چگونه خانه خود را آذین کنیم؟

 

دکوراسیون رامسین: همان طور که می دانید پرده در چینش ھر فضای دکوراسیون داخلی اهمیت زیادی دارد. چرا که بخش چشمگیری از سطوح دﯾوارھا را اشغال می کند.

بی دلیل نیست که خیلی ها پرده را لباس خانه می دانند. به همین خاطر دانستن نکته ھای ظرﯾف اما مھم درباره انتخاب پرده می تواند شما را در تھیه پرده مناسب برای منزلتان ﯾاری دھد. در ھر خانه پنجره ھای متعددی در ابعاد و به اشکال مختلفی وجود دارند که ھر ﯾک باﯾد با پرده ای متناسب با وﯾژگی ھای خاص خود پوشانده شوند. ھنگامی که قصد دارﯾد پرده ای برای ﯾک پنجره انتخاب کنید باﯾد مدلی را برگزﯾنید که ھم به لحاظ زﯾباﯾی و ھم از نظر کاربردی برای آن پنجره و چینش اطرافش مناسب باشد.

مدل پنجره خود ﯾکی از عوامل متعددی است که در انتخاب پرده باﯾد در نظر داشته باشیم. بلندی ﯾا کوتاھی، عرﯾض بودن ﯾا بارﯾکی پنجره، نحوه باز و بسته شدن آن و چگونگی و محل قرار گرفتن آن در دﯾوار برخی از اطلاعاتی ھستند که تصمیم گیری ما درباره مدل پرده را تحت تاثیر قرار می دھند. مدل انتخابی شما برای پرده باﯾد امکان باز و بسته شدن راحت پنجره ھا و درھای شیشه ای را فراھم کند و نباﯾد موجب اﯾجاد اشکال و مزاحمت در اﯾن امر شود. به عنوان مثال برای پنجره ھاﯾی که روبه داخل باز می شوند، باﯾد چوب پرده ای بلندتر از عرض پنجره در نظر گرفت تا به دو طرف پنجره ھداﯾت کرده و جمع کرد. به اﯾن ترتیب پنجره آزادانه باز و بسته می شود.

بتوان ھنگام نیاز به بازکردن پنجره، پرده ھا را کاملا زمانی که پنجره در فرورفتگی دﯾوار قرار گرفته است می توان پرده را درون اﯾن فرورفتگی و  بیرون از آن نصب کرد، اما نصب پرده در داخل فرورفتگی ﯾا و در نتیجه فاصله بسیار کم آن با پنجره اگر چه به زﯾباﯾی پرده و پنجره می افزاﯾد، اما مانع عبور بخش اعظم نور شده و فضا را تارﯾک می کند. ھمچنین در اﯾن صورت پرده باﯾد از ابعاد قاب پنجره پیروی کند.

در مقابل نصب پرده در بیرون از قاب فرورفتگی دﯾوار اﯾن امکان را به ما می دھد که پرده را به طور کامل به دو طرف پنجره کشیده و جمع کنیم و در مواقع لازم از نور بیشتری بھره مند شوﯾم و ھمچنین می توانیم بنا به سلیقه خود و متناسب با دکوراسیون اتاق از پرده ھای بلند برای پنجره ھای کوتاه نیز استفاده کنیم. اگر در زﯾر پنجره رادﯾاتور شوفاژ نصب شده است بھتر است آن را با پرده به خصوص اگر پرده ضخیم باشد بپوشانیم. زﯾرا در زمستان مانع انتشار گرما در محیط اتاق خواھد شد.در چنین مواردی می توان از ﯾک پرده بلند دو تکه و در صورت تماﯾل والان از جنس آن استفاده کرد که در دو طرف پنجره جمع می شوند و در قسمت وسط از ﯾک ساﯾبان که در مواقع لازم بسته شده و پنجره را می پوشاند بھره گرفت.

اگر بودجه کمی در اختیار دارﯾد انتخاب مقدار بیشتری پارچه ارزان قیمت بھتر از مقدار کمتری پارچه گران قیمت است. زﯾرا از پارچه بیشتر می توان پرده ای پرچین تر دوخت و پرده پرچین تر ھمواره نماﯾی زﯾباتر خواھد داشت.

دوخت پرده ھای دولاﯾه از پارچه ھای رنگین به اتاق ھاﯾی که طراحی و دکوراسیون رنگینی دارند زﯾباﯾی بیشتری می بخشد. اﯾن پرده ھا را به صورتی جمع کنید که لاﯾه زﯾرﯾن نیز دﯾده شود.  در اتاق ھاﯾی که از نور شدﯾد آفتاب برخوردارن در زﯾر پرده از ساﯾبان استفاده کنید و چنانچه از پرده ھای رنگین استفاده می کنید ﯾک آستری در زﯾر پرده نصب کنید تا از رنگ پرﯾده شدن پارچه اصلی پرده بر اثر شدت نور آفتاب جلوگیری کند. اﯾن آستری ممکن است به پشت پرده دوخته شود و ﯾا از چوب پرده دﯾگری در زﯾر آن آوﯾزان باشد، دوخت آستری به پشت پرده اصلی ھمچنین سبب سنگین تر شدن پرده و زﯾباتر شدن نمای ظاھری آن می شود، اما آستری ھای جدا موجب دﯾرتر کثیف شدن پرده اصلی می شوند زﯾرا دوده ای که از شکاف پنجره به داخل راه می ﯾابد جذب کرده و مانع رسیدن آن به پرده اصلی می شود.

نکته آخر اینکه اگر قرار است خانه دﯾگری نقل مکان کنید و پرده ھای قبلی شما برای پنجره ھای خانه جدﯾد کوتاه ھستند می توانید با افزودن نوارھاﯾی از پارچه ای به رنگ متناسب به پاﯾین پرده و دوخت والانی از اﯾن پارچه ارتفاع آن را به دلخواه خود درآورید..

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا