WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (3)

چگونه چیدمانی متفاوت داشته باشیم!

طراحی دکوراسیون رامسین: شاید توجه کرده اید که فضای داخلی خانه و نحوه چیدمان اسباب و اثاثیه منزل ارتباط زیادی با انرژی دارد که ما از بدو ورود به آن خانه حس می کنیم.

طراحان داخلی معتقد هستند ﯾکی از اصلی ترین عواملی که موجب آشفتگی حال افراد بعد از ﯾک روز کاری می شود، حضور در فضاﯾی است که ھیچ گونه ھماھنگی در نوع چیدمان و رنگ آمیزی آن وجود ندارد!

گرچه به نظر ساده می آﯾد ولی تناسب بین رنگ دﯾوارھا با پرده و مبلمان و نیز نحوه دکوراسیون تاثیر فوق العاده ای در شاد و سرزنده کردن آدم ھا دارد. مشکل اصلی بیشتر خانه ھا ﯾکنواختی است. در اغلب خانه ھا نقطه تمرکز محل قرار گرفتن تلوﯾزﯾون است که چون معمولا در ﯾک کنج خلوت قرار می گیرد، افراد را از توجه و لذت بردن از ساﯾر فضا محروم می کند.

ابتدا برای از بین بردن ﯾکنواختی مرکز توجه خانواده را تغییر دھید. مبل ھا را به جای اﯾنکه به دﯾوار تکیه دھید کمی به ھم نزدﯾک کنید و ﯾک قطعه فرش ﯾا گلیم به صورت قطری پھن کنید، با اﯾن کار تمام توجه را از تلوﯾزﯾون برداشته اﯾد. فراموش نکنید ﯾکی از مواردی که باعث می شود افراد خانواده از ھم فاصله بگی ند و به اتاق ھای خودشان پناه ببرند، نبود فضای گرم و ر صمیمی برای گفت وگو است. البته اﯾن بدان معنا نیست که تلوﯾزﯾون را به طور کل از اتاق نشیمن حذف کنید. تلوﯾزﯾون را به جای قرار دادن در کنج به مرکز دﯾوار بیاورﯾد به گونه ای که در فاصله میانی دو کاناپه قرار گیرد.

حتی می توانید در انتھای اتاق دو طبقه چوبی نصب کنید و از آن به عنوان میز تلوﯾزﯾون کتابخانه و حتی قراردادن اشیای زﯾنتی استفاده کنید. قرار دادن گیاه در بین کاناپه و قفسه ھا نیز کمک بزرگی به تغییر روحیه افراد می کند.تغییر دﯾگری که برای رھاﯾی از ﯾکنواختی پیشنھاد می شود تغییر چیدمان آشپزخانه است. میز ناھارخوری را از آشپزخانه بیرون آورﯾد و در فاصله بین اپن و محل قرارگیری مبلمان قرار دھید. با اﯾن کار محل اجتماع خانواده در زمان صرف شام را از فضای سرد و ﯾکنواخت آشپزخانه دور می کنید. گذاشتن آباژور بلند در فاصله بین اپن و میز ناھارخوری در کنج دﯾوار نیز تاثیر بسزاﯾی در دلپذﯾرکردن فضای خانه از لحاظ نورپردازی خواھد داشت.

از عناصر رنگ غافل نشوید!

رنگ می تواند در فضا چیزی شبیه معجزه انجام دهد. جادوﯾی است که می تواند اتاق را از محیطی سرد و کسل کننده به فضاﯾی گرم و صمیمی متحول سازد. اولین عنصری که در بدو ورود به خانه چشم را خیره می کند، رنگ است. استفاده از رنگ ھای روشن مثل سبز، آبی و صورتی برای پرده، رومبلی، کوسن و حتی دﯾوارھا می تواند شادابی و سرزندگی مضاعف در انسان اﯾجاد کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *