خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چگونه یک آشـپـزخـانه زیـبـا داشته باشیم؟

بسثیب

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: حتما متوجه این موضوع شده اید که طرز ساخت ابعاد  آشپزخانه و لوازم آن به صورت قابل ملاحظه ای در حال تغییر و تحول است. معمولا در ﯾک آشپزخانه امروزی که طبق معیارهای مهندسی ساخته شده است، تمام وساﯾل طوری چیده می شوند  که غیرقابل تغییر بوده و دارای سطوح کاری و ذخیره مواد می باشند.

مواد مورد استفاده در چنین آشپزخانه ای، از جنس چوب ـ تخته چند لا ـ نئوپان و پلاستیک است. و البته برخی نیز روی سطوح چوبی رو باز را با پوششی از لاک چوب ﯾا روکشی از پلاستیک می پوشانند.

همچنین قفسه ھای آشپزخانه به صورت چوبی ﯾا تخته ای با روکش پلاستیکی ھستند و استفاده از قفسه ھای فلزی برای قرار دادن قابلمه و ماھی تابه بھتر است. اگر فضای آشپزخانه کوچک است از درھای کشویی ﯾا تاشو بهره بگیرید. زﯾرا اﯾن درھا در ھنگام باز شدن فضای چندانی را اشغال نمی کنند .

معمولا کابینت ھای دﯾواری عمق کمی دارند به همین خاطر از سطوح کاری زﯾر آنھا می توان بدون ھیچ مشکلی استفاد ه کرد . با گذاشتن ظروف چینی د اخل اﯾن کابینت ھا فرد می تواند  بدون خم شدن، آنھا را بردارد  و به آنھا دسترسی داشته باشد . کمد بلند  برای نگھداری مواد  پاک کنند ه و…مناسب ھستند .

تخته ھای آبگیری و سینک ھای ظرفشوﯾی می بایست  متناسب با داخل کابینت ھای طبقه دار باشند ، چون داخل اﯾن کابینت ھا می توان ﯾک سطل زباله، ماشین ظرفشوﯾی و چیزھای مصرفی د ﯾگر را جای د اد . وجود  دستگاه مکش ھوا د ر بالای اجاق الزامی  است. ھودھای مکنده برای اﯾن کار بسیار مناسب ھستند. فقط فراموش نکنید سیستم ھای مکنده، باﯾد  حفره ای رو به بیرون تعبیه داشته باشند.

به ابعاد  کابینت ھا و لوازم د اخل آنھا در هنگام طراحی و نقشه کشی توجه کنید . اجاق ھای گازی و برقی مدرن باﯾد  طوری طراحی شوند که متناسب با لوازم دﯾگ بوده و در مجموع باعث سھولت روند  کار در آشپزخانه شوند .

د ر چنین محیطی باﯾد  از پرﯾز به حد  کافی استفاده کرد . و برای ھر منطقه کاری و آماده سازی مواد غذایی ﯾک جفت پرﯾز کافی است.

در آشپزخانه استفاده از سینک ھای ظرفشویی دو لنگه مناسب تر است، چون از ﯾک طرف آن برای آبکشی ظروف و از طرف دﯾگر برای قرار دادن ظروف کثیف استفاده می شود . ماشین ظرفشویی باﯾد  در طرف راست ﯾا چپ سینک قرار گیرد .

اگر فضای آشپزخانه بسیار کوچک باشد، ساخت آشپزخانه فشرده راه حل مشکل است. چون چنین آشپرخانه ھاﯾی نیاز به فضاﯾی کم  دارند.

هر آشپزخانه ای ﯾک محل کار در د اخل خانه است و اتاقی است که کد بانوی خانه بیشتر اوقات خود  را در آن سپری می کند بنابراﯾن طراحی آن باﯾد در نھاﯾت دقت انجام شود .همچنین آشپزخانه می تواند محل مناسبی برای صرف غذای خانواده باشد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *