خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چه نوع پرده ای مناسب پنجره خانه ماست؟

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.53.23

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: تعویض پرده، یکی از راههای اﯾجاد تغییر و تحول سرﯾع در هر خانه ای است. و از طرفی نسبت به بقیه لوازم هزینه خیلی کمی دربرخواهد داشت.

این در حالی است که انتخاب یک پرده خوب و مناسب با توجه به مکان قرارگیری پنجره، فرم، فضا و کارآیی آن، و از همه مهمتر تفاوت سلیقه ای که در هر خانه ای حاکم است، کار آسانی نیست.

در کل می توان گفت ھرﯾک از فضاھای اصلی خانه به پرده ای با پارچه، مدل و حتی جنسی متناسب نیاز دارند که به عنوان نمونه به برخی از آنھا اشاره می کنیم:

باید یادآور این موضوع شد که از قدیم تاکنون مهمان یک جاﯾگاه خاص در فرهنگ ایرانیان داشته است. و البته فضای پذﯾراﯾی، رسمی ترﯾن مکان خانه محسوب می شود.

به همین دلیل پرده پنجره ھای اﯾن محیط به لحاظ جنس پارچه، طرح و مدل و حتی ارزش مادی معمولا با پرده دﯾگر قسمت ھای خانه تفاوت خواهد داشت. در چنین مکانی، اغلب تلفیقی از سه ﯾا چھار پرده را در قالب والان، دکور، پرده اصلی زمینه و پرده آستری می آوﯾزند که به لحاظ جنس و حتی ضخامت با ﯾکدﯾگر متفاوت ھستند.

به طور معمول از میان رنگ ھای کرم، شیری، سفید، طلاﯾی با بافت ھاﯾی ساده ﯾا طرح دار انتخاب می شود که البته در چنین فضاھاﯾی با وجود محدودﯾت ھاﯾی ھمچون حفظ ھماھنگی میان پرده ھا و دﯾگر لوازم دکوراسیونی محیط گاھی می توان قالب ھای راﯾج را شکست و ھم زمان با درنظر گرفتن موارد فوق و اصول دکوراسیونی دست به ابتکاراتی خارج روش ھای متعارف زد. به عنوان مثال باتوجه به تنوع موجود در میان رنگ  و طرح ھا، لازم نیست به ترکیب  ھای رنگی معمول بسنده کنید بلکه برخلاف تصور موجود، کاربرد رنگ ھای گوناگون برای محیط پذﯾراﯾی نیز امکان پذﯾر است. در ضمن استفاده از انواع پارچه ھای سنتی مانند ترمه و پارچه ھای سوزن دوزی شده به عنوان والان و ﯾا حتی دکورھای کنار پرده ھای اصلی می تواند فضاﯾی متفاوت ولی با اصالت پدﯾد آورد.

انتخاب پرده برای اتاق خواب رابطه مستقیمی با صاحب ﯾا صاحبان اتاق و وﯾژگی ھاﯾی آنھا شامل جنس، سن و علاﯾق و سلاﯾق شخصی آنھا دارد.

از آنجا که در اتاق خواب عناصر پارچه ای دﯾگری ھمچون روتختی، کوسن ، کلاھک آباژور و غیره وجود دارد، بسیاری از افراد برای دستیابی راحت تر به ﯾکپارچگی در رنگ و طرح، ﯾک ﯾا چند نوع پارچه ھماھنگ را انتخاب و تمامی وساﯾل پارچه ای را از آنھا تھیه می کنند ولی صرفا با توجه به آنکه فضای اتاق خواب بستر خوبی برای به کارگیری پارچه ھای رنگی و طرح دار است نمی توان از ھرگونه رنگ و حتی طرحی برای اﯾن مکان استفاده کرد؛ زﯾرا اتاق خواب محلی است برای استراحت و آرامش و علاوه بر اﯾنھا، برای بچه ھا محیطی برای بازی و حتی مطالعه و انجام تکالیف درسی شان به حساب می آﯾد. لذا در انتخاب رنگ و طرح می باﯾد به تاثیرات روحی و روانی ناشی از آنھا نیز توجه کرد.

یک مثال: در اتاق ﯾک نوجوان انتخاب طرح ھای شخصیت ھای کارتونی خشن و نازﯾبا و کاربرد وسیع رنگ ھای تند و گرم مانند قرمز و نارنجی اگرچه ممکن است با ھماھنگی تمامی لوازم محیط صورت گرفته باشد ولی تاثیر آن در رفتار و روحیه بچه ھا به سرعت جلوه گر خواھد شد. لذا آشناﯾی با رنگ ھا و تاثیر آنھا می تواند بسیار کارگشا باشد.

زمانی که می خواهیم برای محیط پرترددی چون آشپزخانه که ھوای آن معمولا حاوی دود و چربی و بخارات حاصل از پخت و پز و سرخ  کردن است، پرده ای انتخاب کنیم، مھم ترﯾن موضوع، توجه به جنس آن است. از آنجا که پرده اﯾن قسمت از خانه زودتر از بقیه قسمت ھا کثیف می شود و نیاز به شست و شوی مکرر دارد، پارچه ای نیاز است که مقاومت لازم را داشته باشد.

جنس پارچه اگر رنگ به کار رفته در لوازم کاربردی و دکوراسیونی موجود محدودﯾتی اﯾجاد نکند، در اﯾن محیط انتخاب پارچه ھای ساده ﯾا طرح دار آن ھم با طرح ھاﯾی متناسب با محیط و به رنگ ھای زرد، سبز، قرمز ﯾا لااقل حضور اﯾن رنگ ھا در کنار دﯾگر رنگ ھای ھماھنگ بسیار زﯾباست. اﯾن قبیل رنگ ھا ھم اشتھاآورند و ھم در تقسیم بندی، جزو رنگ ھای خوراکی به حساب می آﯾند که نه تنھا محیط  شادی پدﯾد می آورند بلکه برای فضای آشپزخانه بسیار مناسب است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *