خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چگونه فضای خانه را دلنشین کنیم؟

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (5)

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: روﯾه صندلی، بالش و پرده اتاق بچه ھا از جمله وساﯾلی است که رنگ آمیزی و طرح آن در زﯾباﯾی محیط خانه تاثیر زﯾادی دارد. ھر چه ھماھنگی و تنوع رنگ در اﯾن بخش ھا بیشتر باشد، فضای زﯾبا تری اﯾجاد می شود. شما می توانید با صرف کمی وقت طرح و رنگ مورد علاقه تان را به لوازم خانه منتقل کنید.

ابتدا طرح مورد نظرتان با توجه با سلاﯾق و رنگ مورد نظرتان و ھر عامل دﯾگری که فکر می کنید به زﯾباﯾی کارتان می افزاﯾد روی کاغذ طرح اولیه بزنید و بعد طرح مورد نظر را روی سطح پرده، روﯾه مبل، کوسن ﯾا ھر قسمت دﯾگر که ماﯾلید با مداد منتقل کنید.

بعد با استفاده از مداد شمعی ھای معمولی خطوط ساده را بکشید. رنگ ھای شاد در کنار ھم زﯾبایی خاصی دارد. برای برجسته تر شدن رنگ ھا می توانید خطوط دور برگ ھا را با مداد شمعی بکشید و زمینه پاﯾین کار را با پھلوی مداد شمعی نقاشی کنید. بعد با گرفتن سشوار با حرارت ملاﯾم رنگ ھا را ثابت و ﯾکنواخت تر کنید.

حالا داخل گلبرگ ھا را با رنگ مخصوص پارچه و قلم مو رنگ کنید. رنگ مخصوص پارچه و قلم مو را در فروشگاه ھای وساﯾل گل ﯾا رنگ فروشی ھا با قیمتی اندک تھیه کنید. فقط در انتخاب نوع رنگ پارچه و خصوصیات ھر رنگ مثل دوام در مقابل شست و شو ﯾا ساﯾش و رنگ ھای مکمل ﯾا متضاد دقت کافی را به عمل آورﯾد.

شکل ساده تر کار، شطرنجی کردن سطح پارچه است. می توانید سطح کار را با مربع ﯾا مستطیل ھای کوچک و ﯾا حتی مثلث و داﯾره ھای نامنظم که حالتی زﯾبا دارد، تقسیم کنید. بعد با استفاده از ﯾک تکه اسفنج و رنگ ھای مخصوص پارچه، مستطیل و ﯾا ھر شکل دﯾگر را رنگ کنید از اﯾن روش برای رنگ کردن پارچه ھاﯾی که برای گل سازی استفاده می شود نیز کاربرد دارد مثل پارچه ھای گل بلند. بعد ھم با نوک قلم مو داخل خانه ھا را خال ھای رنگی بزنید.

با خشک شدن رنگ ھا می توانید روﯾه بالش ﯾا پرده را استفاده کنید و از زﯾبایی کارتان لذت ببرﯾد. ضمنا استفاده از سشوار برای رنگ ھای پفکی است که جلوه بیشتری به کار می دھد. با اﯾن روش در دکور خانه خود تغییراتی ھر چند اندک می دھید که اﯾن تغییر دکور کوچک می تواند روحیه شما را تغییر داده و در عین زﯾباﯾی با ھزﯾنه خیلی اندک قابل اجراست. اﯾن روش را می توان با شروع ھر فصل انجام داد و در ھر فصل از رنگ غالب آن فصل استفاده نمود مثل سبز برای بھار، قرمز برای تابستان، نارنجی ﯾا قھوه ای روشن برای پاﯾیز و آبی آرامش برای زمستان.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *