خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چگونه یک خانه دلنشین داشته باشیم؟

النئ

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: اتاق نشیمن پر رفت و آمد ترﯾن مکان هر خانه ای است، به همین خاطر باید در طراحی دکوراسیون آن توجه ویژه ای داشته باشیم.  این فضا می بایست محیطی گرم و دوستانه و در عین حال زﯾبا و دلنشین باشد.

 با به کار بردن اندکی ذوق و سلیقه واستفاده از چند مجسمه، گلدان و… می توان از اتاق نشیمن محیطی دلپذﯾر و زﯾبا ساخت. برای تزﯾین اتاق نشیمن  راه ھای مختلفی وجود دارد که چند نمونه از آن را ذکر می کنیم: محل لوازم موجود در اتاق نشیمن را تغییر دھید.

مثلا می  توانید نقطه ای را به عنوان مرکز در نظر بگیرﯾد و  مبل ھا را مقابل آن بچینید (مثل شومینه ﯾا تلوﯾزﯾون) ھمچنین می توانید به جای اﯾنکه کاناپه را به دﯾوار بچسبانید آن  را با کمی فاصله از دﯾوار قرار دھید و پشت آن آباژوری زﯾبا با گلدانی گل قرار دھید. سعی کنید در اتاق نشیمن خود از رنــگ ھــای مــلاﯾــم اســتفـاده کـنید.

تاثیر رنگ ھا در روحیه افراد!

با توجه به رنگ ھای استفاده شده، اتاق نشیمن مــی تــوانــد دلـپـذﯾـر ﯾـا آزاردھـنـده  باشد. بنابراﯾن  انتخاب رنگ ھای ملاﯾم و مناسب برای دﯾوارھا، مھم ترﯾن اصل برای طراحی اتاق نشیمن را به انجام  رسانده اﯾد. شما دوست دارﯾد اتاق نشیمن تان فضاﯾی گرم و دوستانه باشد که باﯾد گفت ﯾکی از رنگ ھاﯾی که  اﯾن خصوصیات را دارد، رنگ سبز است. با استفاده از ساﯾه ھای مختلف رنگ سبز می توان اتاق نشیمنی زﯾبا و دلپذﯾر ساخت. 

استفاده از آﯾنه برای بزرگ تر به نظر رسیدن فضا بسیار مناسب است. با نصب آﯾنه بزرگ بر روی دﯾوار  می توانید تا حد زﯾادی فضا را بزرگ تر جلوه دھید البته باﯾد دقت کنید که سمت مقابل آﯾنه شلوغ نباشد. برای تزﯾین اتاق نشیمن می توانید از وساﯾل کوچک و زﯾبا استفاده کنید، مثلا در کنار کاناپه، میز گرد کوتاھی  قراردھید و روی آن چند تا گلدان گل بگذارﯾد تا فضا نشاط انگیز شود. “رابرت فراست” شاعر آمرﯾکاﯾی معتقد است: «خانه ھمان جاﯾی است که وقتی قرار است به آن برگردﯾم، ھمه  اجزاﯾش آدم را به سمت خودش می کشد.  سوﯾه ھای معنوی را اگر کنار بگذارﯾم،  زیر قدم قطعا ﯾکی از اﯾن اجزایی که آدم  را به سمت خانه اش می کشد، سلیقه ای است که در چیدمان اجزای خانه به کار رفته است. برداشتن به  شما کمک می کند تا به ﯾک دکوراسیون مطلوب و در عین حال شخصی دست پیدا کنید»

از نصب تابلوھای کوچک روی دﯾوار ھای بزرگ اجتناب کنید. با اﯾن کار ھم از ارزش اثر ھنری کم می شود  و ھم دﯾوار خانه کوچک به نظر می رسد. تابلوھای ھنری باﯾد دو سوم پھنای دﯾوار را پوشش دھند تا بشود آنھا  را ﯾک عنصر دکوراتیو به حساب آورد.

 اگر می خواھید دﯾوارھای اتاق تان مرتفع به نظر بیاﯾد، از چندﯾن تابلوی عمودی در کنار ھم استفاده کنید. اگر  دوست دارﯾد دﯾوارھای اتاق تان پھن و طولانی به نظر بیاﯾد ، چندﯾن تابلوی افقی را در کنار ھم قرار دھید. از علاقه تان به رنگ مورد نظر مطمئن شوﯾد.

قبل از انجام رنگ آمیزی نھایی، در جای کوچکی امتحان کنید و زمانی که از شدت روشنی، تیرگی و ﯾا درخشندگی آن اطمینان حاصل کردﯾد آن را  برای کل دﯾوارھا به کار ببرﯾد.  بھتر است امتحان رنگ را در زﯾر ھمان نوری انجام دھید که بیشترﯾن زمان را با آن سپری می کنید.

نورھا می توانند روی رنگ ها تاثیر بگذارند. به طور مثال نورھای زرد مقداری گرما و زرد به رنگ اضافه  می کنند. در مقابل، نورھای سفید، باعث اضافه شدن کمی رنگ آبی به دﯾگر رنگ ھا می شوند.

 استفاده از تابلوھای نقاشی به ھماھنگی و زﯾباﯾی خانه بسیار کمک می کند، ولی به ھنگام نصب اﯾن تابلوھا باﯾد در نظر داشته باشید که در ارتفاعی بالاتر و ﯾا پاﯾین تر از حد تعرﯾف شده قرار نگیرند. حد تعرﯾف شده نصب  تابلوھا در حقیقت ھمان میانگین قد افراد بزرگسال خانواده است .

اگر می خواھید اتاق ھا بزرگ تر از حد واقعی به نظر برسند، از رنگ روشن بهره بگیرید.  بالعکس اگر فضای وسیعی در اختیار دارﯾد و می خواھید که کوچک تر به نظر برسد ، از رنگ ھای تیره استفاده کنید. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *