خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

کاربرد فنگ شویی در آشپزخانه!

WhatsApp Image 2020-04-29 at 1.39.32 PM (1)

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: تعریف فنگ شویی در هنر باستانی شرق به معنی آب و باد است و برای گسترش شادی، سعادتمندی، سلامتی، شور و اشتیاق و انرژی، از طرﯾق دکوراسیون و چیدمان درست اشیا و دکور، مناسبت ھاﯾی دارد. ھدف از فنگ شوﯾی حس ھماھنگی اجزای خانه ای است که در آن زندگی می کنیم.

چینی ھا بر این اصل معتقد هستند که فرآﯾند غذا خوردن، ھم روح و هم جسم را تغذیه می کند، به همین خاطر ھر نوع آشفتگی خاطر در ھنگام غذا خوردن، نشاط خلق می کند.  به طور مثال خوردن غذا در سینی، وقتی دو زانو شسته اﯾد و تلوﯾزﯾون می بینید، فنگ شوﯾی بد است!

امروزه آپارتمان ھای کوچک مد شده است، اما اگر برای شما مقدور است، یک اتاق جداگانه برای غذا خوردن در نظر بگیرﯾد، و گرنه، بهتر است محوطه ای جدا از اتاق نشیمن و آشپزخانه به اﯾن کار اختصاص دھید. اگر از گیاھان و پرده برای جدا کردن منطقه غذاخوری استفاده می کنید، در اﯾن صورت بقیه محیط منزل مزاحم تان نخواھد شد.

فراموش نکنید که دکور شلوغ در اﯾن منطقه، اصلا اﯾده خوبی نیست. ھیچ چیز نباﯾد حواس شما را از اﯾن واقعیت که در حال غذا خوردن ھستید، پرت کند.سنت چینی می گوﯾد: سعی کنید  میز، گرد ﯾا ھشت گوش باشد تا مربع و مستطیل به اﯾن دلیل که گوشه ھای نوک تیز، تیرھای نامریی تولید می کند. این موضوع باعث بروز مشکلات ھاضمه و تحرﯾک پذﯾری مھمانان می شود.

برخی بر این باورند تعداد صندلی ھا باﯾد زوج باشد که اﯾن نشانه شانس خوب است. چرا که عدد فرد، نماد تنھاﯾی است. اضافه کردن ﯾک صندلی، ھر چند ناجور با دﯾگر صندلی ھا، به تعداد فرد، اهمیت زیادی دارد.

چرا آشپزخانه قلب خانه است؟

نقش آشپزخانه و میز ناھارخوری برای اﯾجاد و حفظ تندرستی اھمیت فراوانی دارد چون غذایی که به مصرف می رسانیم، سبب ادامه زندگی می شود. و به همین خاطر آشپزخانه قلب خانه است. ھمچنین به خاطر تغذیه جسمی و روحی مھم ترﯾن محل در ھر خانه است. برای فردی که همیشه پخت و پز در خانه دارد جنبه حیاتی دارد تا کار پخت و پز را با کمترﯾن آشفتگی و در حدی آرام انجام دھد.

محیط آشپزخانه اگر به ھم رﯾخته و نامرتب باشد، انرژی ما نیز به همان مقدار کاھش پیدا می کند. و البته برای تحرﯾک جرﯾان پاﯾدار انرژی، آشپزخانه باﯾد تمیز، مرتب و به دور از انباشتگی بوده و دارای فضای زﯾاد و نظم و سیستم ذخیره سازی خوبی باشد.

بهتر است به جای ﯾک لامپ شفاف در کل آشپزخانه از شمع ﯾا لامپ پرنوری در بالای میز غذاخوری استفاده کنید.

از یاد نبریم که آشپزخانه نبض خانه را مدیریت می کند. اگر اﯾن اتاق مشخصات بارزی چون سادگی داشته باشد، اﯾن خصوصیات در ھنگام تھیه غذا و نحوه پخت بر ساکنین خانه تاثیر مثبتی خواھد گذاشت، ھمچنین وساﯾل آشپزخانه را مرتب پاکیزه نگه دارید، به وﯾژه آشپزخانه ھاﯾی که قفسه ھای باز دارند. تمیز و مرتب بودن آشپزخانه نه تنھا باعث آرامش آشپز می شود بلکه به او اﯾده می دھد تا غذاھای خوشمزه درست کند.

سعی کنید در مکانی راحت و به دور از استرس غذا را میل کنید. نباید تصاوﯾر تحرﯾک کننده روی دﯾوارھا، ﯾا انباشتگی و آشفتگی روی میز حواس شما را پرت کند. ھر چه اشیا و مواد، طبیعی تر باشند، فضا راحت تر و آسوده تر خواھد بود و به طور اطمینان در تھیه غذا و ھم صرف آن تاثیر می گذارد. میز و صندلی غذاخوری چوبی به نوع شیشه ای، فلزی ﯾا سنگی ارجحیت دارد و وساﯾل دست ساز و ﯾا بافته شده به مقدار زﯾادی بر اعتبار اتاق ھاﯾی که دارای تجھیزات مدرن ھستند، می افزاﯾد و زمختی آن را ملاﯾم تر و بھتر می کند.

اجاق، ظرفشوﯾی و ﯾخچال باﯾد ﯾک مثلث تشکیل دھند. وقتی ظرفشوﯾی کنار اجاق است، تخته آشپزخانه را میان آنھا قرار دھید تا تعادل میان انرژی ھای آتش و آب را حفظ کند.

توصیه دیگر اینکه حتما در فضای روشن و باز کار کنید و در محیط آرام و روشن غذا بخورید!

میز غذاخوری چوبی، احساس خوبی برای ما فراھم می کند و به میزھای لبه تیز و شیشه ای ارجحیت دارد. وجود ساعت در آشپزخانه ﯾا محل غذاخوری محیط آرام بخش و بدون شتاب به وجود نمی آورد. صندلی ھای غذاخوری پشت به در و ﯾا پنجره قرار ندهید.

ﯾک میز گرد ﯾا ھشت گوش، سبب اﯾجاد فضاﯾی دوستانه و گفتگویی صمیمانه می شود!

صندلی ھای دسته دار منحنی، راحتی و آساﯾش می آورند که اﯾن از عوامل مھم در ھنگام غذاخوردن است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *