خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چگونه پنجره خانه را چشم نواز کنیم!

_MG_9474

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: پرده زیبایی خاصی به هر خانه ای می دهد و می توان گفت یکی از مھمترﯾن بخش ھای دکوراسیون منزل است. انتخاب صحیح نوع پارچه، طرح و رنگ پرده ھا از اھمیت فراوانی برخوردار است. ﯾک پرده مناسب می تواند تأثیر زﯾادی بر زﯾبایی هر خانه ای داشته باشد.

پیش از انتخاب نوع پرده می بایست کاربرد آن را مشخص کرد. برخی از پرده ھا فقط جنبه تزئینی دارند و بعضی دﯾگر برای کم کردن شدت تابش نور خورشید ﯾا جلوگیری از نفوذ ھوای بیرون از درزھای پنجره به کار می روند. معمولا پرده ضخیم برای پنجره ای که نمی خواهید از بیرون دﯾد داشته باشند استفاده می شود.

به طور کلی پوشش ھای پنجره دو دسته هستند. یک دسته کرکره ھا ھستند که طرح و انواع مختلفی از آنها در بازار موجود است. کاربرد اصلی کرکره تنظیم میزان نور تابیده شده به درون اتاق است. نوع دﯾگری از پرده ھای کرکره ای طوری ساخته شده است که به سمت بالا جمع می شوند.

این نوع پرده بیشتر برای اتاق خواب مناسب است معمولا پرده ها نوع دﯾگری از پوشش ھای پنجره، پارچه ای ھستند که با انواع گوشواره می توان آنها را تزئین کرد. بسیاری از افراد از پارچه ھاﯾی بسیار روشن و طرح ھای ساده برای پرده ھا خود استفاده می کنند. استفاده از رنگ ھای تند و طرح ھای شلوغ به پنجره ھا می تواند زﯾباﯾی و جذابیت خاص ببخشد.

اهمیت این موضوع تا جایی است که هر فردی بعد از ورود به مکانی، به طور غیر ارادی چشمش به سمت پنجره ھا معطوف می شود.

 اگر مدل پرده منزل به گونه ای است که باﯾد از دونوع پارچه استفاده کنید، بھتر است از رنگ ھای متضاد کمک بگیرید. از طرفی اگر قاب پنجره ها عرض کمی دارد می توان مشکل آن را با پرده مناسب اصلاح کنید. به همین خاطر باﯾد از دولاﯾه انتخاب  پرده استفاده نمایید.

پرده زﯾر را از جنس نازک و به اندازه پنجره انتخاب کرده و پرده روی را را به گونه ای نصب کنید که در کناره ھای پنجره جمع شود ولی با انتخاب رﯾل بزرگتر از اندازه پنجره، پرده ای در روی افتاده است را روی دﯾوارھای کناره پنجره جمع کنید. به اﯾن صورت نه تنھا ھیچ قسمت از پنجره با پرده رویی مخفی نمی شود، پنجره  نیزعرﯾض تر به چشم می آﯾد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *