خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

کاربرد آینه و نقش آن در دکوراسیون داخلی

۱WC

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: یک خانه ایده آل و رویایی آرزوی هر فردی است. همه ما در هر شرایطی دغدقه یک خانه لوکس و زیبا را داریم. وقتی به مناطق اعیان نشین شهر می رویم، دیدن آپارتمان های زیبا و لاکچری ما را به وجد می آورد یا وقتی که صفحه مجلاتی که در رابطه با  دکوراسیون هستند را ورق می زنید آرزوی شما بیشتر می شود و حسرت این را خواهید خورد که چرا نباﯾد چنین خانه زﯾباﯾی داشته باشید؟

داشتن یک خانه لوکس ممکن است زیاد از ما دور نباشد! فقط کافی است جهت نگاه خود را نسبت به همه چیز درست کنیم و قدمهایی را برداریم. شاید از خود سوال کنید مگرر می شود بدون داشتن یک خانه بزرگ با وسایل گران قیمت یک خانه ایده آل داشت.

باید توجه کرد که مھم ترﯾن نکته ای که در زﯾبا  بودن ﯾک خانه کمک می کند و آن را به فضای زیبا تبدیل می کند داشتن وساﯾل گرانقیمت نیست. بلکه راز زﯾبایی در اﯾن است که خانه را با چه وسایلی بچینیم و ﯾا چه وساﯾلی را بخرﯾم که خانه مان را زﯾبا تر نشان دهد.

اﯾن مطلب به شما خواهد گفت که چگونه می توان با تغییر جای وساﯾل خانه ، آن را به محیطی زﯾبا تر و بھتر نشان دهید.

همان طور که می دانید ھمه ما حداقل روزی ﯾک بار در آﯾنه خود را بررسی می کنیم. و معمولا بدون نگاه کردن در آن از خانه خارج نمی شویم. ولی آیا تا به حال به نقش آینه در دکوراسیون منزل توجه ای داشته اید؟

آﯾنه در برخی از فضا ھای خانه مثل سروﯾس ھای بھداشتی و اتاق خواب، به عنوان ﯾکی از لوازم دکوری، کاربرد فراوانی دارد. ولی خیلی از افراد از این وسیله در فضاھایی از خانه برای تزئین استفاده می کنند.

به طور مثال آﯾنه ای را در قابی زﯾبا روی دﯾوار نصب می کنند و ﯾا آن را روی کمد یا پیشخوانی با هماهنگی خاصی می توان قرار داد.

ﯾکی دﯾگر از جاھایی که می توان از آﯾنه برای دکور بندی استفاده کرد، دﯾوار بالای شومینه است. جدا از این کاربردها، آﯾنه یکی از عناصر مناسبی است که در ساخت بسیاری از لوازم دکوری مدرن به کار می رود.

فراموش نکنیم که با نصب درست ﯾک آﯾنه می توان ھمزمان به چند ھدف دست ﯾافت.  نخست اﯾنکه آﯾنه به افزاﯾش نور محیط  کمک خواهد کرد. بنابراین در فضا ھایی که از نور کمی برخوردار است معمولا با نصب آﯾنه بزرگی روی دﯾوار مقابل می توان به افزاﯾش روشنایی اتاق کمک نمود.

دومین کارایی آﯾنه در فضا ھای کوچک است. آﯾنه ھا با منعکس کردن تصوﯾر فضای مقابل خود، اﯾن تصور را در ذھن اﯾجاد می کنند که دﯾواری که به آﯾنه اختصاص ﯾافته، ادامه ای از فضای خانه است. البته در نصب آﯾنه با ھدف بزرگ نمایی خانه باﯾد توجه نمود که ممکن است ﯾک اتاق به لحاظ عرض و ﯾا طول ابعاد کمی داشته باشد که برای ھرکدام محل نصب آﯾنه متفاوت خواھد بود. در واقع آﯾنه باید روی دﯾواری نصب شود که فضای مقابل آن کم باشد.

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *