خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

ھنر دکوراسیون و مبلمان در پنج قرن گذشته!

WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.03.35 (1)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: فرانسه در پانصد سال پیش با اشرافیت عجیبی حکم فرما بود. شاید به خاطر همین تجملگرایی افراد ثروتمند بود که ھنر دکوراسیون و مبلمان که نام و نشانی تا به آن روز نداشت به یکباره به اوج شکوفایی رسید و در طی این پانصد سال شاھکارھای جاودانه ای را به جھان عرضه کرد.

 اﯾن مطلب به افرادی کمک می کند که علاقه مند به سبک ھای دکوراسیون و مبلمان در دوره های گذشته است و می خواھند به طور اختصار با کلیات ھر ﯾک از شیوه ھا بیشتر آشنا شوند و اطلاعاتی در این زمینه داشته باشند. همچنین این مقاله کمک می کند تا با تغییرات و تحولات گوناگون در زمینه دکوراسیون داخلی بهتر آشنا شوﯾد.

باید توجه داشت که وﯾژگی ھای اصلی مبلمان و لوازم خانه سادگی، ارزش کیفی، رعاﯾت اصول و نکات دقیق ھر سبک است. در این میان آنچه پیش از هر چیز مهم به نظر می رسد مداوم بودن تغییر و تحولاتی است که خیلی آهسته پیش آمده اما تاثیرات شگرفی را به وجود آورده است.

از همه چی مهمتر اینکه درطول پانصد سال، ھنر طراحی دکوراسیون داخلی ھیچ گاه ﯾک جھش و ﯾا تغییرشکل ناگھانی نداشته است. به طور کلی باید گفت که ھر سبک پیش درآمدی برای سبک بعدی است. آنچه در سبک ھای دکوراسیون اروپایی پیش از هر چیز قوی است، دقت و وسواسی است که طراحان در جزئیات و ریزه کاری های آن داشته اند. همچنین این سعی کرده اند دو مقوله زﯾباﯾی و ھماھنگی را درآمیزند.

روشن است که اﯾن گروه کثیر به وسیله افرادی از مشترﯾان ھنردوست و متمکن که تعدادشان در قرون گذشته اروپا زﯾاد بوده است، ترغیب شده اند. به ھمین خاطر است که ھنر دکوراسیون و مبلمان در اروپا چنین رشد و به شکوفا شده است و کشورھای مختلفی و به خصوص فرانسه در این هنر صاحب سبک شده اند و تقریبا رغیبی نداشته اند.  در مجموع به وجود آمدن سبک ھای مبلمان و دکوراسیون در اروپا، می توان از قرون وسطی دانست.

آغاز تحول خواهی طراحی دکوراسیون در قرون وسطی!

از قرون وسطی اسنادی در دسترس نیست که بدانیم مبلمان و وساﯾل زندگی آنها چگونه بوده است، چرا که با وجود گذشت چند قرن تقریبا همه وسایل آن دوره از بین رفته است ولی پژوهشگران براساس یکسری نوشته ها، نقاشی ها، کنده کاری ھا و مینیاتورھا به وﯾژگی خاص طرح ھای مربوط به قرون وسطی پی برده اند.

یادآوری این نکته ممکن است خالی از لطف نباشد که مبل ھای ھنری و وساﯾل زندگی ارزشمند و گران قیمت در قرون وسطی به طور انحصاری متعلق به مالکین و خان ها بود و به ھمین دلیل تعداد آنھا چندان قابل توجه به نظر نمی رسید. همچنین نخستین گروهی که سعی داشتند مبل سازی و ساختن وساﯾل خانه را به ﯾک ھنر ظرﯾف مبدل کنند، نجاران قرون وسطی بودند و اولین چوبی که برای به وجود آوردن اثر خود به کار بردند، چوب درخت بلوط بود!

پژوهشگران بر این باورند که ترکیب آھن و چوب ھم از خصوصیات قرون وسطی است. مانند دستگیره ھای بزرگ آھنی، نبشی ھاﯾی را برای استحکام بیشتر به کار برده و ھمچنین قفل ھای مختلف همه در این دوران ساخته شد.

اواخر قرن چھاردھم مبل سازی ﯾک ھنر به شمار می رفت و سپس تغییر و تحولات، چشمگیر و قابل توجه شدند. کنده کاری ھا روز به روز بیشتر شده و ظرافتی که در این طرح ها مشاهده شد، ارزش و سطح این هنر را بالا برد.

 طبق اسنادی که از دوران قرون وسطی بدست آمده است طراحان آن دوره نسبت به وسایلی چون بوفه، صندوق ھای بزرگ، نیمکت، تختخواب و صندلی مخصوص اربابان بیشتر مبادرت به ساخت آن ورزیده اند.

دوران رنسانس و تحول خواهی سبک طراحی و دکوراسیون

کلمه رنسانس به مفهوم احیای ھنر دوران باستان پس از ﯾک دوره فراموشی عمیق است. اﯾتالیا نخستین کشوری است که از قرن پانزدھم با اعجاز زﯾاد ﯾادگارھای گذشته را بازیافت و به سوی ھنر قدﯾم روی گردانید. از اﯾن تاریخ تا نیمه اول قرن ھجدھم «دوران باستان» روی ھنر معماری و دکوراسیون تاثیر می گذاشت.

در این زمان یعنی دوران رسانس اتفاقات شگفت انگیزی که افتاد این بود که برج و باروهای عظیم جای خود را به خانه های بزرگ و بازتر داد و فضای محیط نیز روشن تر شد. در نتیجه این اقدام زندگی آرام تر شد و منجر به یک تجملگرایی وسیع شد.  

تغییرات در اﯾن دوره به شدت محسوس ھستند و پس از ﯾک دوره تغییر کامل معماری و فضای خانه و تاثیر آن در محیط های شهری سپس نوبت به مبلمان و تزﯾینات درون خانه ھا رسید.

اتفاقی که در این دوره افتاد این بود که چوب درخت بلوط جای خود را به چوب گردو که روشن و نرم تر است و به راحتی تغییر می پذﯾرد. ﯾکی از هنرهای این دوره  جاسازی مرمر، فلزات گرانبھا، عاج و استخوان درون چوب بود که بسیار طرفدار پیدا کرد.

البته این هنر که در زیبایی و تزئین خانه استفاده می شد بعدها به ھنر کنده کاری معروف شد. هنر کنده کاری جلا و شفافیت خاصی به وساﯾل ساخته شده داد و به ھم آمیختن رنگ ھا مد روز شد.

در این فاصله آﯾنه کاری و استفاده از مس نیز رونق گرفت. همان طور که متوجه شده اید در کنده کاری ھا بیشتر صورت ھا و اندام ھای اساطیری دﯾده می شوند. ﯾکی از ھنرھاﯾی که در دوره رنسانس فراموش می شود، استفاده از آھن و ترکیب آھن و چوب است.

وساﯾل و اشیایی چون صندوق ھای بزرگ، بوفه، میز و صندلی ھای پشت بلند، صندلی  به صورت امروزی در دوره رنسانس به وجود آمد و معمولا به دو صورت مختلف ساخته می شد.

 صندلی ھای دسته دار برای آقاﯾان و صندلی ھای بی دسته برای خانم ھا که لباس ھای بلند با دامن ھای پرچینی به تن داشتند!

سبک لویی سیزدھم در دکوراسیون داخلی!

زمان به وجود آمدن این سبک در نیمه اول قرن ھفدھم بود. و ھنرمندان کشور اﯾتالیا بیش از ساﯾر ھنرمندان در این سبک سھم داشتند. اﯾن زمان وساﯾل خانه بیش از گذشته، ثابت و سنگین شد. بوفه ھای بزرگ، مبل و صندلی ھای سنگین که در خانه  جای ثابتی دارند روی کار می آﯾند. در اﯾن سبک، ھنرمندان مبل ساز و طراحان مختلف دکوراسیون توجه زﯾادی به راحتی وساﯾل خانگی داشتند. به ھمین خاطر مبل و صندلی تشک دار با روکش پارچه نیز به عرصه دکوراسیون قدم گذاشت.

این زمان بود که توجه طراحان به طرح ھای روی پارچه معطوف شد و کنده کاری روی چوب ارزش خود را از دست داد. با منسوخ شدن ھنر کنده کاری روی مبل و صندلی، ھنر خراطی روی پاﯾه ھا و دسته ھای میز و صندلی دﯾگری از خصوﯾات بارز سبک لویی سیزدھم است،

کمدھای بلند دو در، میزھا که کوچک تر ش ند، میز کار که از ساخته های اﯾن دوره است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *