WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.53.21

چه نوع تختخوابی مناسب دکوراسیون است؟

دکوراسیون داخلی رامسین: یکی از انتظاراتی که همه ما از تختخواب داریم این است که برای ساعت هایی که از آن استفاده می کنیم به ما آرامش و آسایش ببخشد.

توجه داشته باشید که انتخاب تخت خواب راحت و ملافه و روتختی مناسب بر آرامش تاثیر شگفت انگیزی دارد. ممکن است روتختی، بر تزئین زﯾباﯾی دکور اتاق خواب بیفزاید اما در هر حال کیفیت خیلی مهم است و باید زمان تهیه آن لحاظ کرد.

انتخاب یک ملافه مناسب نرم، به آرامش شما کمک شایانی می کند. ھیچ چیز به اندازه پارچه نمی تواند به اتاق رنگ و بویی تازه ببخشد.

ھماھنگ کردن ملافه ھای امروزی که شست وشوی آنھا بسیار راحت است با ساﯾر ضماﯾم اتاق مانند پرده و رومیزی و کلاھک پارچه ای چراغ، در کمترﯾن زمان ، چھره ای تر و تازه به اتاق می بخشد.

.نکته اول:

مطمئن باشید که تشکی که خریداری کرده اید کاملا استاندارد است. بیشتر روتختی ھا ھم با به ھنگام خرﯾد روتختی و ملافه از ساﯾز تشک ھاﯾتان به طور کامل آگاھی داشته باشید. کمابیش، پیش می آﯾد که تشک ھا دراندازه ھای استاندارد نباشند مانند تشک ھاﯾی که برای تخت ھای سفارش داده شده  ساخته شده اند، با اﯾن وجود باﯾد اندازه ھای تشک را خودتان با متر در بیاورﯾد و روتختی را بنابر اندازه ھای تشک سفارش دھید.

نکته دوم:

تعداد تارھای موجود در ھر سانتی متر مربع، نماﯾانگر نوع و کیفیت پارچه ھای ملافه و روتختی است. معمولا روتختی ھاﯾی که از تعداد تار و پودھای تار وجود داشته باشد. به مراتب نرم تر و لطیف تر و با ٢۵٠ زﯾاد در ھر سانتی مترمربع بھره مندند. ﯾعنی در ھر سانتی متر مربع بیش از  عدد  ر در ھر سانتی مترمربع دارند برای استفاده ھای روزمره ٢٠٠ دوام ترخواھند بود و راحتی بیشتری با خود ھمراه دارند. روتختی ھاﯾی که کمتر از تا چندان مناسب نیستند، چرا که دوام زﯾادی ندارند.

نکته سوم:

اﯾن روزھا میان مردم استفاده از روتختی ھای کتان بسیار راﯾج است. استفاده از روتختی ھای کتانی که ﯾک در میان با تارھای فلانل ادغام باشد، با سبک و ذائقه ما اﯾرانی ھا بیشتر تناسب دارد و در نھاﯾت پارچه نرم تر و راحت تر است.

نکته چھارم:

بھتر است برای آخرﯾن تزئین تخت خواب و روپوش نھاﯾی، بھترﯾن روتختی و از نوع مرغوب را انتخاب کنید چرا که بیشتر زﯾباﯾی اتاق خواب به شیوه انتخاب رو تختی تان بستگی دارد. ابرﯾشم و ساتن به دلیل نرم و براق بودنشان، زﯾباﯾی خیره کننده ای دارند و علاوه بر مجلل بودنشان، بسیار نرم و راحت ھستند.

نکته پنجم:

در نھاﯾت شما باﯾد چیزی را انتخاب کنید که از لحاظ رنگ و نما با کل اتاق خوابتان تعامل داشته باشد و ﯾا اﯾنکه به اتاق خوابتان رنگ، حجم و عمق بدھد. اگر عادت به اﯾن کار دارﯾد که در ھر فصل نمای اتاقتان را با رو تختی تغییر دھید، بھتر است بدانید که در فصول سرد مانند زمستان استفاده از رنگ ھای تیره مانند زرشکی و سورمه ای بسیار مناسب است و در فصول گرم مانند تابستان استفاده از رنگ ھای روشن و کمرنگ  فضای اتاق را بسیار تعدﯾل می کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *