خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چیدمان خانه با ایده های ساده

چند ایده برای طراحی دکوراسيون داخلی

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بعضی اوقات با وجود رنگ های دلخواه به دﯾوارھا، انتخاب مبلمان خوب و متناسب با فضای خانه و استفاده از وسائل تزئینی، باز احساس کنید امحیط منزل ظاھری کسل کننده دارد و با وجود اﯾنکه ھمه چیز درست و بجا استفاده شده است، باز ھم به نظر می رسد که چیزی در این میان کم است. در چنین شراﯾطی ممکن است فکرهای زیادی به ذهن شما برسد. یا از طرف دوستان ایده هایی به شما پیشنهاد بدهند. ولی آیا می توان با تغییرات جزئی ظاھر خانه را از یکنواختی به در آوریم و محیط را جذاب کنیم؟

مهندس مهدی رفیعی یکی از کارشناسان حرفه ای شرکت دکوراسیون داخلی رامسین برای شما پیشنهاداتی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ممکن است برخی افراد طرح ھای بسیار ساده و رنگھای روشن و ﯾکنواخت برای دﯾوارھا، مبلمان و ساﯾر وساﯾل خانه استفاده کنند، طوری که ھمه رنگ ھا با ﯾکدﯾگر ھمخوانی نزدﯾک دارند.

استفاده از اﯾن شیوه شاید به ظاهر اﯾرادی نخواهد داشت اما اگر قصد دارید دکور جذاب ترو شیک تری داشته باشید بھتر است از ﯾک شی ء خاص با رنگ ﯾا طرح بسیار متفاوت استفاده کنید تا نمای اتاق از حالت ﯾکنواخت خارج و توجه افراد به بخش خاصی از آن معطوف شود. ﯾک مبل راحتی با رنگی شاد ﯾا ﯾک تابلو نقاشی بزرگ با طرحی شلوغ و رنگ ھای جذاب می تواند گزﯾنه ھای مناسبی برای اﯾن کار باشد.

تقریبا ھمه انسان ھا به خاطر خصوصیات و وﯾژگی ھای خاص و متفاوت، سلیقه های مختلفی دارند و همین موضوع در انتخاب دکوراسیون داخلی خیلی تاثیر دارد.

توصیه می کنیم برای طراحی دکور اتاق ھا علاوه بر وسائلی که در ھر خانه ای موجود است از اشیاﯾی استفاده کنید که به نوعی نماد اعضای خانواده باشد. به عنوان مثال قاب عکس ھای خانوادگی ﯾا ﯾک شیء قدﯾمی که نسل اندر نسل به شما به ارث رسیده است ﯾا آثار ھنری اعضای خانواده، می توانند به خانه شما روح و شخصیت خاص خود را ببخشند.

ھیچ چیز نمی تواند مانند ﯾک دسته گل زﯾبا ﯾا چند گلدان از گیاھان آپارتمانی به فضای خانه شما نشاط و سرزندگی ھدﯾه کند. البته به شرطی که وات، از آباژورھا ﯾا چراغ ھای تزئینی استفاده١٠٠ شاداب باشند. برای نورپردازی اتاق ھا به جای استفاده از ﯾک چلچراغ پر از لامپ  گیاھان کاملا کنید. چراغ ھای تزئینی کوچک و بزرگ در نقاط مختلف اتاق، نه تنھا نورپردازی خانه را زﯾباتر می کند، بلکه به عنوان ﯾک شیء زﯾنتی به زﯾبایی محیط نیز جلوه تازه ای می بخشد.

خیلی از افراد ترجیحشان این است که به دﯾوارھا رنگ سفید ساده بزنند در حالی که استفاده از کاغذ دﯾواری ھای طرح دار و زیبایی که در بازار وجود دارد می تواند زﯾباﯾی فضای اتاق را دوچندان کند. حتی اگر دﯾوارھا رنگ ساده ای دارند، می توانید در بعضی از قسمت ھا نوارھای حاشیه ای طرح دار که مخصوص دﯾوار ھستند نصب کنید. در خانه ای با دکور زﯾبا، لازم نیستکه ھمه چیز به طور کامل با ﯾکدﯾگر ست باشد. گاھی اوقات بد نیستطرح ھا ﯾا بافت متضاد در کنار ﯾکدﯾگر قرار بگیرند، به عنوان مثال ﯾک ظرف شیشه ای روی ﯾک میز چوبی با ﯾک رومیزی ابرﯾشمی و نازک در مجاورت ًھای کاملا فرشی ضخیم با پرزھای بلند، جلوه چشم نوازی خواھد داشت.

فرش ها با رنگ، طرح و اندازه های مختلف ﯾکی از مهم ترین فاکتورهای دکور خانه محسوب می شوند. به شرطی که از آنان به خوبی بهره بگیریم. اگر تمایل دارید در خانه از چند دست مبلمان استفاده کنید ﯾا ھر گوشه از فضا را به انجام کار خاصی اختصاص دھید، می توان برای ھر قسمت ﯾک قالی با رنگ و طرح متفاوت و متناسب با مبلمان تهیه کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *