چگونه خانه ای زیبا داشته باشیم؟

چگونه خانه ای زیبا داشته باشیم ؟ زﯾبا کردن خانه، کار سخت و هزینه بری نیست. تنها با د اشتن توجه و د قت کافی د ر هنگام خرﯾد  وساﯾل و با د اشتن کمی سلیقه و ذوق، می توانید  خانه ای زﯾبا و فضاﯾی آرام بخش د اشته باشید .

کمد  لباس اتاق ھا را از نوع د ولنگه و مرتفع انتخاب کنید .

ـ د ر اتاق نشیمن به ترکیبی که بر اثر رنگ ھا و اشیا اﯾجاد  می شود ، د قت کنید . د ر صورت امکان از چرخه رنگ ھا استفاد ه کنید  تا د ر انتخاب رنگ اشتباه نشود .

ـ ﯾک آباژور ﯾا گلد ان گل بزرگ د ر گوشه ھال، ھمیشه جلب توجه می کند .

ـ اگر د ر خانه شما، اغلب رنگ ھا، خنثی و بی روح ھستند ، ﯾکی از اشیای بزرگ، مثل کاناپه را از رنگ ھای تند  انتخاب کنید  تا ترکیب کامل شود .

ـ آﯾینه ھاﯾی که قاب طرح د ار د ارند ، شکوه بیشتری به منزل شما می بخشند .

ـ شاﯾد  باور نکنید ، اما وساﯾل کم اھمیتی مثل صند لی، کوسن ﯾا روتختی، د ر ظاھر خانه شما تغییری بزرگ اﯾجاد  می کنند ، پس د ر انتخاب رنگ و طرح آنھا وسواس بیشتری به خرج د ھید .

 

چگونه-خانه-ای-زیبا-داشته-باشیم

چگونه خانه ای زیبا داشته باشیم

 

 

ـ آباژورھاﯾی که کناره منگوله د ار د ارند ، نورپردازی اتاق شما را روﯾاﯾی می کنند .

ـ ھمگونی رنگ پرد ه اتاق خواب با پاﯾه ھای تخت، ھر بینند ه ای را به تحسین وا می د ارد .

ـ پھن کرد ن گلیم ﯾا قالیچه ای با طرح سنتی د ر اتاق خواب، باعث اﯾجاد  روحیه صمیمیت و گرمی در ھر بینند ه ای می شود .

ـ بــرخی لــوازم کـوچک مثل شمع ھا، کوزه ھای گلی ﯾا لوازم قد ﯾمی و ساعت ھاﯾی با طرح ھای جالب، فضای اتاق شما را پرتر نشان می د ھند .

ـ برای اﯾجاد  ﯾک نقطه کانونی د ر اتاق خواب، که بلافاصله جلب توجه کند  و احساس خنکی را ﯾجاد  کند ، ﯾک تابلوی سفید  ﯾا آﯾینه با د ور سفید ، ا مؤثر خواھد  بود .

ـ د ر اتاق ناھارخوری خود  د قت کنید  تا کوچکترﯾن اجزا، حتی فنجان ھا و ظرف سس و شکر، متناسب با ساﯾر اجزای میز انتخاب شوند .

ـ سعی کنید  طرح د ستمال سفره ھا با روکش صند لی، از ﯾک زمینه رنگی انتخاب شوند . به ﯾاد  د اشته باشید  اگر د ر اکثرﯾت وساﯾل، از رنگ ھای سرد  استفاد ه شد ه، حتماً وسیله ای با رنگ گرم و تند ، برای اﯾجاد  احساس گرمی و لطافت د ر اتاق استفاد ه کنید . )ﯾک گلد ان رنگی روی میز ناھارخوری انتخاب خوبی است(.

ـ به د کوراسیون حمام اھمیت بیشتری بد ھید . قرار د اد ن مجسمه ھای زﯾنتی د ر گوشه حمام مسیر د ﯾد  را به خود  جلب می کند .

ـ د و طرح رنگی صورتی – آبی ﯾا زرد  د رخشان د ر حمام، تأثیر فوق العاد ه ای بر روحیه شما می گذارد .

ـ پارچه ھای زرد  روشن و سبک د ر آشپزخانه شما، نماد  روحیه صمیمی شما خواھد  بود  و به صرف غذا، حال و ھواﯾی د ﯾگر می بخشد .

ـ بر خلاف نظر عموم که وساﯾل زﯾاد  ر اتاق ھای خانه، باعث احساس شلوغی و سردرگمی می شوند ، باﯾد  بد انید  ھرچه وساﯾل و تجھیزات شلوغ تر و بیشتری در فضای آشپزخانه بچینید ، احساس اطمینان بیشتری در شما اﯾجاد  می شود  و آشپزی را برای تان د لپذﯾرتر خواھد  کرد ، اما تناسب چید ن وساﯾل خانه را فراموش نکنید.

چگونه خانه ای زیبا داشته باشیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا