IMG-20200728-WA0011

کابرد ابزارها در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی رامسین: به طور معمول برای انجام هر اموری شرایط و تجهیزاتی لازم است و جزو ضروریات آن پروژه به حساب می آیند.

در رنگ آمیزی ساختمان نیز مانند ھر کار دﯾگری به لوازم و ابزارآلات مخصوص نیاز است و ممکن است این سوال پیش آید که کدام ﯾک از آنھا برای دستیابی به نتیجه بھتر مفیدتر خواهد بود و به طور کلی تفاوت میان ابزارھای رنگ آمیزی متعدد چیست برای نقاشی ساختمان از ابزارھای مختلفی شامل قلم مو، غلتک و پیستوله استفاده می کنند که در کشور ما کاربرد قلم مو از دیگر وسایل بیشتر است.

قلم موھای متنوع و مختلفی برای رنگ آمیزی سطوح مختلف وجود دارد که به لحاظ اندازه، فرم، ضخامت و جنس موھای آنھا وجود دارند، به همین خاطر عامل تعیین کننده انتخاب نوع قلم مو و مناسب ترﯾن آنھا به نوع رنگ تھیه شده و ھمچنین میزان وسعت سطح بستگی دارد. به اﯾن معنا که قلم موھای مورد استفاده برای رنگ پلاستیک برای رنگ روغن نمی توان به کار برد و ھمچنین از قلم موھای کوچک برای رنگ آمیزی سطوح وسیع نمی توان بهره گرفت

از جمله معاﯾب کاربرد قلم مو به مھارت مورد نیاز کاربر می توان اشاره کرد. در واقع برای به کارگیری قلم مو شخص می باﯾست از تبحر کافی بھره مند باشد زﯾرا در غیر اﯾن صورت با سطحی راه راه حاصل از رد قلم مو و ﯾا شره ھای رنگ مواجه می شود. مھمترﯾن مزﯾت آن اﯾن است که با توجه به تنوع موجود در تولید آن، پوشش اغلب سطوح حتی ناصاف و با برجستگی ھا و فرورفتگی ھای مختلف امکان پذﯾر است مگر آنکه محدودﯾت فضاﯾی فرورفتگی از مانور حرکتی قلم مو و دست جلوگیری کند که در چنین شراﯾطی اصراری بر به کارگیری قلم مو نبوده بلکه می باﯾست از ابزار دﯾگری استفاده کرد.

غلتک ابزار دﯾگری برای رنگ آمیزی است که مانند قلم مو در اندازه ھا و جنس ھای مختلف تولید می شود. غلتک شامل ﯾک استوانه پوشش دارو ھمچنین ﯾک دسته است که با کمی پیچ و خم به ھم متصل ھستند. برای آغشته کردن سطح پوشش غلتک که مانند قلم مو با توجه به نوع رنگ و کاربرد آن متفاوت است سینی مخصوصی در نظر گرفته شده است. اﯾن سینی دارای انتھاﯾی کاسه مانند و گود برای نگھداری رنگ بوده و ابتدای سطح آن نیز با برجستگی ھای کنگره ای پوشش ﯾافته است که نقش خروج رنگ ھای اضافی از غلتک را برعھده دارد.

به اﯾن معنا که پس از قرار دادن غلتک در داخل قسمت گودی انتھاﯾی سینی و آغشته کردن تمام سطح آن به رنگ، غلتک را چندﯾن بار بر روی کنگره ھا حرکت داده و اضافات رنگ آن را خارج سازﯾد.

از جمله مھمترﯾن مزاﯾای غلتک کاربرد آسان آن و عدم نیاز به مھارت خاص نقاشی حرفه ای است. ﯾعنی ھر فردی که کمی با رنگ و نقاشی آشناﯾی داشته باشد می تواند خودش دست به کار شود. علاوه بر آن سرعت عمل در رنگ آمیزی با غلتک بیشتر از قلم مو بوده و نتیجه ﯾکنواخت تری نیز حاصل می شود.

مھمترﯾن عیب آن اﯾن است که برای پوشش رنگی سطوح دﯾوارھا و سقف ﯾک فضا از غلتک به عنوان تنھا ابزار رنگ آمیزی نمی توان استفاده کرد بلکه برای تکمیل رنگ گوشه ھا، زواﯾا، محل برخورد دو سطح دﯾوار و سقف با ﯾکدﯾگر و قسمت ھای فرورفته و برجسته و غیره قلم موی مناسب مورد نیاز است.

ابزار دﯾگری که می توان برای رنگ آمیزی سطوح و لوازم دکوراسیون استفاده کرد پیستوله است. پیستوله از ﯾک مخزن و ﯾک لوله و در نھاﯾت سری مخصوص تشکیل شده است. اﯾن ابزار نسبت به قلم مو و غلتک از ابعاد بزرگ تری برخوردار است.

استفاده داشتن پیستوله در خانه آن ھم برای استفاده ھر چند سال ﯾک بار راﯾج نبوده و به فضاﯾی کافی برای نگھداری نیاز دارد. در ضمن استفاده از پیستوله به عنوان جاﯾگزﯾن بقیه ابزارھا اگرچه در ه موارد امکان ندارد ولی حتی اگر امکان پذﯾر باشد، به ھم صرفه نیست زﯾرا به ھنگام رنگ پاشی از به ھدر رفتن مقدار زﯾادی رنگ نمی توان جلوگیری کرد و از اﯾن جمله معاﯾب پیستوله است ولی با تمام اﯾن تفاسیر، برای رنگ آمیزی برخی از قسمت ھا و سطوح، تنھا ابزار کارا، پیستوله بوده و در ضمن سرعت عمل و ﯾکنواختی نتیجه کار نیز از جمله مزاﯾای مھم آن به شمار می آﯾد.

به طور مال برای رنگ کردن سقف ھای کاذب پرپیچ و خم که در معماری ھای امروزی رواج ﯾافته، پشت رادﯾاتورھا و قسمت ھاﯾی مانند اﯾنھا کاربرد ابزار دﯾگری به جز پیستوله به نتیجه دلخواه منجر نخواھد شد.

نکته مهم: پس از پاﯾان کار پروژه و حتی پس از اتمام ھر روز کاری نقاشی، ابزار مورد استفاده را با حلال مخصوص رنگ خوب شسته و در گوشه ای قرار دھید تا در معرض ھوا خشک شود. ھرگز قلم مو و ﯾا غلتک را آغشته به رنگ نگھداری نکنید.

چند عدد قوطی رنگ خالی و شیشه برای نگھداری باقی مانده رنگ ھای ساخته شده آماده کرده و پس از رﯾختن اضافات رنگ ھا در آن برچسبی حاوی فضای رنگ به کار رفته و تارﯾخ بر روی آنھا بچسبانید.

اگر می خواهید که پس از اتمام کار نقاشی مجبور به شستن سینی مخصوص نباشید قبل از استفاده سطح داخلی آن را با یک پلاستیک بپوشانید. و در پایان کار به راحتی می توانید آن را جدا کرده و دور بیندارزید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *