WhatsApp Image 2020-09-01 at 03.36.38 (2)

چگونه فضای خانه را بزرگتر نشان دهیم

دکوراسیون داخلی رامسین: خیلی از افراد با توجه به شرایط زندگی امروزی ممکن است در خانه ھای کوچکی زندگی کنند. به همین دلیل استفاده از کوچک ترین و به ظاھر بدون استفاده ترین نقاط در خانه  اهمیت زیادی دارد.

در این مطلب سعی شده است نکات جالب و تامل برانگیزی برای غلبه بر کوچکی منزل و استفاده بھتر از محیط محدود در اختیار شما قرار دهیم.

اگر قصد دارید فضای نهارخوری را کمی بزرگ تر از آنچه که هست، نشان دھید، پیشنهاد می کنیم از میزھای گرد استفاده کنید. این موضوع در نگاه روانشناسی، محیط را بزرگ تر جلوه خواهد داد.

برای زیباتر جلوه دادن میزھای کوچک می توانید از رومیزی ھای روشن استفاده کنید چون با انعکاس مقادیر بیشتری از نور، آن را بزرگ تر نشان می دھد و در عین حال با استفاده از آنھا از وارد آمدن ھرگونه خش به سطح میز جلوگیری می کنید.

چنانچه تمایل دارید که گوشه ای خاص از اتاق خود را بیشتر نشان دھید و در نگاه نخست سریع تر به ذھن بیننده القاء شود، قرار دادن شیئی نورانی ھمچون آباژور در گوشه مورد نظر ایده بسیار خوبی است.

اگر ضای منزل ما کوچک است، سعی نکنید که از دکور بندی ھای تیره و غیر شفاف استفاده کنید زیرا در با این کار فضای داخلی اتاق و منزل را کوچک تر خواھید کرد.

اگر سقف اتاق کوتاه است ھرگز از آباژورھای بلند استفاده نکنید چون این کار موجب خفه شدن نور و محدود تر به نظر رسیدن اتاق کوچک شما خواهد شد. بهتر است حالت نور را با بیشترین میزان در اتاق پخش کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *