خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

کفپوش مناسب برای دکوراسیون داخلی

WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.03.35 (1)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: در مکان های بسته طرح و رنگ کف و سقف اهمیت زیادی دارد. خیلی از وساﯾل از جمله، فرش، مبلمان، میزھا و کمدھا را می توان با رنگ کف خانه ست نمود. در این مطلب به معرفی چند نوع کف پوش خواهیم پرداخت:

کفپوش ھای چوب پنبه ای

در اﯾن نوع کف پوش که از چوب پنبه واقعی ساخته شده، اغلب در مناطق مدﯾترانه ای و کشور پرتغال تولید می شود. و چون برای تولید اﯾن  کفپوش نیاز به پوست درخت بلوط خواهیم داشت، به همین خاطر تولید آن برای اکوسیستم به هیچ وجه مخرب نیست.

اﯾن نوع کفپوش در جاهایی استفاده می شوند که انعکاس صدا در آنجا اهمیت ویژه ای دارد و می خواھند محیطی آرام داشته باشند مانند استودﯾوھای تلویزیونی و یا مراکز رادیویی که به صورت زنده پخش می شوند.

 چوب پنبه رنگی گرم دارد و به دکوراسیون داخلی منزلو ﯾا اتاق حالتی بسیار زﯾبا و طبیعی خواهد بخشید. کفپوش چوب پنبه ای  به راحت ترﯾن نوع کفپوش برای پا معروف است برای پا محسوب می شود و ھمچنین بهترین عاﯾق صدای مناسبی نیز ھست.

کفپوش چوب پنبه ای در تمام نقاط منزل مانند آشپزخانه و حتی کتابخانه  قابل استفاده است.  این کف پوش می تواند به وسیله واکس و ﯾا پلییورﯾتن به راحتی جلا داده شده و براق شود.

راﯾج ترﯾن نوع براق کردن استفاده از واکس است که به  کف پوش ھا جلای خوبی می بخشد و لازم است حداقل سالی ﯾک بار واکس زده شوند.

اما توصیه می شود برای  کف پوش ھای استفاده شده در آشپزخانه از براق کننده پلییورﯾتن استفاده شود زﯾرا احتیاج به مراقبت کمتری دارد و ھمچنین استحکام بیشتری خواهد داشت.  

  کف پوش ھای لینولیوم:

اﯾن نوع  کف پوش ﯾک مخلوط طبیعی ساخته شده از روغن تخم کتان اکسید شده، خاک اره، سنگ آھک پودر شده، صمغ کاج و رنگ دانه ھای مختلف است.

 این کفپوش به وسیله یک انگلیسی به نام فدرﯾک دالتون در سال ۱۸۶۳ ساخته شد. اﯾن ترکیب نخستین بار در سال  اﯾن مواد بسیار مستحکم ھستند و مدتھا به صورت وسیعی در تمامی فضاھا مانند آپارتمان ھا و حتی مناطق صنعتی استفاده می شد تا اﯾنکه در دسترس مردم قرار گرفت.١٩۴٠ کف پوش ھای پلاستیکی در سال  کف پوش ھای پلاستیکی مصنوعی در مقاﯾسه با اﯾن نوع کف پوش از نظر نگھداری بسیار راحت تر بوده و به طور چشمگیری بازار فروش لینولیوم را کساد کرد.

در بعضی مواقع مردم اﯾن دو نوع  کف پوش (لینولیوم و  کف پوش مصنوعی) را با همدیگر اشتباه می گیرند؛ در صورتی که مواد تشکیل دھنده آنها با ﯾکدﯾگر بسیار متفاوت است. تنوع رنگ در  کف پوش ھای لینولیوم بسیار زﯾاد است و آنھا به صورت ورقه ای در بازار موجود هستند.

کاشی ھای کف چرمی

اﯾن نوع از کاشی ھا نیز در رنگ ھا و ساﯾزھای مختلفی در بازار وجود دارد. آنھا خیلی زﯾبا و شیک هستند و عاﯾق ھای بسیار خوبی برای صدا به حساب می آیند. در زﯾر پا خیلی نرم و لطیف احساس می شوند و ظاھری بسیار لوکس و گران قیمت دارند.

در طول زمان شکل چرم عوض می شود رنگ و جنس آن تغییر می کند و ھمیشه دست نخورده و تازه به نظر نمی آﯾد. استفاده از  کف پوش ھای چرمی زﯾاد مقرون به صرفه نیست اما بسیار زﯾبا و فرﯾبنده است.

اﯾن نوع کاشی ھای کف با طراحی مد روز و ﯾا حتی مدل ھای قدﯾمی و سنتی برای کتابخانه ھا بسیار مناسب اند.

 بار در سال٢ بھتر است از کاشی ھای چرمی در محیط ھاﯾی با آب و ھوای خشک ﯾا در رطوبت زﯾاد استفاده نشود. کاشی ھای کف چرمی حداقل  مشورت کنیم. ً باﯾد واکس بخورد و بدﯾن منظور باﯾد با فروشنده، نصاب و ﯾا توزﯾع کننده آنھا قبلا

موزاﯾیک

اﯾن نوع کف ﯾک طرح ﯾا تصوﯾر مجازی از قطعات کوچک است. اﯾن قطعات کوچک شامل مرمر و ﯾا شیشه ھستند. رومیان چیزی را که ما امروزه موزاﯾیک می نامیم، توسعه دادند و آن را بر روی کف و دﯾوار استفاده می کردند. کلیساھای وابسته به روم شرقی نمونه بسیار خوبی از استفاده از موزاﯾیک ھای بسیار رنگارنگ و شگفت انگیز است که در آنھا قطعات کوچکی از طلا نیز دﯾده می شود.

برای اﯾنکه ثابت کنیم اﯾده ھای بزرگ و قدﯾمی از بین نمی روند، در طراحی ھای جدﯾد نیز به صورت گسترده ای از موزاﯾیک استفاده می شود. نمونه ھا و طرح ھای قدﯾمی موزاﯾیک را می توان در شھر پمپئی)ﯾکی از شھرھای اﯾتالیا( مشاھده کرد و نمونه ھای مدرن و امروزی آن را که دارای رنگ ھای بسیار شفاف و زنده ای ھستند، در حمام، آشپزخانه و ﯾا اتاق اصلی خانه استفاده می کنند.

پوشش ھای ارتجاعی

کف اﯾن پوشش ھا ساخته شده از موادی است که شکل خود را حفظ می کند. اﯾن نوع کف شامل موادی مانند چوب پنبه، لینولیوم «ﯾک نوع مشمع کف» لاستیک و  کف پوش پلاستیکی است.

آنھا از سنگ سرامیک، کف ھای سیمانی و حتی از  کف پوش ھای چوبی نرم ترند. اﯾن بدﯾن معنی است که آنھا در زﯾر پا بسیار راحت ھستند و شما می توانید برای مدت طولانی روی آنھا باﯾستید. ھمچنین عاﯾق ھای ضد صدای بسیار مناسبی ھستند و از آنجا که آنھا از انواع دﯾگـر  کــف پوش ھا نــرم تر هستند، به راحــتی خــراش پیدا می کنند و نبـاﯾد با اجــسام سخت شست وشو شوند.

پوشش کف به راحتی منقبض و منبسط می شوند که اﯾن البته بستگی به رطوبت و درجه ھوا نیز دارد. پیشنهاد می شود قبل از نصب اﯾن نوع  کف پوش ابتدا اجازه دھید تا اﯾن  کف پوش ھا خود را با محیط و آب و ھوا تطبیق داده و سپس آنھا را بر روی زمین نصب نمایید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *