چیدمان و دیزاین دکوراسیون کتابخانه

دکوراسیون رامسین: با وجود اینکه خیلی از کارشناسان معتقد هستند که گیشه در حال جمع شدن است و با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و وجود منابع اطلاع رسانی متعدد ھمچون اﯾنترنت، مطبوعات، ماهواره و تلویزیون و … روزنامه و مجله چندان طرفداری ندارند، ولی هنوز ﯾکی از راﯾج ترﯾن راه ھای دستیابی به مطالب کامل علمی، ھنری، ادبی و … از طریق کتاب است.

در حقیقت کتاب فارغ از ارزش معنوی آن به نوعی می تواند در دیزاین و چیدمان خانه نیز تاثیر بگذارد. در جوامع توسعه یافته چیزی به اندازه کتاب قابل احترام نیست و در همه کشورهایی که سرانه مطالعه افراد آن جامعه زیاد است مشاهده می کنیم که نسبت به شعور و فرهنگ اجتماعی در سطح بسیار بالایی هستند.

نقش کتاب در توسعه علم، فرهنگ و ادب ک نقش بی بدیل است. هیچ جامعه ای به رستگاری نخواهد رسید مگر اینکه افراد آن اجتماع به کتاب اهمیت بدهند و به طور کلی جزء ﯾکی از ملزومات زندگی روزمره خود به حساب آورند.

البته موضوع خرید کتاب و هزینه گزافی که باید پرداخت شود مسئله ای نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت. شاید به همین خاطر است که بسیاری به جای خرید داشتن یک کتابخانه شخصی به کتابخانه های عمومی رای می آورند.

  جاﯾگاه کتابخانه های عمومی را برای دستیابی به اطلاعات جدﯾد و تحقیقات نمی توان نادﯾده گرفت ولی به بھانه برپاﯾی نماﯾشگاه بین المللی کتاب، لازم به ذکر است که لذت خرﯾد کتابی که برای مطالعه آن، محدودﯾت زمانی نداشته و می توان بارھا و بارھا به آن مراجعه کرد، از ارزش غیرقابل مقاﯾسه با امانت گرفتن از کتابخانه ھای عمومی برخوردار است. ھمچنین نیاز به در دسترس بودن برخی از کتاب ھا به خصوص کتاب ھای مرجع در خانه، از جمله مواردی ھستند که اقدام برای ترتیب دادن کتابخانه ای ھرچند کوچک را ضروری می سازند.

به همین خاطر با اختصاص گوشه ای از محیط خانه به ﯾک کتابخانه شخصی، کتاب ھای مورد نیازتان را ھمواره در دسترس داشته باشید.برای اﯾن منظور با توجه به شراﯾط و موقعیت محیط، اﯾن جاﯾگاه را ﯾا به صورت جداگانه در گوشه ای از خانه فراھم کرده ﯾا اﯾن نیاز را در کنار چندﯾن نیاز کاربردی و دکوراسیونی دﯾگر در ترکیبی چندمنظوره برآورده نماﯾید و ﯾا حتی با به کارگیری ابتکاراتی دکوراسیونی، مکانی را به اﯾن امر اختصاص دھید که به طور مفصل به ھر ﯾک از آنھا در ذﯾل خواھیم پرداخت:

در صورتی که در گوشه ای از اتاق خواب و ﯾا حتی اتاق نشیمن جای خالی و مناسب برای قرار دادن کتابخانه ای مجزا وجود دارد، با اندازه گیری دقیق آن مکان، کتابخانه ای متناسب به لحاظ ابعاد،

ترکیب ھای چندمنظوره: با توجه به معضل ھمیشگی کمبود فضای کافی در آپارتمان ھای امروزی ، برای پاسخگوﯾی به چندﯾن نیاز آن ھم به طور ھمزمان تنھا راھکار موجود، انتخاب ترکیبی چندمنظوره برای ھمه آنھاست. لذا در اﯾن شراﯾط نیز با توجه به مکان اختصاص ﯾافته برای اﯾن قبیل ترکیب ھا و ھمچنین نیازھای موجود در فضا، انتخاب مناسب را انجام دھید.

به عنوان مثال اگر برای اتاق خوابی که ھمزمان به اتاق کار خود و ﯾا فرزندتان اختصاص دار بر کتابخانه به دنبال میز تحرﯾر و ﯾا کار نیز ھستید، د علاوه ترکیبی را انتخاب کنید که ھم میز تحرﯾر ﯾا کار و ھم کتابخانه مناسبی را شامل شود.

در این میان پر استفاده ترین بخش کتابخانه، ترکیب ھای چند قسمتی طبقاتی است که علاوه بر اختصاص قسمتی مناسب، قرار دادن کتاب ھا تحت عنوان کتابخانه، قسمتی دﯾگر به لوازم صوتی و تصوﯾری و ﯾا حتی ممکن است بخشی به اﯾنگونه ترکیب ھا را در فضای اتاق نشیمن قرار می دھند. ً عنوان وﯾترﯾن به چیدن لوازم و خرده رﯾز ھای تزئینی تعلق گیرد که معمولا توصیه مھم ھنگام تھیه اﯾن قبیل ترکیب ھای چندتکه ای اﯾن است که در صورت امکان مدلی را انتخاب کنید که ھر ﯾک از قسمت ھای تشکیل دھنده آن، جداشدنی باشد.

در صورت لزوم امکان جداسازی آنھا و استفاده از ھرﯾک از قسمت ھا به تنھاﯾی و در فضاھای مختلف خانه وجود دارد که اﯾن موضوع به لحاظ کاربردی و ھمچنین تنوع دکوراسیونی حائز اھمیت بسیاری است.

در بیشترمنازل، فرورفتگی ھای متعددی که حاصل نواقص ساختاری و ﯾا نحوه نقشه کشی و قرارگیری ستون ھا است می توان استفاده بهینه داشت.  

برای این کار در ﯾکی از فرورفتگی ھای فضای خانه، با نصب طبقاتی از جنس چوب و … اﯾن فضای بدون استفاده را طبقه بندی کرده و آن را به کتابخانه ای جادار تبدﯾل نمایید.

حتی می توان با نصب ﯾک و ﯾا چند طبقه مستقل بر روی دﯾوار فضای اتاق خواب، اتاق نشیمن و ﯾا ھر مکان دﯾگری به راحتی طبقاتی برای قرار دادن برای کتاب ھا بر روی آنھا مھیا سازﯾد.

اﯾن روزھا انواع و اقسام کتاب ھا آشپزی و شیرﯾنی پزی به بازار آمده اند که برای دستر سی ھرچه بھتر آنھا، ترتیب دادن کتابخانه ای در آشپزخانه می تواند بسیار کارساز باشد. برای اﯾن منظور علاوه بر استفاده بھینه از فضای فرورفته در آشپزخانه، شما می توانید با ھمان ترکیب کابینت بندی، ﯾکی از کابینت ھای دﯾواری را به کتابخانه تبدﯾل کرده و کتاب ھای مربوطه را به اﯾن کتابخانه کابینتی منتقل کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا