چگونه یک آشـپـزخـانه زيـبـا داشته باشیم؟

دکوراسیون رامسین: حتما متوجه این موضوع شده اید که طرز ساخت ابعاد  آشپزخانه و لوازم آن به صورت قابل ملاحظه ای در حال تغيير و تحول است. معمولا در ﯾک آشپزخانه امروزی که طبق معیارهای مهندسی ساخته شده است، تمام وساﯾل طوری چيده می شوند  که غيرقابل تغيير بوده و دارای سطوح کاری و ذخيره مواد می باشند.

مواد مورد استفاده در چنین آشپزخانه ای، از جنس چوب ـ تخته چند لا ـ نئوپان و پلاستيک است. و البته برخی نیز روی سطوح چوبی رو باز را با پوششی از لاک چوب ﯾا روکشی از پلاستيک می پوشانند.

همچنین قفسه ھای آشپزخانه به صورت چوبی ﯾا تخته ای با روکش پلاستيکی ھستند و استفاده از قفسه ھای فلزی برای قرار دادن قابلمه و ماھی تابه بھتر است. اگر فضای آشپزخانه کوچک است از درھای کشویی ﯾا تاشو بهره بگیرید. زﯾرا اﯾن درھا در ھنگام باز شدن فضای چندانی را اشغال نمی کنند .

معمولا کابينت ھای دﯾواری عمق کمی دارند به همین خاطر از سطوح کاری زﯾر آنھا می توان بدون ھيچ مشکلی استفاد ه کرد . با گذاشتن ظروف چينی د اخل اﯾن کابينت ھا فرد می تواند  بدون خم شدن، آنھا را بردارد  و به آنھا دسترسی داشته باشد . کمد بلند  برای نگھداری مواد  پاک کنند ه و…مناسب ھستند .

تخته ھای آبگيری و سينک ھای ظرفشوﯾی می بایست  متناسب با داخل کابينت ھای طبقه دار باشند ، چون داخل اﯾن کابينت ھا می توان ﯾک سطل زباله، ماشين ظرفشوﯾی و چيزھای مصرفی د ﯾگر را جای د اد . وجود  دستگاه مکش ھوا د ر بالای اجاق الزامی  است. ھودھای مکنده برای اﯾن کار بسيار مناسب ھستند. فقط فراموش نکنید سيستم ھای مکنده، باﯾد  حفره ای رو به بيرون تعبيه داشته باشند.

به ابعاد  کابينت ھا و لوازم د اخل آنھا در هنگام طراحی و نقشه کشی توجه کنید . اجاق ھای گازی و برقی مدرن باﯾد  طوری طراحی شوند که متناسب با لوازم دﯾگ بوده و در مجموع باعث سھولت روند  کار در آشپزخانه شوند .

د ر چنين محيطی باﯾد  از پرﯾز به حد  کافی استفاده کرد . و برای ھر منطقه کاری و آماده سازی مواد غذایی ﯾک جفت پرﯾز کافی است.

در آشپزخانه استفاده از سينک ھای ظرفشویی دو لنگه مناسب تر است، چون از ﯾک طرف آن برای آبکشی ظروف و از طرف دﯾگر برای قرار دادن ظروف کثيف استفاده می شود . ماشين ظرفشویی باﯾد  در طرف راست ﯾا چپ سينک قرار گيرد .

اگر فضای آشپزخانه بسيار کوچک باشد، ساخت آشپزخانه فشرده راه حل مشکل است. چون چنين آشپرخانه ھاﯾی نياز به فضاﯾی کم  دارند.

هر آشپزخانه ای ﯾک محل کار در د اخل خانه است و اتاقی است که کد بانوی خانه بيشتر اوقات خود  را در آن سپری می کند بنابراﯾن طراحی آن باﯾد در نھاﯾت دقت انجام شود .همچنین آشپزخانه می تواند محل مناسبی برای صرف غذای خانواده باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.