چگونه خانه ای با صفا داشته باشیم؟

طراحی دکوراسیون رامسین: خانه باﯾد زنده به نظر برسد و اﯾن به معنای کمی به ھم رﯾختگی است. بنابراﯾن ھمه چیز نباﯾد ھمیشه درست در جای خود باشد وانگھی از اﯾن که به دنبال ھر مد جدﯾد تزﯾین خانه باشید، بپرھیزﯾد. اشیاﯾی را انتخاب کنید که دوست دارﯾد، چرا که باﯾد در کنار آن ھا زندگی کنید و لوازم منزل چیزھاﯾی نیستند که به تدرﯾج به آن علاقه مند شوﯾد. واﯾن نیز بدان معنا نیست که از لوازمی استفاده کنید که شاﯾد ارزان ھستند و ﯾا توسط عده ﯾگری از مردم انتخاب می شوند. خانه شما باﯾد نماد خودتان باشد نه  نبوده اﯾد کسی که روزی بوده اﯾد ﯾا اصلا اکنون نوبت به چیدمان وساﯾل منزل شما رسیده است. ھمواره با گذاشتن چند شاخه گل تازه در خانه روحیه شادی به اعضای خانه بدھید.

اضافه کردن گیاه، سنگ، صدف و دﯾگر عناصر طبیعی به تزﯾینات خانه تاثیر بسیار خوبی در روحیه اعضای خانواده می گذارد و در واقع طبیعت را به درون خانه می آورد.

به ھماھنگی رنگ ھا توجه کنید. نکوشید لوازم منزل را ھمرنگ انتخاب نماﯾید. تزﯾین خوب خانه به اﯾن معنا نیست که ھمه چیز ﯾک رنگ ھنگام جور کردن پارچه ھاﯾی با طرح ھای مختلف، ﯾک ﯾا دو رنگ ھمسان در نظر بگیرﯾد. برای نمونه می توانید دو پارچه ھمرنگ اما ﯾکی ًباشد. مثلا گل دار و دﯾگری را راه راه جور کنید. اما مراقب باشید اﯾن ترکیبات را بیش از حد سنگین نکنید.

گذاشتن عکس ھاﯾی از اعضای خانواده در گوشه و کنار خانه بسیار خوب است اما از افراط در اﯾن کار خودداری کنید. به وﯾژه در مورد عکس ھای خودتان مراقب باشید زﯾرا ممکن است ناخودآگاه خانه را به صورت پرستشگاه خودتان درآورﯾد.

لوازم خانه را از انواع راحت و قابل استفاده تھیه کنید تا به خانه شما حال و ھو صلح آمیز و آرام بخش بدھد. استفاده از فرش و گلیم با ای الیاف طبیعی و پارچه ھاﯾی چون کتان و ابرﯾشم خام حس باصفاﯾی به خانه می دھد و آن را به ﯾک آشیانه گرم بدل می کند. اگر در حال انجام غییرات اساسی در منزل ھستید قبل از ھر کاری جنس موادی را که استفاده می کنید مورد بررسی قرار دھید.

کف پوش سنگ ﯾا سرامیک در تابستان بسیار خنک و عالی است اما در زمستان به طور آزار دھنده ای سرد است. کف پوش ھای غیر از فرش و موکت ھم به سرو صدای محیط اضافه می کند.

نخست اﯾن نکته را در نظر داشته باشید که خانواده شما پرجمعیت است ﯾا کم جمعیت و بعد نوع کف پوش را انتخاب نماﯾید. کف چوبی از ھر نظر عالی است فقط باﯾد مخارج نگھداری آن را در نظر داشته باشید.

آثار ھنری جالبی که بیانگر شخصیت شما باشند را در گوشه و کنار خانه قرار دھید. لوازم خانه را طوری انتخاب کنید که بر زﯾباﯾی تابلوھا و آثار ھنری دﯾگر موجود در خانه بیفزاﯾد. ھمین آثار گاه بھانه بسیار خوبی برای آغاز گفت وگو ھستند.

به خاطر داشته باشید که گاھی کمتر، بیشتر است. ﯾک گردنبند زﯾبا بسیار بیشتر از ﯾک گردنبند با گوشواره و دستبند ﯾک شکل جلب جزﯾیات کوچکی را که تفاوت فراوان اﯾجاد می کند از ﯾاد نبرﯾد. رو میزی، بشقاب توجه می کند. در چیدن لوازم منزل نیز اﯾن قانون وجود دارد. زﯾربشقابی ھا، گل و گلدان و دﯾگر لوازم رومیزی، اﯾن رنگ ھا و رﯾزه کاری ھا ممکن است به نظر دست و پاگیر بیاﯾند اما آن قدر موثرند که ارزش  زحمت را دارند.

حمام و سروﯾس ھای بھداشتی خانه را با شمع، نمک ھای طبی عطرآگین و صابون ھای خوشبو تزﯾین کنید. وانگھی سینک ظرفشوﯾی، شیرآلات و امثال آن به تدرﯾج به نظر نمی آﯾند اما تعوﯾض آن ھا تاثیر بسیاری بر شمای کلی خانه می گذارد.

پاراوان ھای تاشو و پاﯾه دار بھترﯾن وسیله برای تقسیم فضا در ﯾک اتاق ھستند. مثلا فضاھای کوچکتر کاربرد دارند.

اتاق ھای خود را پر از وسیله نکنید. ھر چیز خوبی با افراط به سوی بدی متماﯾل می شود. کمی از اﯾن و کمی از آن کافی است. مراقب باشید که اتاق را با رنگ ﯾکنواخت، ظروف فلزی کوچک و بزرگ، اشیای چوبی، کاغذ دﯾواری و برگ ھای طلاﯾی پر نکنید. بکوشید در ﯾک اتاق ساده و خلوت غافلگیری ھای خلاقانه ترتیب بدھید. طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحیح است. به ھمراه چاشنی ھاﯾی از تزﯾینات زﯾباﯾی که دوستشان دارﯾد و به آن ھا عشق می ورزﯾد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *