چگونه یک خانه دلنشین داشته باشیم؟

دکوراسیون رامسین: اتاق نشیمن پر رفت و آمد ترﯾن مکان هر خانه ای است، به همین خاطر باید در طراحی دکوراسیون آن توجه ویژه ای داشته باشیم.  این فضا می بایست محيطی گرم و دوستانه و در عين حال زﯾبا و دلنشین باشد.

 با به کار بردن اندکی ذوق و سليقه واستفاده از چند مجسمه، گلدان و… می توان از اتاق نشيمن محيطی دلپذﯾر و زﯾبا ساخت. برای تزﯾين اتاق نشيمن  راه ھای مختلفی وجود دارد که چند نمونه از آن را ذکر می کنيم: محل لوازم موجود در اتاق نشيمن را تغيير دھيد.

مثلا می  توانيد نقطه ای را به عنوان مرکز در نظر بگيرﯾد و  مبل ھا را مقابل آن بچينيد (مثل شومينه ﯾا تلوﯾزﯾون) ھمچنين می توانيد به جای اﯾنکه کاناپه را به دﯾوار بچسبانيد آن  را با کمی فاصله از دﯾوار قرار دھيد و پشت آن آباژوری زﯾبا با گلدانی گل قرار دھيد. سعی کنيد در اتاق نشيمن خود از رنــگ ھــای مــلاﯾــم اســتفـاده کـنيد.

تاثیر رنگ ھا در روحيه افراد!

با توجه به رنگ ھای استفاده شده، اتاق نشيمن مــی تــوانــد دلـپـذﯾـر ﯾـا آزاردھـنـده  باشد. بنابراﯾن  انتخاب رنگ ھای ملاﯾم و مناسب برای دﯾوارھا، مھم ترﯾن اصل برای طراحی اتاق نشيمن را به انجام  رسانده اﯾد. شما دوست دارﯾد اتاق نشيمن تان فضاﯾی گرم و دوستانه باشد که باﯾد گفت ﯾکی از رنگ ھاﯾی که  اﯾن خصوصيات را دارد، رنگ سبز است. با استفاده از ساﯾه ھای مختلف رنگ سبز می توان اتاق نشيمنی زﯾبا و دلپذﯾر ساخت. 

استفاده از آﯾنه برای بزرگ تر به نظر رسيدن فضا بسيار مناسب است. با نصب آﯾنه بزرگ بر روی دﯾوار  می توانيد تا حد زﯾادی فضا را بزرگ تر جلوه دھيد البته باﯾد دقت کنيد که سمت مقابل آﯾنه شلوغ نباشد. برای تزﯾين اتاق نشيمن می توانيد از وساﯾل کوچک و زﯾبا استفاده کنيد، مثلا در کنار کاناپه، ميز گرد کوتاھی  قراردھيد و روی آن چند تا گلدان گل بگذارﯾد تا فضا نشاط انگيز شود. “رابرت فراست” شاعر آمرﯾکاﯾی معتقد است: «خانه ھمان جاﯾی است که وقتی قرار است به آن برگردﯾم، ھمه  اجزاﯾش آدم را به سمت خودش می کشد.  سوﯾه ھای معنوی را اگر کنار بگذارﯾم،  زیر قدم قطعا ﯾکی از اﯾن اجزایی که آدم  را به سمت خانه اش می کشد، سليقه ای است که در چيدمان اجزای خانه به کار رفته است. برداشتن به  شما کمک می کند تا به ﯾک دکوراسيون مطلوب و در عين حال شخصی دست پيدا کنید»

از نصب تابلوھای کوچک روی دﯾوار ھای بزرگ اجتناب کنيد. با اﯾن کار ھم از ارزش اثر ھنری کم می شود  و ھم دﯾوار خانه کوچک به نظر می رسد. تابلوھای ھنری باﯾد دو سوم پھنای دﯾوار را پوشش دھند تا بشود آنھا  را ﯾک عنصر دکوراتيو به حساب آورد.

 اگر می خواھيد دﯾوارھای اتاق تان مرتفع به نظر بياﯾد، از چندﯾن تابلوی عمودی در کنار ھم استفاده کنيد. اگر  دوست دارﯾد دﯾوارھای اتاق تان پھن و طولانی به نظر بياﯾد ، چندﯾن تابلوی افقی را در کنار ھم قرار دھيد. از علاقه تان به رنگ مورد نظر مطمئن شوﯾد.

قبل از انجام رنگ آميزی نھایی، در جای کوچکی امتحان کنيد و زمانی که از شدت روشنی، تيرگی و ﯾا درخشندگی آن اطمينان حاصل کردﯾد آن را  برای کل دﯾوارھا به کار ببرﯾد.  بھتر است امتحان رنگ را در زﯾر ھمان نوری انجام دھيد که بيشترﯾن زمان را با آن سپری می کنيد.

نورھا می توانند روی رنگ ها تاثیر بگذارند. به طور مثال نورھای زرد مقداری گرما و زرد به رنگ اضافه  می کنند. در مقابل، نورھای سفيد، باعث اضافه شدن کمی رنگ آبی به دﯾگر رنگ ھا می شوند.

 استفاده از تابلوھای نقاشی به ھماھنگی و زﯾباﯾی خانه بسيار کمک می کند، ولی به ھنگام نصب اﯾن تابلوھا باﯾد در نظر داشته باشيد که در ارتفاعی بالاتر و ﯾا پاﯾين تر از حد تعرﯾف شده قرار نگيرند. حد تعرﯾف شده نصب  تابلوھا در حقيقت ھمان ميانگين قد افراد بزرگسال خانواده است .

اگر می خواھيد اتاق ھا بزرگ تر از حد واقعی به نظر برسند، از رنگ روشن بهره بگیرید.  بالعکس اگر فضای وسيعی در اختيار دارﯾد و می خواھيد که کوچک تر به نظر برسد ، از رنگ ھای تيره استفاده کنید. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.