کاربرد اتاق نشیمن در منزل چیست؟

 طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: ممکن است خیلی از افراد هنوز در جریان کاربرد اتاق نشیمن نباشند. و اصلا به وجود چنین اتاق و فضایی  توجههی نداشته باشند. اما واقع امر این است که اتاق نشیمن یکی از کاربردی ترین فضاهایی است که می بایست به آن اهمیت دهیم.

نشستن های خودمانی و تنگاتنگ و صحبت های خصوصی و البته تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم از جمله کاربردهایی است که می توان از آن استفاده کرد.

ﯾکی از کارهایی که در ابتدای هر تغییر و تحولی باید انجام داد این است که مراحل طراحی و تغییر را یادداشت نمایید. و نکات مھم را فھرست وار در مقابل خود داشته باشید که موردی از قلم نیفتد.

ما در ادامه چند سوال برای شما مطرح کرده ایم که می تواند شما را برای هر گونه تغییر و تحولی در بازسازی و اجرای دکوراسیون داخلی کمک کند.

▪  باید  در نظر داشته باشیم که چه افرادی از اتاق نشیمن استفاده می کنند؟

▪  افراد خانواده در اﯾن اتاق مطالعه یا تکالیف درسی انجام می دهند و ﯾا سرگرمی خاصی انجام می دھند؟

▪  در اتاق نشیمن به میز و صندلی ﯾا نورپردازی خاصی احتیاج دارﯾد؟

 ▪  در اتاق نشیمن، تلوﯾزﯾون تماشا می کنید؟

▪ مبلمان باﯾد در جای خاصی قرار بگیرد؟ نور چگونه و از چه سمت باﯾد به تلوﯾزﯾون بتابد؟ مبل ھا و صندلی ھا در کجای اتاق باﯾد قرار بگیرند؟

▪ ممکن است وساﯾل صوتی خاصی داشته باشید که بخواھید در اﯾن اتاق قرار بگیرد، اگر اﯾن چنین است باﯾد ببینید آﯾا جای کافی برای تلوﯾزﯾون و وساﯾل صوتی وجود دارد ﯾا نه؟

▪ آﯾا گرمای اتاق مناسب است؟ از رادﯾاتور شوفاژ استفاده می کنید ﯾا آتش بخاری گازی؟ ممکن است تماﯾل داشته باشید به منظور اﯾجاد کانون توجھی در اتاق از شومینه استفاده کنید.

▪ آﯾا نورپردازی کافی است؟ در نظر داشته باشید آﯾا ھنگامی که دﯾگران تلوﯾزﯾون تماشا می کنند، کسی تماﯾل به مطالعه کردن دارد؟

ممکن است در جاھای مختلف اتاق، احتیاج به انواع متفاوت نورپردازی داشته باشید.

▪  در اتاق نشیمن کتابخانه دارﯾد؟ شاﯾد برای کتاب ھا به جای بیشتری نیاز دارﯾد. اﯾن مسئله را در نظر بگیرﯾد که محل کتابخانه کجا باشد؟

▪  از اتاق نشیمن برای صرف غذا ھم استفاده می شود؟ به اﯾجاد ﯾک فضای خاص ناھارخوری فکر کنید. اﯾن فضا می تواند پوشش کف و نورپردازی متفاوت داشته باشد و با ﯾک پرده ﯾا پارتیشن از اتاق نشیمن جدا شود. بستگی دارد به اﯾن گونه که بودجه شما برای عملی کردن اﯾن کار چقدر است.

بودجه کافی برای بازسازی و اجرای دکوراسیون اتاق نشیمن:

اساسی ترﯾن بخش در ﯾادداشتی که همان ابتدای شروع تهیه کردید، مربوط به ھمین قسمت بودجه بندی و برآورد ھزﯾنه است:

بھتر است قبل از اﯾنکه تغییر دکوراسیون را شروع کنید، میزان بودجه لازم برای کار را برآورد کنید که در حین اجرا به مشکل برنخورید.

شاید اگر بخواھید پارکت چوبی که هزینه زیادی دارد انتخاب کنید مجبور باشید در ھزﯾنه نورپردازی و کاغذ دﯾواری صرفه جوﯾی کنید. به ﯾادداشت خود نگاه کنید و ببینید کدام یک از تغییرات خانه برای شما از اھمیت بیشتری برخوردار است.

توجه داشته باشید ھنگامی که شروع به خرﯾد وسیله و اشیاء لازم برای تزئین خانه می کنید، در همان ابتدای امر از نرخ قیمت ها مطلع شوید تا تخمینی از هزینه های جاری داشته باشید.

برآمدن از عھده مشکلات ساختمانی:

فراموش نکنیم که لوکس ترین خانه ھا نیز کمبودھایی ممکن است داشته باشند. گاهی پیش می آید که در مورد انتخاب یک وسیله یا تغییری در دکور خانه اختلاف سلیقه در میان اعضای خانواده وجود دارد. شاﯾد قادر به تغییر ساختمان اتاق نشیمن نباشید، اما با تاکید بر مواردی خاص و بیرون بردن وساﯾل اضافی، می توانید در فضای اتاق یک تحول و دگرگونی اﯾجاد کنید.

نکاتی را در ذﯾل که چند مشکل راﯾج است آورده ایم و پیشنهاداتی نیز در این زمینه به شما خواهیم داد.

سقف:

وقتی در بازسازی خانه خود به رنگ آمیزی سقف می رسیم، گوﯾا افراد علاقه خود را به دکوراسیون منزل از دست می دھند. بعضی افراد، وقت زﯾادی صرف تصمیم گیری در مورد دﯾوار، پوشش کف اتاق و اثاثیه می کنند، اما سقف را به سادگی رنگ سفید و روشن می زنند.

کوتاه تر جلوه دادن سقف:

فراموش نکنیم که اتاق نشیمن باﯾد فضایی دنج باشد. اگر اتاق نشیمن شما سرد به نظر برسد، ممکن است علت آن ارتفاع زیاد سقف باشد. سعی کنید طوری عمل کنید که سقف کوتاه به نظر بیاید. برای اﯾن منظور، رنگ سقف را تیره  و گرم تر از رنگ دﯾوارھا کنید. اگر احساس می کنید فضای اتاق خالی است، از کاغذ دﯾواری ھای طرح دار کمک بگیرید.

بلند جلوه دادن سقف:

خانه ھای مدرن که سقف کوتاھی دارند، معمولا با مشکلی خلاف مشکل بالا مواجه اند. در اﯾن مورد، بحث بر سر استفاده از رنگ سفید برای دورتر جلوه دادن سقف است.

رنگ سفید برای سقف رنگی غیرجذاب است؛ در اﯾن صورت کمی ماجراجوﯾی کنید. می توانید به جای سفید خالص، از رنگی که روشن تر از دﯾوار باشد برای سقف استفاده کنید تا سقف اتاق تان دورتر به نظر برسد.

حتی می توانید برای دستیابی به تاثیری که می خواھید، از طرح ھای مختلف استفاده کنید؛ نوارھای نقاشی شده عمودی از جنس پارچه که به دﯾوار می چسبند، ﯾا کاغذ دﯾواری ھاﯾی با راه ھای عمودی پھن و بارﯾک که ھم نماﯾی امروزی دارند، ھم ارتفاع دﯾوار را بیشتر نشان می دھند و در نتیجه سقف نشیمن بلندتر به نظر می آﯾد.

بزرگتر نشان دادن اتاق نشیمن:

خیلی از افراد گمان می کنند که فضای کافی ندارنذ.  اما در جریان این موضوع نیستند که می توان چشم را فرﯾب داد و از راه کم و زﯾاد کردن فاصله اسباب و اثاثیه اتاق کاری کنید که ھمه اتاق را بزرگتر از اندازه واقعی اش تصور کرد.  

وسایل کوچک برای خانه بخرید. مثلا کاناپه راحتی کوچک دو نفره، صندلی کوتاه، میز عسلی کوتاه، تا به این طریق فضای ظاھری اتاق زﯾاد اشغال نشود. با اﯾجاد ساﯾه روشن ھای رنگی، و تابلوھای عرﯾضی که به اتاق می آوﯾزﯾد، بر عرض اتاق تاکید کنید؛ برای نمونه، فرش ﯾا موکتی کاملا به اندازه اتاق تھیه کنید تا حرکت چشم را به گوشه ھا ھداﯾت کند. برای دکور از نور رنگی و طرح ھای کوچک روی دﯾوار استفاده کنید.

اگر اتاق نشیمن شما طوری است که دو اتاق با ھم تلفیق شده تا اتاق نشیمن را تشکیل بدهند، ممکن است اتاق تان ظاھر ﯾک تونل را پیدا کرده باشد، به خصوص اگر فقط دو پنجره در دو سر انتھایی اتاق نشیمن وجود داشته باشد. در چنین حالتی، برای عرﯾض نشان دادن اتاق باﯾد یک تصمیم اساسی بگیرید؛ به اﯾن ترتیب که در دو بخش انتھای اتاق رنگ ھای گرم به کار ببرﯾد، به وﯾژه برای پرده ھا، زﯾرا ھنگامی که پرده ھا بسته ھستند محیط اتاق را جمع و جور و گرم تر نشان می دھد. بهتر است با قرار دادن دو مبل راحتی رو به روی هم و استفاده از میزھای کوچک عسلی، تنگی محیط را را برطرف کرده و فضا را دنج و جذاب کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا