چند ایده برای طراحی دکوراسيون داخلی

چيدمان خانه با ایده های ساده

دکوراسیون رامسین: شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بعضی اوقات با وجود رنگ های دلخواه به دﯾوارھا، انتخاب مبلمان خوب و متناسب با فضای خانه و استفاده از وسائل تزئينی، باز احساس کنید امحیط منزل ظاھری کسل کننده دارد و با وجود اﯾنکه ھمه چيز درست و بجا استفاده شده است، باز ھم به نظر می رسد که چيزی در این میان کم است. در چنين شراﯾطی ممکن است فکرهای زیادی به ذهن شما برسد. یا از طرف دوستان ایده هایی به شما پیشنهاد بدهند. ولی آیا می توان با تغييرات جزئی ظاھر خانه را از یکنواختی به در آوریم و محیط را جذاب کنیم؟

مهندس مهدی رفیعی یکی از کارشناسان حرفه ای شرکت دکوراسیون داخلی رامسین برای شما پیشنهاداتی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ممکن است برخی افراد طرح ھای بسيار ساده و رنگھای روشن و ﯾکنواخت برای دﯾوارھا، مبلمان و ساﯾر وساﯾل خانه استفاده کنند، طوری که ھمه رنگ ھا با ﯾکدﯾگر ھمخوانی نزدﯾک دارند.

استفاده از اﯾن شيوه شاید به ظاهر اﯾرادی نخواهد داشت اما اگر قصد دارید دکور جذاب ترو شیک تری داشته باشيد بھتر است از ﯾک شی ء خاص با رنگ ﯾا طرح بسيار متفاوت استفاده کنيد تا نمای اتاق از حالت ﯾکنواخت خارج و توجه افراد به بخش خاصی از آن معطوف شود. ﯾک مبل راحتی با رنگی شاد ﯾا ﯾک تابلو نقاشی بزرگ با طرحی شلوغ و رنگ ھای جذاب می تواند گزﯾنه ھای مناسبی برای اﯾن کار باشد.

تقریبا ھمه انسان ھا به خاطر خصوصيات و وﯾژگی ھای خاص و متفاوت، سلیقه های مختلفی دارند و همین موضوع در انتخاب دکوراسیون داخلی خیلی تاثیر دارد.

توصیه می کنیم برای طراحی دکور اتاق ھا علاوه بر وسائلی که در ھر خانه ای موجود است از اشياﯾی استفاده کنيد که به نوعی نماد اعضای خانواده باشد. به عنوان مثال قاب عکس ھای خانوادگی ﯾا ﯾک شیء قدﯾمی که نسل اندر نسل به شما به ارث رسيده است ﯾا آثار ھنری اعضای خانواده، می توانند به خانه شما روح و شخصيت خاص خود را ببخشند.

ھيچ چيز نمی تواند مانند ﯾک دسته گل زﯾبا ﯾا چند گلدان از گياھان آپارتمانی به فضای خانه شما نشاط و سرزندگی ھدﯾه کند. البته به شرطی که وات، از آباژورھا ﯾا چراغ ھای تزئينی استفاده١٠٠ شاداب باشند. برای نورپردازی اتاق ھا به جای استفاده از ﯾک چلچراغ پر از لامپ  گياھان کاملا کنيد. چراغ ھای تزئينی کوچک و بزرگ در نقاط مختلف اتاق، نه تنھا نورپردازی خانه را زﯾباتر می کند، بلکه به عنوان ﯾک شیء زﯾنتی به زﯾبایی محيط نيز جلوه تازه ای می بخشد.

خیلی از افراد ترجیحشان این است که به دﯾوارھا رنگ سفيد ساده بزنند در حالی که استفاده از کاغذ دﯾواری ھای طرح دار و زیبایی که در بازار وجود دارد می تواند زﯾباﯾی فضای اتاق را دوچندان کند. حتی اگر دﯾوارھا رنگ ساده ای دارند، می توانيد در بعضی از قسمت ھا نوارھای حاشيه ای طرح دار که مخصوص دﯾوار ھستند نصب کنيد. در خانه ای با دکور زﯾبا، لازم نیستکه ھمه چيز به طور کامل با ﯾکدﯾگر ست باشد. گاھی اوقات بد نیستطرح ھا ﯾا بافت متضاد در کنار ﯾکدﯾگر قرار بگيرند، به عنوان مثال ﯾک ظرف شيشه ای روی ﯾک ميز چوبی با ﯾک روميزی ابرﯾشمی و نازک در مجاورت ًھای کاملا فرشی ضخيم با پرزھای بلند، جلوه چشم نوازی خواھد داشت.

فرش ها با رنگ، طرح و اندازه های مختلف ﯾکی از مهم ترین فاکتورهای دکور خانه محسوب می شوند. به شرطی که از آنان به خوبی بهره بگیریم. اگر تمایل دارید در خانه از چند دست مبلمان استفاده کنيد ﯾا ھر گوشه از فضا را به انجام کار خاصی اختصاص دھيد، می توان برای ھر قسمت ﯾک قالی با رنگ و طرح متفاوت و متناسب با مبلمان تهیه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.