خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چگونه در دکوراسیون خانه تنوع ایجاد کنیم؟

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.44.35 (1)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: پیشنهاد می کنیم قبل از چیدن مبلمان و طراحی دکور خانه، سعی کنید که از شر نواقص موجود در ظاھر در و دیوار خانه خود را خلاص کنید.

به طور مثال اگر در و دﯾوار خانه تزﯾینات قدﯾمی، چون گچبری و طاقچه های قدﯾمی و از مد افتاده دارد، و تمایلی به حضور آنها ندارید بهتر است هر چه زودتر آنها را خراب کنید.

البته اگر خانه تان اﯾرادھای اساسی دارد، بھتر است قبل از اقدام به انجام ھر کاری از جانب خودتان از نظرات ﯾک مھندس معماری ﯾا بنای باسابقه کمک بگیرﯾد و دﯾواری را بدون مشورت خراب ﯾا جابه جا نکنید.گاھی اوقات تنھا با خراب کردن و جا به جاﯾی بعضی از دﯾوارھای جداکننده می توانید ظاھری زﯾبا و مدرن تر به خانه بدھید و برای اﯾن منظور باﯾد فضای خانه، مورد استفاده ھر اتاق و ارتباط اتاق ھا با ھم را در نظر بگیرﯾد.

می توان عیب موجود روی دﯾوار، سقف ﯾا ھر جای دﯾگر خانه را به نوعی در چیدمان دکور عمدی و نوعی طرح جلوه داد. به طور مثال می توانید ﯾک کوزه زﯾبا به محل شیر گاز آویزان کنید.

ھر دﯾواری را می توانید براساس طرح های موجود خراب کرده و پاﯾین بیاورﯾد و تنھا مشکل موجود ممکن است ھزﯾنه و میزان کار و زحمتی باشد که برای اﯾن کار لازم است. البته واضح است که با خراب کردن دﯾوار بین بعضی اتاق ھا و تفکیک ھای خانه، فضا و گنجاﯾش بیشتری خواھیم داشت و بھتر می توانیم به طراحی دکور بپردازﯾم.

در مورد خانه ھایی که نقشه بدی دارند، ھیچ کاری نمی توان انجام داد مگر اﯾن که در صورت امکان بعضی دﯾوارھا را جابه جا کرد و البته باز ھم عیب ھای اصلی ساختمان کمتر حل خواھد شد.

گاھی ھم وجود فضاھای بزرگ در خانه ﯾک مشکل است که شما می توانید با افزودن اتاق و راھروھا، فضاھای تفکیک شده و مفیدتری را در خانه اﯾجاد کنید.

بعضی عیب و اﯾرادھا وجود دارد که نمی توان آنھا را با خراب ﯾا جا به جا کردن دﯾوار ﯾا در و پنجره رفع کرد و مجبورﯾم که آن عیب را با توجه به بودجه ای که در نظر گرفته اﯾم، به نوعی تعمیر ﯾا ترمیم کنیم. می توانیم با استفاده از سقف ھای کاذب ﯾا دﯾوارھای پیش ساخته، کابینت ﯾا کاغذ دﯾواری و لکه گیری ھا، آن عیب را مخفی کنیم. به علاوه ًمثلا شما می توانید گاه با تکرار آن اﯾراد با ترک خوردگی روی سقف ﯾا دﯾوار نوعی طرح و مدل به وجود بیاورﯾد.

با روش ھای ساده ای می توانید برخی ترک خوردگی را با چسباندن کاغذ دﯾواری روی آن از بین ببرﯾد ﯾا برخی اﯾرادھای اسکلتی و نقشه ای را با استفاده از نورپردازی ھای خاص با انواع لامپ ھای ھالوژن ﯾا دﯾگر روشناﯾی ھا به نوعی رفع کنید.

البته پیشنھاد ما اﯾن است که سعی کنید حتی الامکان کمتر درگیر کارھای بنایی و معماری شوﯾد و با کمک گرفتن از تنوع رنگ، بافت ﯾا طرح و اثاثیه متنوع و طرح دار، فضاھا را تغییر دھید و عیب ھا را کم رنگ تر جلوه دھید.

البته نقاشی کردن ھم بسیاری از اﯾرادھا را ھمانند نورپردازی می تواند رفع کند. سعی کنید حتی الامکان اﯾرادھاﯾی را که نمی توانید از شر آنھا خلاص شوﯾد، پنھان کنید. می توانید ستون وسط ﯾک اتاق که دوست ندارﯾد دﯾده شود را خیلی ساده با ساختن ﯾک پارتیشن ھم رنگ دﯾوار کناری در کنار ستون ﯾا تبدﯾل مثلا آن قسمت به ﯾک کمد دﯾواری ﯾا اتاقک شیشه ای ﯾا پاسیو به آن ستون ھدف دھید. ھمیشه برای مخفی کردن ﯾک عیب در فضای داخل ساختمان لازم نیست که آن را بپوشانیم. گاھی نپوشاندن عیب ﯾا تکرار آن موجب کمتر جلوه کردن آن اﯾراد می شود

شرکت دکوراسیون رامسین با بیش از سال  ها تجربه در زمینه تغییر دکوراسیون و بازسازی ساختمان ودر تهران و سایر شهرستان ها ارائه دهنده بهترین خدمات در زمینه کارهای ساختمانی ،طراحی ویلا  لوکس به همشهریان عزیز می باشد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *