WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.24 (1)

کاربردی ترین رنگها در دکوراسیون داخلی!

دکوراسیون داخلی رامسین: یکی از مهمترین فاکتورهایی که باعث موفقیت هر فرد یا سازمانی می شود و در نهایت به یک نتیجه مطلوب منجر می شود داشتن اطلاعات  کافی در آن زمینه است.

در این مطلب قصد داریم  در مورد دو هدف اصلی و مهم در طراحی دکوراسیون داخلی ارائه کنیم.

به طور معمول رنگ ھا در دو قالب اصلی در محیط  حضور دارند که عبارتند از:

پوشش ھای اصلی فضاھا شامل دﯾوار، کف، سقف و درھا

لوازم دکوراسیون شامل مبلمان، پرده ھا، فرش و غیره

اﯾن دو قالب نقش مهمی در  دکوراسیون داخلی و محیط ایفا می کنند.  برای مثال: پوشش ھای فضا از اھمیت زیادی برخوردار هستند. شاید بتوان گفت که این پوشش ها به گونه ای نقش پس زمینه را برای آن لوازم اجرا می کنند.

دﯾوارها به خاطر وسعت حضوری که در فضا دارند، جاﯾگاه وﯾژه ای خواهند داشت داشت.  میزان تأثیر گذاری آنها بر دﯾگر لوازم دکوراسیون بسیار چشمگیر است.

جدا از این موضوع تأثیر بر روی دﯾگر لوازم محیط، دﯾوارھا و انتخاب رنگشان در تغییر وسعت و نور فضا نیز بسیار مؤثر است.

یکی از کاربردی ترین رنگها در دکوراسیون داخلی رنگ سفید است. چرا که این رنگ حضوری مملو از آرامش دارد. و به تعبیر کارشناسان دکوراسیون سمبل خلوص، بی گناھی، پاکی، آرامش و صلح است.  زﯾرا رنگ سفید با ھمه رنگ ھا به راحتی ترکیب و ست می شود. به طور عامیانه می توان گفت که رنگ سفید با همه رنگ ها صمیمی است و خیلی آسان حل می شود.

از طرفی به کارگیری رنگ سفید به خاطر موارد دیگری چون روشن تر و بزرگتر جلوه دادن محیط است. بنابراﯾن برای فضاھای پوشش ھای اصلی، آن مکان را کوچک و کم نور انتخاب اﯾده آلی است.

از سوی دیگر رنگ سفید خالص با نور طبیعی به شدت سازگار است. در نتیجه با اضافه کردن نورھای زرد، قرمز و قھوه ای در کنار نور مصنوعی مانند ﯾا افزودن لوازمی به ﯾک و ﯾا چند رنگ ﯾاد شده در محیط فلورسنت و  فضا تغییر می کند.

یکی از کاربردهای دیگر این رنگ این است که می توانید برای بافت های طبیعی مانند چوب استفاده کرد و برای اﯾجاد تضادھای ظرﯾف و زﯾبا، تعدادی رنگ ھای دراماتیک نیز می توان به اﯾن ترکیب اضافه کرد.

در مورد رنگ های خنثی نیز باید گفت که این رنگها در دنیای دکوراسیون از اهمیت زیادی برخوردار است. چون بسیار کاربردی هستند. با توجه به اینکه اﯾن رنگ ھا نیز آرام بخش و ملاﯾم ھستند. با پوشش دﯾوار با ﯾکی از این رنگها می توان پس زمینه خوبی برای نصب تابلو، نوارھای چاپی و کاغذی، پرده ھا و به طور کلی دﯾوارکوبھا فراھم کرد.

فضای شلوغ احساس آرامش را به تحلیل می برد. به همین خاطر استفاده از چند نوع رنگ متفاوت با هم  می تواند فضا را از لحاظ بصری به هم بریزد.

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *