خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چه نوع طرحی مناسب کابینت آشپزخانه است؟

IMG_4560

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: حتما متوجه شده اید که در تمام آشپزخانه های مختلف، بخش زﯾادی از فضا به کابینت ھا تخصیص یافته است.

یکی از اهداف مهم نصب کابینت در حقیقت بهینه کردن فضای آشپزخانه و مدیریت آن است. در واقع نوعی فضاسازی انجام می گیرد و فضای مناسب و بیشتری جھت نگه داری لوازم اﯾجاد خواهد شد.

با توجه به اﯾن کاربرد و اھمیت آنھا بھتر است توجه خاصی به دکوراسیون داخلی آشپزخانه در نظر بگیریم.

طراحی کابینت اشپزخانه نقش مھمی در دکوراسیون ان دارد . در صورت سر زدن به مغازه ھای مربوط به کابینت با انواع و اقسام مدل ھا و طرح ھا و رنگ ھا رو به رو می شوﯾد. به علت فراوانی گزﯾنه ھای مورد انتخاب شما با سردرگمی مواجه می شوﯾد چه رنگی ؟ چه طرحی؟ چه مدلی ؟ شاﯾد توجه به بودجه در اختیار مھم ترﯾن عامل در شفاف سازی فضا برای شما و اخذ تصمیم نھاﯾی باشد .

 

               دکوراسیون داخلی

 

قیمت کابینت ھا بستگی به سازنده آن ، ساﯾز و تعداد کابینت ، جنس و امکانات جانبی آن دارد . انواع و اقسام کابینت از نوع قدﯾمی ﯾا مدرن آن ، فرﯾم دار ﯾا بدم فرﯾم و …. در بازار موجود می باشد .

کابینت ھا ھم از نظر کاربرد و ھم زﯾباﯾی مورد توجه ھستند . حتی با وجود قیمت بالاتر بھتر است به سراغ جنس ھای با کیفیت تر و مرغوب تر بروﯾد . مثلا در مورد کابینت چوبی انواع و اقسام چوب ھا مثل افرا و توسکا و گردو و گیلاس ﯾزی و کاج و بلوط کاربرد دارند . بادوام ترﯾن و مقاوم و تبر ترﯾن آنھا بلوط و گردو می باشند که ھمچنین بسیار سنگین ھستند . برای کابینت اصولا چوب گیلاس ﯾا افرا مناسب تر از بقیه هستند. توسکا و افرا نسبت به چوب های دیگر ارزان تر هستند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *