کاربرد فنگ شویی در آشپزخانه!

دکوراسیون رامسین: تعریف فنگ شویی در هنر باستانی شرق به معنی آب و باد است و برای گسترش شادی، سعادتمندی، سلامتی، شور و اشتياق و انرژی، از طرﯾق دکوراسیون و چیدمان درست اشيا و دكور، مناسبت ھاﯾی دارد. ھدف از فنگ شوﯾی حس ھماھنگی اجزای خانه ای است که در آن زندگی می کنیم.

چينی ھا بر این اصل معتقد هستند كه فرآﯾند غذا خوردن، ھم روح و هم جسم را تغذیه می كند، به همین خاطر ھر نوع آشفتگی خاطر در ھنگام غذا خوردن، نشاط خلق می کند.  به طور مثال خوردن غذا در سينی، وقتی دو زانو شسته اﯾد و تلوﯾزﯾون می بينيد، فنگ شوﯾی بد است!

امروزه آپارتمان ھای كوچک مد شده است، اما اگر برای شما مقدور است، یک اتاق جداگانه برای غذا خوردن در نظر بگيرﯾد، و گرنه، بهتر است محوطه ای جدا از اتاق نشيمن و آشپزخانه به اﯾن كار اختصاص دھيد. اگر از گياھان و پرده برای جدا كردن منطقه غذاخوری استفاده می كنيد، در اﯾن صورت بقيه محيط منزل مزاحم تان نخواھد شد.

فراموش نکنید كه دكور شلوغ در اﯾن منطقه، اصلا اﯾده خوبی نيست. ھيچ چيز نباﯾد حواس شما را از اﯾن واقعيت كه در حال غذا خوردن ھستيد، پرت كند.سنت چينی می گوﯾد: سعی کنید  ميز، گرد ﯾا ھشت گوش باشد تا مربع و مستطيل به اﯾن دليل كه گوشه ھای نوك تيز، تيرھای نامریی توليد می كند. این موضوع باعث بروز مشكلات ھاضمه و تحرﯾک پذﯾری مھمانان می شود.

برخی بر این باورند تعداد صندلی ھا باﯾد زوج باشد كه اﯾن نشانه شانس خوب است. چرا كه عدد فرد، نماد تنھاﯾی است. اضافه كردن ﯾك صندلی، ھر چند ناجور با دﯾگر صندلی ھا، به تعداد فرد، اهمیت زیادی دارد.

چرا آشپزخانه قلب خانه است؟

نقش آشپزخانه و ميز ناھارخوری برای اﯾجاد و حفظ تندرستی اھميت فراوانی دارد چون غذایی كه به مصرف می رسانیم، سبب ادامه زندگی می شود. و به همین خاطر آشپزخانه قلب خانه است. ھمچنين به خاطر تغذیه جسمی و روحی مھم ترﯾن محل در ھر خانه است. برای فردی كه همیشه پخت و پز در خانه دارد جنبه حياتی دارد تا كار پخت و پز را با كمترﯾن آشفتگی و در حدی آرام انجام دھد.

محيط آشپزخانه اگر به ھم رﯾخته و نامرتب باشد، انرژی ما نیز به همان مقدار كاھش پیدا می کند. و البته برای تحرﯾک جرﯾان پاﯾدار انرژی، آشپزخانه باﯾد تميز، مرتب و به دور از انباشتگی بوده و دارای فضای زﯾاد و نظم و سيستم ذخيره سازی خوبی باشد.

بهتر است به جای ﯾك لامپ شفاف در كل آشپزخانه از شمع ﯾا لامپ پرنوری در بالای ميز غذاخوری استفاده كنيد.

از یاد نبریم که آشپزخانه نبض خانه را مدیریت می كند. اگر اﯾن اتاق مشخصات بارزی چون سادگی داشته باشد، اﯾن خصوصيات در ھنگام تھيه غذا و نحوه پخت بر ساكنين خانه تاثير مثبتی خواھد گذاشت، ھمچنين وساﯾل آشپزخانه را مرتب پاکیزه نگه دارید، به وﯾژه آشپزخانه ھاﯾی كه قفسه ھای باز دارند. تمیز و مرتب بودن آشپزخانه نه تنھا باعث آرامش آشپز می شود بلكه به او اﯾده می دھد تا غذاھای خوشمزه درست كند.

سعی کنید در مكانی راحت و به دور از استرس غذا را میل کنید. نباید تصاوﯾر تحرﯾک كننده روی دﯾوارھا، ﯾا انباشتگی و آشفتگی روی ميز حواس شما را پرت کند. ھر چه اشيا و مواد، طبيعی تر باشند، فضا راحت تر و آسوده تر خواھد بود و به طور اطمينان در تھيه غذا و ھم صرف آن تاثير می گذارد. ميز و صندلی غذاخوری چوبی به نوع شيشه ای، فلزی ﯾا سنگی ارجحيت دارد و وساﯾل دست ساز و ﯾا بافته شده به مقدار زﯾادی بر اعتبار اتاق ھاﯾی كه دارای تجھيزات مدرن ھستند، می افزاﯾد و زمختی آن را ملاﯾم تر و بھتر می كند.

اجاق، ظرفشوﯾی و ﯾخچال باﯾد ﯾك مثلث تشكيل دھند. وقتی ظرفشوﯾی كنار اجاق است، تخته آشپزخانه را ميان آنھا قرار دھيد تا تعادل ميان انرژی ھای آتش و آب را حفظ كند.

توصیه دیگر اینکه حتما در فضای روشن و باز كار كنيد و در محيط آرام و روشن غذا بخورید!

ميز غذاخوری چوبی، احساس خوبی برای ما فراھم می كند و به ميزھای لبه تيز و شيشه ای ارجحيت دارد. وجود ساعت در آشپزخانه ﯾا محل غذاخوری محيط آرام بخش و بدون شتاب به وجود نمی آورد. صندلی ھای غذاخوری پشت به در و ﯾا پنجره قرار ندهید.

ﯾك ميز گرد ﯾا ھشت گوش، سبب اﯾجاد فضاﯾی دوستانه و گفتگویی صميمانه می شود!

صندلی ھای دسته دار منحنی، راحتی و آساﯾش می آورند كه اﯾن از عوامل مھم در ھنگام غذاخوردن است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.