یک کاناپه اضافی در اتاق و یا یک ست کاناپه تخت خواب شو که به عنوان تخت خوابی برای دوستانشان به کار رود می توان یک حال خصوصی در اتاق برایشان به وجود آورد.
با داشتن یک ميز کامل استاندارد، ھمراه با یک کامپيوتر شخصی به ھمراه صندلی راحت نوجوان ھا می توانند به راحتی برای مدت طونی درس بخوانند بدون اینکه پشتشان درد بگيرد. فضای درس خواندن برای نوجوان ھا یکی از مھم ترین فضاھایی است که باید با دقت دکور شود.

چند ایده برای طراحی دکوراسيون داخلی

چند ایده برای طراحی دکوراسيون داخلی

دکوراسیون رامسین: همه ایده‌های تغییر دکوراسیون منزل مستلزم صرف وقت و هزینه‌ی زیاد نیست. اگر به دنبال چند ایده برای طراحی دکوراسيون داخلی و تغییر دادن خانه‌تان هستید، این ١٠ مورد می‌تواند کمکتان کند.

 

 

تنظیم چیدمان مبلمان و لوازم خانه را تغییر دهید

 

مبلمان را از کنار دیوار برداشته و سعی کنید در طراحی دکوراسيون داخلی آنها در زوایای جدیدتر و گیراتر بچینید.

مثل قرار دادن کاناپه به‌صورت مورب در یک اتاق نشیمن باریک باعث می‌شود که اتاق وسیعتر نشان دهید.

 

طراحی دکوراسيون داخلی برای منزل

 


یک دیوار را رنگ کنید

 

یکی از دیوارهای مهم خانه که در معرض توجه نیز هست را به رنگ دلخواهتان رنگ کنید.

تابلوها و لوازم هنری از آن آویزان کنید و مبل جدید و زیبایی در آن قسمت قرار دهید. (البته دقت داشته باشید که رنگ آن با سایر لوازم خانه هماهنگ باشد)

 

گیاهان آپارتمانی 1 طراحی دکوراسیون داخلی

 


از گل و گیاه در طراحی دکوراسيون داخلی استفاده کنید

 

گل و گیاه می‌تواند حال و هوای تازه‌ای به خانه بیاورد. اگر علاقه‌ای به رسیدگی به گل و گیاه ندارید، می‌توانید ازگل‌ها و درختچه‌های مصنوعی استفاده کنید.

کیفیت گل‌های مصنوعی هم آن‌قدر خوب شده است که به‌سختی می‌توان آنها را از گل طبیعی تشخیص داد.

 

دکوراسیون منزل جدید طراحی دکوراسیون داخلی

 


یک قالیچه محلی در نقطه‌ای بیندازید

 

قالیچه‌های محلی وسیله‌ی بسیار خوبی برای اتاق‌های گفتگو و نشیمن به شمار می‌رود.

قالیچه‌ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنید و آن را پایین میز بیندازید.

 

در مورد طراحی دکوراسيون داخلی بیشتر بخوانید : 

چگونه می‌توانیم چیدمان منزل متفاوتی داشته باشیم؟

نکات کلیدی دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی به سبک مراکشی

اهمیت چوب در طراحی دکوراسیون داخلی

دکوراسیون اتاق خواب و باید ها و نباید ها