خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چگونه دکوراسیون اتاق کودک خود را تغییر دهیم؟

دکوراسیون اتاق کودک

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: اتاق خواب کودک  فضایی پر از طرح ها و رنگ های فانتزی و درخشان است و نقش زیادی در رشد او خواهد داشت. معمولا در خیلی از خانواده های امروزی ھر کودک صاحب یک اتاق اختصاصی است و ﯾا دو کودک دارای اتاقی مشترک ھستند.

 از اﯾن رو اتاق خواب کودکان فضاﯾی خصوصی برای آنھا به حساب می رود که علاوه بر جایی برای خوابیدن به عنوان فضای بازی و انجام تکالیف درسی نیز مورد استفاده قرار می گیرد که در طی سالهای آینده و دوره نوجوانی اتاقی برای حضور دوستان و همسالان آنها خواهد بود.

برخی معتقد هستند دکوراسیون اتاق کودک می تواند از کاربردھای آموزشی و پرورشی نیز برخوردار باشد. به طور مثال استفاده از رنگ ھای شاد، زنده و طبیعی می تواند رشد روحی و جسمی آنها را تحریک نماید. البته باید این نکته را نیز توجه کنیم که در به کارگیری ابزار محرک نباید زﯾاده روی کرد.

 داشتن اتاق و برخورداری از چنین مکانی که کودک آن را متعلق به خود بدانید و احساس مالکیت نسبت به آن داشته باشد امکان ابراز نظر و اعمال سلیقه نیز برای او فراھم می سازد و در همان کودکی با نظم، چیدمان و خیلی از مسائلی که در آینده باید به آن توجه کند پی خواهد برد.

از طرفی  با انتخاب رنگ دﯾوارھا ﯾا طرح کاغذ دﯾواری، پرده و روتختی اتاق خود حق اظهار نظر  و حس مشارکت را خواهد آموخت. و اصولا با در طراحی دکوراسیون خود سهیم می شود. و همچنین انتخاب رنگ و طرح متناسب با سن و سال و جنسیت او نیز می تواند موجب جلب رضاﯾت او شود.  با چنین مشارکتی او می تواند از لحاظ روحی در گذراندن اوقات خود در اتاق لذت برده و احساس آرامش و راحتی کند.

در چنین فضایی می توان در بسیار از نیازهای فطری آنها نیز تاثیر گذاشت. مثلا با آوﯾختن نقاشی ھای آنها به دﯾوارھا و به نماﯾش گذاشتن کاردستی ھای آنان می توان در اﯾجاد اعتماد به نفس و توانایی هایی که از عهده آن بر خواهند آمد، بسیار موثر بود.

به همین خاطر با یک طراحی حساب شده دکوراسیون، علاوه بر رفع نیازھای معمولی مانند جای خواب مناسب و فضای بازی به اھداف آموزشی و پرورشی موثری نیز دست پیدا کرد. حتی اگر دو کودک به صورت مشترک از یک اتاق استفاده می کنند با بهره گیری از عناصر رنگ آمیزی و فضای مخصوص، ھر ﯾک را مجزا و جدا ساخت تا محدوده خود را بشناسند.

توجه کنیم که کودکان به سرعت رشد کرده و بزرگ می شوند و این موضوع بر اھمیت فضای دکوراسیون اتاق آنھا  خواهد افزود. چون هر چه بزرگتر می شوند و سن نوجوانی به جوانی می رسند اﯾن فضا به مرور شکل جدی تری به خود می گیرد.

مثلا در آن آهنگ مورد علاقه خود را گوش می دهند. مکان جدی تری برای انجام تکالیف تحصیلی می شودو همچنین محلی برای رفت و آمد دوستان آنھا می شود. چون خیلی از نوجوانها دوست دارند در اتاق خود از آنها پذیرایی کنند. به همین دلیل ما باید هر سال به فکر تغییر دکوراسیون اتاق آنها باشیم. چرا که نیازها و  سلایقشان از ۳ الی ۴ سالگی به بعد نیز تغییر می کند.

بهتر است که از همان ابتدا با دقت و توجه بیشتری وساﯾل و لوازم اتاق کودک را خرﯾداری کنید و از طرح ھا و رنگ ھای خیلی کودکانه مخصوصا برای بچه ھایی که در شرف رفتن به دبستان هستند بپرهیزید.  چرا که به سرعت از آن دلزده خواھند شد. بخش ھای مختلف اتاق فرزندتان را طوری طراحی کنید که بتوانید با یکسری تغییرات جزئی، حال و ھوای فضای اتاق او را تغییر دھید.

مثلا به جای انتخاب ﯾک کاغذ دﯾواری با طرح ھای کارتونی از کاغذدﯾواری ھاﯾی که زمینه معمولی تری دارند مثل ﯾک کاغذ دﯾواری با طرح راه راه کمک بگیرید و با نصب تصاوﯾر کارتونی، بادبادک ھای رنگارنگ و … امکان جدا کردن طرح ھا و تغییر آنھا را برای خود حفظ کنید ﯾا می توانید دﯾوارھا را با رنگ ساده مناسبی رنگ آمیزی کنید و سپس با حاشیه ھای کاغذدﯾواری که طرح دلخواه کودک را داشته باشند آنھا را بیاراﯾید.

حاشیه ھای بارﯾک و پھن با طرح ھای بسیار متنوعی  در بازار وجود دارند که می توانید ھر زمان که نیاز بود آنھا  را از دﯾوار جدا کرده و دیوارها را طرح جدﯾدی تزئین کنید. ھمچنین برای تعویض پرده و روتختی اتاق نیز جای نگرانی نیست و به راحتی قابل تعوﯾض هستند و می توان با طرح هایی که با سلیقه فرزندتان متناسب است آنها را بیارائید.

به خاطر داشته باشید در اتاق کودک می توان از رنگ ھای شاد روشن که در ھیچ بخش دﯾگری از خانه قابل استفاده نباشند استفاده کرد. با افزودن کوسن ھای رنگارنگ، کلاھک آباژور و چیدن عروسک ھا و اسباب بازی ھای مختلف در گوشه و کنار اتاق، رنگ و طرح ھای قابل تغییر بیشتری را به نمای اتاق می توان اضافه کرد.

همچنین مبلمان و لوازم اتاق را از انوعی انتخاب کنید که  که قابل تغییر هستند.  برای مثال اﯾن روزھا تختخواب ھاﯾی در بازار موجود است که از نوزادی تا نوجوانی قابل استفاده ھستند. معمولا اﯾن تختخواب ھا دارای نرده ای متحرک ھستند و قسمت پاﯾین تخت به نحوی طراحی شده که امکان بلندتر کردن طول تخت را فراھم می سازد.

برخی وساﯾل مورد نیاز را می توانید از طرﯾق بازسازی مبلمان که در حال حاضر دارید تامین کنید. میز و صندلی های قدیمی را با رنگ ھای شاد و متناسب با دیگر وساﯾل کودک رنگ کنید و آن را با نقاشی ھای دستی، طرح ھای استنسیل ﯾا مھر بیاراﯾید.

ﯾکی از مھم ترﯾن نیازھا در اتاق ﯾک کودک، فضای کافی برای نگھداری از لوازم و وساﯾل متعدد و رﯾز و درشت است. ھمین امر تامین جای کافی و مناسب برای اﯾن ھمه وسیله را به ﯾکی از مشکل ترﯾن مراحل طراحی اتاق کودک تبدﯾل می کند.

بیشتر پدر و مادرھا اتاقی کوچک را به کودک خود اختصاص می دھند در حالی که همین اتاق می بایست ھر روز وساﯾل بیشتری را به تناسب سن کودکی که در حال رشد است در خود جای دھد.

بنابراین در اتاق ﯾک کودک علاوه بر کمد دﯾواری و کشوها و درآوری که وجود دارد به فضاھای دﯾگری نیز نیاز است. اگر فضای کافی برای نگھداری از وساﯾل متعدد و متنوع کودک در دسترس نباشد خیلی زود اتاق کودک نمای مرتب و منظم خود را از دست داده و دچار به ھم رﯾختگی دائمی می شود.

باید گفت در این عصر که فضای خانه ها آپارتمانی شده است و به طبع فضای اتاق ها عموماً کوچک تر شده است، تولیدکنندگان مبل و دیگر  وساﯾل  و اشیاء منزل، روش ھای مختلف و متعددی را برای استفاده از وسایل به کار گرفته اند.

مثلا از فضای داخل ﯾک کمد دﯾواری با قفسه بندی حرفه ای آن را جاگیرتر کرده اند. همچنین طبقات چوبی روی دﯾوارھا می تواند فضای مناسبی برای سروسامان دادن به اسباب بازی ھای مورد علاقه کودک باشد.

امیدواریم از این مطلب استفاده کافی و وافی را برده باشید. شرکت طراحی دکوراسیون رامسین بر حسب وظیفه ذاتی خود تخفیف ویژه ای را برای طراحی دکوراسیون اتاق کودک در نظر گرفته است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *