خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چگونگی اجرای دکوراسیون سنتی!

ضش

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: در مورد دکوراسیون سنتی وقتی صحبتی به میان می آید، فضای شلوغی پر از دﯾوارکوب ھای قدﯾمی، گلیم ھا و چراغ  نفتی و ھزار خرد و رﯾز سنتی در ذهن ما مجسم می شود. اما آﯾا اﯾن فضای درھم از چیدمان سنتی اﯾرانی الھام گرفته است ﯾا از بازار شام تقلید کرده اند؟

اگر دقت کرده باشید در چیدمان سنتی قاجار که عصر نزدﯾکتری به ما دارد،  اکثر از روکش قرمز تیره لاکی استفاده می کند. صندلی ھای چوبی با رنگ سبز باز و روکش ھای لاکی، صندوقچه ھای سبز روشن با نقاشی گل مرغ و مخده بالش ھای بزرگ برای لم دادن« از مخمل قرمز خصوصیات اﯾن معماری را نشان می دھد، کف پوش قالی کاشان و کاشمر با اﯾن دکور ھماھنگ ھستند.

از چه سبک و ماده ای استفاده می کنیم؟

به طور مثال میزھای گران قیمت خاتم کاری با فرش ھای کرم قھوه ای ـ شتری و طرح منظم بته جقه ھماھنگ می شود و منبت با قالی ھای کاشان رنگین تناسب دارند.

فضاهای تارﯾخی مانند کاخ صاحبقرانیه تھران، بروجردی ھای کاشان و زﯾنت الملک «نارنجستان« شیراز ھنوز حال ھوای تازه و خوش گذشته را دارند، با دقت در اﯾن مکان ھا فکر شما متمرکز می شود. پس فضاسازی را فراموش نکنید.

وسایل سنتی نخرﯾد. حتی در فضای سنتی ھم فکر ما احتیاج به نفس کشیدن دارد، شمعدان و اتو و کشکول و شمشیر معرق و… جز شلوغی و ھزﯾنه اضافه برای شما در برخواهد داشت.

 آب نمایی به ﯾاد حوض خانه ھای قدﯾمی زیبایی خاصی به فضای خانه می دهد. یا چیدن مخده ھای بزرگ با رنگ ھای سنگین و قل قل سماور، از ھر چه فکر کنید سنتی تر است. چای را از سماور زﯾبا روی ﯾک مخده مخمل بزرگ بنوشید.

پرده ھای کلفت سبز با بته جقه ھای قرمز، مخمل زرشکی با شرابه طلاﯾی و پرده ھای سرمه دوزی دستی برای محیط سنتی شما مناسب است.

انتخاب دقیق اجزای کوچک تر!

رومیزی ھا را با پرده و مبل ھماھنگ کنید و سماور و لاله ھا را جای مناسبی قرار دھید. حتی در دکور سنتی کاربرد و قابل استفاده بودن این موضوع اهمیت دارد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *