چگونه لوستر منزل خود را انتخاب کنیم؟

دکوراسیون رامسین: اگر تصمیم دارﯾد لوستری مناسب با فضای خانه تھيه کنيد پیشنهاد می کنیم پيش از ھر اقدامی به موارد توجه کنید؟

هماهنگی وسعت فضای خانه و انتخاب لوستر

ھر خانه ای بسته به فضا، نیاز به نور دارد. آوﯾختن لوستر و در نتيجه لامپ ھای زﯾاد نه تنھا ضرورتی ندارد بلکه مازاد است. به همین خاطر در خیلی موارد مجبور هستید لامپ برخی از شاخه ھا را خاموش کنيد.

 مساحت سقف در انتخاب لوستر

در اکثر خانه ها و در کل معماری امروزی وسعت کف و سقف ﯾک فضا ﯾکسان است ولی چون سقف ھای کاذب در حاشيه سقف اصلی بسيار رایج شده است، در واقع مقداری از مساحت اصلی کاسته شده و در نتيجه ھنگام خرﯾد لوستر می باﯾست ھمان ميزان باقی مانده را به عنوان اندازه موجود ملاک قرار دھيد.

نورهای ثانویه موجود در خانه

ممکن است علاوه بر لوستر دارای منابع نورزای دﯾگری ھمچون آباژور، چراغ ھای دﯾوارکوب و در معماری امروزی ھالوژن ھای واقع در سقف ھای کاذب ﯾا اصلی ھستند که آنھا نيز نقش نورپردازی محيط را برعھده دارند لذا در چنين شراﯾطی پيش از ھرگونه اقدام جھت انتخاب لوستر و احياناً دﯾوارکوب ھای آن بقيه منابع نورزای موجود و ﯾا حتی الامکان کاربر نورزای دﯾگر را در نظر بگيرﯾد. لازم به ذکر است ھرچه د مناب در فضا از منابع نورزای متعددی استفاده شود، ھم زﯾباتر خواھد بود و ھم کاربردھای گوناگونی را می توان از آن فضا درﯾافت کرد به شرط آنکه انتخابی مناسب و صحيح انجام پذﯾرد.

نکته: در منازلی که بر روی سقف ھای کاذب حاشيه و حتی بر روی سقف کاذب ميان سقف اصلی، چراغ ھای ھالوژن و ﯾا مانند آن تعبيه گردیده، لوستر تنھا جنبه زﯾباﯾی دارد و بيش از ميزان نوردھی به موارد ظاھری آن از جمله ابعاد، مدل، فرم و غيره نيز توجه کنيد.

امروزه ساخت فرم ھا و شکل ھای ھندسی در قالب سقف کاذب در ميان سقف اصلی به ھمراه تعداد زﯾادی چراغ ھای ھالوژن بر روی آنھا بسيار راﯾج شده است. غافل از آنکه اﯾن قبيل سقف ھا ھم باعث شلوغ شدن فضا شده و ھم ارتفاع ظاھری سقف اصلی را کاھش می دھد. حال در نظر بگيرﯾد اگر در ميان اﯾن سفينه ھای گچی لوستری با ابعاد بزرگ و چندشاخه نيز آوﯾخته شود، چه نتيجه ای حاصل خواھد شد. برای چنين موقعيتی لوسترھای ظرﯾف سقفی بھترﯾن انتخاب محسوب می شوند.

ارتفاع سقف را در انتخاب لوستر در نظر بگیرید

ارتفاع سقف ﯾکی دیگر از عوامل تعیین کننده در انتخاب لوستر است. ھنگامی که سقف محيط مورد نظر شما از حد معمول  به خصوص از نوع آوﯾز کرﯾستال دار استفاده کنيد. لوسترھای آوﯾز امکان برخورد سر افراد با آن به ھنگام رفت و آمد وجود دارد مگر آنکه محل آوﯾختن لوستر به گونه ای باشد که ﯾا در بالای ميز پذﯾراﯾی و ﯾا ناھارخوری قرار گيرد ولی به طور کلی در شراﯾط عادی برای سقف ھای کوتاه بھترﯾن انتخاب لوسترھای به اصطلاح سقفی است.

ابعاد لوستر در انتخاب آن

به غیراز نورپردازی، تعداد شاخه ھا و ميزان وات لامپ ھای مورد استفاده در لوستر، حفظ تناسب ابعاد آن با فضا نيز از جمله ضرورﯾات است بنابراﯾن برای فضای کم وسعت، لوستری انتخاب نکنيد که اگر چه کم شاخه است ولی از ابعاد بزرگی برخوردار باشد زﯾرا فضاﯾی نازﯾبا را اﯾجاد می کند.

نحوه نورپردازی لوستر خانه

 نورپردازی توسط لوستر به طور کلی چه آوﯾز و چه سقفی با توجه به طرز قرارگرفتن شاخه ھا و در نتيجه لامپ، به سه فرم اصلی سربالا، سر پاﯾين و خوابيده تقسيم می شوند. در مدل سربالا، نور به طرف بالا انتشار ﯾافته و در نتيجه سقف ھم روشن می شود ولی در مدل سر پاﯾين از آنجا که شاخه ھا و در نتيجه لامپ ھا، به سمت پاﯾين قرار دارند نور حاصل در بخش پاﯾانی اتاق بيشتر بوده و سقف تارﯾک تر خواھد اﯾن فرم در قالب لوسترھای غيرآوﯾز و به اصطلاح سقفی وجود ً بود و در مدل سوم شاخه ھا به موازات سقف و به صورت خوابيده بوده و معمولا دارند. نورپردازی در اﯾن نوع لوستر ابتدا به طرفين ﯾعنی دﯾوارھا صورت می گيرد.

سبک و مدل لوستر را چطور انتخاب کنیم

ھمان طور که به ھنگام انتخاب لوازم دکوراسيونی ھماھنگی آنھا به لحاظ مدل و سبک را در نظر می گيرﯾد در تھيه لوستر مدرن، آوﯾختن لوستری با آوﯾزھای کرﯾستالی کاری ناصحيح بوده و به لحاظ  نيز اﯾن مھم را مورد توجه قرار دھيد به عنوان مثال در ﯾک فضای کاملا دکوراسيونی محيطی ناھماھنگ را سبب می شود.

مطالب مرتبط