چگونه خانه خود را آذین کنیم؟

 

دکوراسیون رامسین: همان طور که می دانید پرده در چينش ھر فضای دکوراسیون داخلی اهمیت زیادی دارد. چرا که بخش چشمگيری از سطوح دﯾوارھا را اشغال می كند.

بی دلیل نیست که خیلی ها پرده را لباس خانه می دانند. به همین خاطر دانستن نكته ھای ظرﯾف اما مھم درباره انتخاب پرده می تواند شما را در تھيه پرده مناسب برای منزلتان ﯾاری دھد. در ھر خانه پنجره ھای متعددی در ابعاد و به اشكال مختلفی وجود دارند كه ھر ﯾك باﯾد با پرده ای متناسب با وﯾژگی ھای خاص خود پوشانده شوند. ھنگامی كه قصد دارﯾد پرده ای برای ﯾك پنجره انتخاب كنيد باﯾد مدلی را برگزﯾنيد كه ھم به لحاظ زﯾباﯾی و ھم از نظر كاربردی برای آن پنجره و چينش اطرافش مناسب باشد.

مدل پنجره خود ﯾكی از عوامل متعددی است كه در انتخاب پرده باﯾد در نظر داشته باشيم. بلندی ﯾا كوتاھی، عرﯾض بودن ﯾا بارﯾكی پنجره، نحوه باز و بسته شدن آن و چگونگی و محل قرار گرفتن آن در دﯾوار برخی از اطلاعاتی ھستند كه تصميم گيری ما درباره مدل پرده را تحت تاثير قرار می دھند. مدل انتخابی شما برای پرده باﯾد امكان باز و بسته شدن راحت پنجره ھا و درھای شيشه ای را فراھم كند و نباﯾد موجب اﯾجاد اشكال و مزاحمت در اﯾن امر شود. به عنوان مثال برای پنجره ھاﯾی كه روبه داخل باز می شوند، باﯾد چوب پرده ای بلندتر از عرض پنجره در نظر گرفت تا به دو طرف پنجره ھداﯾت كرده و جمع كرد. به اﯾن ترتيب پنجره آزادانه باز و بسته می شود.

بتوان ھنگام نياز به بازكردن پنجره، پرده ھا را كاملا زمانی كه پنجره در فرورفتگی دﯾوار قرار گرفته است می توان پرده را درون اﯾن فرورفتگی و  بيرون از آن نصب كرد، اما نصب پرده در داخل فرورفتگی ﯾا و در نتيجه فاصله بسيار كم آن با پنجره اگر چه به زﯾباﯾی پرده و پنجره می افزاﯾد، اما مانع عبور بخش اعظم نور شده و فضا را تارﯾك می كند. ھمچنين در اﯾن صورت پرده باﯾد از ابعاد قاب پنجره پيروی كند.

در مقابل نصب پرده در بيرون از قاب فرورفتگی دﯾوار اﯾن امكان را به ما می دھد كه پرده را به طور كامل به دو طرف پنجره كشيده و جمع كنيم و در مواقع لازم از نور بيشتری بھره مند شوﯾم و ھمچنين می توانيم بنا به سليقه خود و متناسب با دكوراسيون اتاق از پرده ھای بلند برای پنجره ھای كوتاه نيز استفاده كنيم. اگر در زﯾر پنجره رادﯾاتور شوفاژ نصب شده است بھتر است آن را با پرده به خصوص اگر پرده ضخيم باشد بپوشانيم. زﯾرا در زمستان مانع انتشار گرما در محيط اتاق خواھد شد.در چنين مواردی می توان از ﯾك پرده بلند دو تكه و در صورت تماﯾل والان از جنس آن استفاده كرد كه در دو طرف پنجره جمع می شوند و در قسمت وسط از ﯾك ساﯾبان كه در مواقع لازم بسته شده و پنجره را می پوشاند بھره گرفت.

اگر بودجه کمی در اختيار دارﯾد انتخاب مقدار بيشتری پارچه ارزان قيمت بھتر از مقدار كمتری پارچه گران قيمت است. زﯾرا از پارچه بيشتر می توان پرده ای پرچين تر دوخت و پرده پرچين تر ھمواره نماﯾی زﯾباتر خواھد داشت.

دوخت پرده ھای دولاﯾه از پارچه ھای رنگين به اتاق ھاﯾی كه طراحی و دكوراسيون رنگينی دارند زﯾباﯾی بيشتری می بخشد. اﯾن پرده ھا را به صورتی جمع كنيد كه لاﯾه زﯾرﯾن نيز دﯾده شود.  در اتاق ھاﯾی كه از نور شدﯾد آفتاب برخوردارن در زﯾر پرده از ساﯾبان استفاده كنيد و چنانچه از پرده ھای رنگين استفاده می كنيد ﯾك آستری در زﯾر پرده نصب كنيد تا از رنگ پرﯾده شدن پارچه اصلی پرده بر اثر شدت نور آفتاب جلوگيری كند. اﯾن آستری ممكن است به پشت پرده دوخته شود و ﯾا از چوب پرده دﯾگری در زﯾر آن آوﯾزان باشد، دوخت آستری به پشت پرده اصلی ھمچنين سبب سنگين تر شدن پرده و زﯾباتر شدن نمای ظاھری آن می شود، اما آستری ھای جدا موجب دﯾرتر كثيف شدن پرده اصلی می شوند زﯾرا دوده ای كه از شكاف پنجره به داخل راه می ﯾابد جذب كرده و مانع رسيدن آن به پرده اصلی می شود.

نکته آخر اینکه اگر قرار است خانه دﯾگری نقل مكان كنيد و پرده ھای قبلی شما برای پنجره ھای خانه جدﯾد كوتاه ھستند می توانيد با افزودن نوارھاﯾی از پارچه ای به رنگ متناسب به پاﯾين پرده و دوخت والانی از اﯾن پارچه ارتفاع آن را به دلخواه خود درآورید..

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.