WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.53.34 (1)

چه نوع تختخوابی مناسب خانه کوچک است؟

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: زمانی که در خانه ای زندگی می کنید که از نظر ابعاد کوچک و محدود است مجبور نیستید که یک تختخواب ثابت داشته باشید. به همین خاطر باید به فکر ایده ای باشید که ضمن کسب آرامش از چنین فضایی به بهترین وجه ممکن استفاده نمایید.

خوشبختانه ما در عصری زندگی می کنیم که هر روز وسیله و ابزار جدیدی تولید می شود که بی شک هر یک برای راحتی و آسایش زندگی مفید هستند.

 با استفاده از این امکانات می توانید به طور همزمان چند نیاز را با یکدیگر برآورده کنید. برای دستیابی به اﯾن منظور، فقط ﯾک راھکار عملی وجود ندارد بلکه راه ھای زیادی در قالب لوازمی که کم جا هستند و اتفاقا برای حل مشکلات زندگی تولید و فراهم شده اند می توان کمک گرفت.

به طور معمول، لوازم دکوراسیونی کم جا، به لوازمی گفته می شود که  کمترین فضای ممکن را اشغال می کنند و در نتیجه بهترین امکانات را در اختیار ما می گذارند. در حقیقت واژه کم جا به معنی اشغال کمترﯾن جا توسط آن وسیله دکوراسیونی اطلاق می شود.

حتما با مبل ھای تختخواب شو آشناﯾی دارﯾد و یا مطلبی در مورد آنها خوانده اید. این مبلها در انواع و اقسام مدل ھا و برای منظورھای مختلفی تولید شده است و فقط کافی است بر حسب نیاز و شراﯾط محیط بهترین نوع را انتخاب نمایید.

همان طور که می دانید اتاق خواب یکی از مھم ترﯾن فضاھای خصوصی هر خانه ای است که هر یک ازما بعد از اتمام ﯾک روز کاری  برای استراحت و کسب آرامش و انرژی مجدد به چنین مکانی نیاز داریم. ھرچه امکانات چنین مکانی بیشتر باشد، نتیجه ای بهتری را نصیب ما می کند.

از همین رو داشتن تختخوابی راحت در یک اتاق کوچک، ﯾک نیاز مهم است که اﯾن روزھا چندان دور از ذھن نیست. پس باﯾد به دنبال راھکارھای مناسب برای دستیابی به اﯾن ھدف باشیم.

برای اﯾن منظور، راهکارهای زیادی از جمله کاربرد مبلمان تختخواب شو وجود دارد. اما ما در این مطلب قصد دارﯾم به ارائه روش دﯾگری به نام تختخواب ھای کمدی نیز بپردازﯾم. اﯾن کمدھا ظاھری شبیه به کمد را دارند اما درواقع تختخوابی راحت هستند که در واقع اﯾن حداقل امکانی است که آنها می توانند در اختیار ما بگذارند.

اﯾن مدل تختخواب ھا بخشی از ﯾک مجموعه کمد دﯾواری هستند که در کنار تختی ﯾک یا دونفره، کاربردھای دﯾگری نیز دارا هستند.

فراموش نکنیم انتخاب ھرکدام از اﯾن ترکیب ھا با خصوصیات و امکانات خاصی که دارند، رابطه مستقیمی با نوع کاربرد و فضاﯾی دارد که برای آنجا درنظر گرفته ایم.

کاربرد آن به اﯾن ترتیب است که تختخواب شامل ﯾک تشک ابری و ﯾک سطح چوبی در کف آن است که از ﯾک سو در حالت باز، اﯾن سطح چوبی به ھمراه پاﯾه آن – که ممکن است دسته کمد باشد – ساختار اصلی تخت و از سوی دﯾگر در حالت بسته، ھمان نمای کمد را تشکیل می دھد.

در حقیقت با بازکردن و قراردادن اﯾن تخت به ھمراه پاﯾه ھایی که در راستای زمین است ، تشک آن نیز به پاﯾین آمده و تختخوابی راحت برای استراحت مھیا می شود و در مواقعی که دﯾگر نیازی به تختخواب نبوده، سطح چوبی به ھمراه تشک روی آن به داخل کمد منتقل شده و تنھا نماﯾی از در ﯾک کمد آشکار می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *