چگونه با هزینه کم یک دکوراسیون زیبا داشته باشیم؟

دکوراسیون رامسین: نيازی نيست برای دکوراسيون زﯾبا و جذاب فضای خانه خود حتما از مبلمان گران قيمت استفاده کنید. توصيه می کنيم قبل از شروع خرﯾد مبلمان و ﯾا رنگ آميزی منزل خود سری به چند کتاب فروشی بزنيد. با خرﯾد کتب دکوراسيون ممکن است اﯾده ھای جالبی در مورد رنگ و نحوه چيده مان وساﯾل بگيرﯾد.

گاھی اوقات می توان از وساﯾل و مبلمان قدﯾمی برای منزل بهره بگیرید. اشیایی که ممکن است در منزل شما بدون استفاده افتاده باشند ﯾا بعضی از آنھا را بتوانيد از مکان ھایی نظير جمعه بازارھا تھيه کنيد!

این نکته را یادآور شوم که در صورت علاقه به خرﯾد از جمعه بازارھا سعی کنيد در آخرﯾن ساعات روز مراجعه نماﯾيد تا بتوانيد با قيمت ھای مناسب تری خرﯾد خود را انجام دھيد. از اﯾنکه بر سر قيمت چانه بزنيد تا جنس مورد نظر را با قيمت مناسبی خرﯾداری نماﯾيد اصلا خجالت نکشيد!

در صورتیکه محل سکونت خود را اجاره نموده اﯾد و از رنگ آميزی و ﯾا کفپوش آن رضاﯾت ندا رﯾد، سعی کنید قبل از ھرگونه تغييرات با صاحب خانه مشورت کرده و وی را متقاعد کنيد که ھزﯾنه رنگ آميزی و تغييرات را از اجاره کسر نماﯾد.

رنگ آميزی و تغيير رنگ لوازم، ارزان ترﯾن روش ممکن برای اﯾجاد تنوع در دکوراسيون می باشد. ضمن اﯾنکه خود شما ھم می توانيد آن را انجام دھيد.

نقشه ھا و عکس ھای قدﯾمی را در صورتيکه قابی مناسب برای آن ھا پيدا کنيد از بھترﯾن و ارزان ترﯾن وساﯾل تزئينی دﯾوارھا می باشند.

ھداﯾایی را که دوستان و اقوام به عنوان ھدﯾه منزل جدﯾد برای شما می آورند، لزوما در کمد و گنجه نگذارﯾد. می توانيد از آن ھا در نقاط مختلف منزل جھت دکوراسيون استفاده نماﯾيد.

مطالب مرتبط